Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden 1623

Dit gaat over het aanstaande huwelijk tussen Andries Claesz uit Ouderkerk a/d Amstel en Jannetge Jans, die uit Den Bosch lijkt te komen. De Amsterdamse notaris(klerk) had een wat priegelig handschrift dus ik heb wat moeite het te ontcijferen. Kan iemand helpen? Alvast veel dank!

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 11/15/2021 - 20:53

Ik heb nieyt alles kunnen ontcijferen, maar vast een begin. Teksten met een ^zijn in superscript (tussen de regels), met een #staan in de linkermarge.

 

A[nn]o 1623 den 20en / novemb[er]
Compareerde [etc.] Andries Claess, ^jongman, toecomende bruydegom^,
geass[isteer]t met Claes Claesz, zijnen
heele broeder, Theunis Claesz, zijne halve broeders,
ende Claes Arisz, zijnen oom,
alle van Ouwerkerke, ^ter eenre^, ende
Grietgen Hendrickx #wonen[de] tot 's-Herto-/genbosch als moeder /
ende voochdesses van / Jannetge Jans, / jongedochter, / toecomende bruydt. / geassis[teer]t met
Arent Claesz, hare neeff,
wonachtich binnen deser stede Amstelred[amm]e,
ter andere zijde. Verclaren[de] de v[er]s[zeyde] comp[aran]ten
hoe # dat tusschen d' v[er]sz[eyde] / Andries Claess ende / Jannetgen Jans besloten / was een Christel[ijck] / huwel[ijck tot Godts eer en[de] der jongeluiden sielen zielen zaligh[eydt]
en[de] dat metten goederen en[de] op den conditien hier-
na volgen[de]. In den eersten sal die v[er]sz[eyde] Andries
Claesz tot onderstant van desen huwelicke
innebgrengen een vierde part van een
bruycker landts, groot achtentwintich margen,
gelegen bij Jaye Hennisdam in de banne
van Ouderkerck, vrij en[de] onbelast. Item
noch een vierde part in vijftien margen
leenlandt, gelegen in de Grootsael,
te leen gehouden bij de Graeflicheyt van
Hollandt ^......^ ende alhoewel achtervolgen[de] 't recht
van de leenen 'tselve lant namentl[ijck] de leste
vijftien margen souden moeten succederen op der
outste van de v[er]sz[eyde] bruydegoms broeder în eygendom^,
so verclaerden d' voorsz[eyde] comparanten van der
bruydegoms zijde datter ^diesniettegenstaende*  bij de voochden was
geraemt seecker accoort dat d'selve 15 margen
souden in eygendom toecomen alle d' voorsz[eyde]
kinderen van Claes Pos in 't gemeen#
#tot welck accoort / sijl[ieden] hen refereerden / mits desen. Item d' v[er]sz[eyde] / Andries Claesz sal / noch inbrengen#
een obligatie van twintich gul[den] 's j[ae]rs, houdende op Jacob
Willemsz, lakencoper ...........
Item een obligatie van hondert
gul[den] capitael, houdende tot laste van Cor[nelis]
Jacobsz tot Weesp. Item een rente van
drie g[ulden] 's j[ae]rs, houdende tot late van de erffgenamen
van Baen Jansz, losbaer den penn[ingh] twintich,
---
waertegens d'voorn[oemde] Jannetgen Jans mede tot
onderstant als vooren sal innebrenghen
de somme van zeshondert gul[den] aen gerede
penningen ofte aen waren tot der jonge-
luyden keurey, 't welck d' voorn[oemde] hare moeder,
#Grietgen Hendrix / van harentwegen beloofde te sullen geve, ^waer^ d' selve
hare moeder de jongeluyden noch beloofde
in te ruymen de halve
neringe van de houtcoperije, sulx en[de] soe d'selve
Grietgen Hendrix die drijvende is tot
's-Hertogenbosch, ende daerenboven noch twee
jaren vrije woningh in haeren huyse, doch
sonder de cost. Ende bij so verre de jonge-
luyden metter ^minder^ woninge niet en conden accorderen
en[de] van deselve haer moeder metterwoon
#hetzij in de eerste / twee jaren ofte / oock daernaer
wilden trecken en[de] op haerselven varen, so was zij,
Grietgen Hendrix tevreden en[de] gaff de jonge-
luyden haer keure van te mogen bewonen
een van hare huysen
gestaen tot 's-Hertogenbosch. # het voorste ofte / afterser huys tot / der jongeluyden keure en[de] opties,
mits nae de v[er]sz[eyde] twe jaren betalen[de] huyre tot taxatie van
goede mannen hen diesv[er]staen[de]. Ende is wel uytdruckelicken geconditioneert of 't
gebeurde dat een van v[er]sz[eyde jongeluyden
quame te sterven zonder kind of kinderen in
desen huwel[ijck] geprocreeert na te laten, dat in
sulcken gevalle d' voorsz[eyde] respective innegebrachte
goederen sullen gaen erven, succederen ende
keeren aen de zijde en[de] bloede van degheenen
bij wien dieselve bij desen innegebracht zijn.
Dat mede in dien gevalle ^alle^
clederen, cleynodien en[de] juwelen tot yders
lijve behoren[de] sullen gaen en[de] blijven aen de
zijde van dengheenen tot wiens lijve die
behoren[de] zijn en[de] behoort sullen hebben. Voor 't
winst en[de] verlies staen[de] huwel[ijck] vallende
half en[de] half, mitsgaders erffenis voor
winste gerekent. Ende of 't  gebeurde
dat die v[er]sz[eyde] Andries Claesz quame te
sterven voor de voorn[oemde] Jannetgen Jans zonder
kind of kinderen bij haere in desen huwel[ijck]
geprocreeert na te laten als voorn, so is gecon-
ditioneert dat d'selve Jannetgen Kans in sulcken
gevalle uyt zijne gereetste goederen sal
v[er]betert sijn en[de] tot een duwarie genieten de
somme van achthondert Carolus gul[dens] eens.
Versoecken[de] voorts aen mij, notaris, haerl[ieden] hier-
af hgelevert te werden een ofte meer behoorl[ijcke]
instrumenten in der bester forme. Aldus gedaen in
Amstelred[amm]e, ter presentie en[de] ten overstaen van de v[er]sz[eyde]
respective assistenten als bloetvrunden en[de] mede
als getuygen hiertoe v[er]socht en[de] gebeden.

[getekend: Griet Heindris, Iannete Ians, Arendt Claesen, Andries Claessen Pos, Claes Clesze Pos, Tuenis Claeze]

Jan zei op di, 11/16/2021 - 08:39

Beste Rene, heel veel dank. Ik zou dat wel meer willen noemen dan een begin ;)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.