Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Huwelijkse voorwaarden 16-11-1628

Hallo,

Zou iemand mij kunnen helpen met de transcriptie van deze akte uit 1628? 

Indexen (archief.amsterdam)

Bedankt

Timon

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/07/2024 - 12:19

In den name ders Hewren, amen. Op huyden den
XVIen Novembris in den jare desselffs ons Heren
Jesu Christi duysent seshondert acht en twintich,
indicitone undecima, compareerde voor mij Jacobo
Westfrisio, openbaere notaris, bij den Hove van Holland
geadmitteert, te Amsterdam residerende, ter presentie van de
getuygen naergenoemt, Hector Poppes, graven-
maker van de Heiligersteeghs capel, weduwenaer van
wijlen Aeltgen Thomas en toekomende bruydegom,
ter eender, ende Griet Jansdochter, wedewe wijlen
Wouter van Calinge, geassisteert met mij
notaris als haeren assistent dezen gekoren, toeko-
mende bruydt, ter anderen sijde, dewelcke
comparanten hebben verclaert ende verclaren bij desen
met malkanderen ter eeren Godes in huwelijcke
te sullen vergaderen opte conditien ende voorwarden ante-
nuptiael hiernaer beschreven.
In den eerste sijn huwelixe voorwaerden ende is wel
expresselijck geconditoneert ende ondersprooken dat
tusschen hen conthoralen gemeenschap van goederen
sijn sal, sulx dat bij t'overlijden van de eene voor
d'andere van hen conthoralen de goederen die sij
aen malaknderen sullen komen te brengen, soo roerende als
onroerende, actien, ende crediten sullen wesen
halff ende halff, mit dese voordere ende
expresse conditien dat de langstlevende
geduyrende sijn ofte haer leven lank, t'sij dat deselve
wederom kompt te heerhylken off niet, sal blijven
in de volle possessie ende t'vruchtgebruyck
der gemeene goederen, oock deselve alle /
voorvalen te mogen verteren, veralieneren,
verminderen ende vermeerderen, sonder enich oppositie
ofte contradictie, sullende alle
die goederen ter laester doodt overschietende,
t'sij luttel ofte veel, hoedanich die mogen wesen, gaen succederen ende de-
volveren aen elx sijde ende lijve van hen conthoralen
halff ende halff. Alle t'welck voorsz.
verclaeren de voorn. conthoralen ende geloven bij desen
promptelijck ende synceerlijck t'achtervolgen ende naer te
komen onder alle verbanden van recht, sonder
eenige fraude. Ende versochten hierover bij mij
notaris gemaekt ende haerluyden gelevert te worden
intrumenten openbaer een ofte meer in forma.
Actum ten comptoir mijns notaris ter presentie
van Abraham de Roeff de Jonge ende Jacob
Ras, getuygen hierover gestaen ende specialijck ge-
requireert, anno et die ut [supra].
X t'Merck van Hector Popper selffs geteeckent
& t'Merck bij Griet Jans selffs
geteeckent.
Abraham de Rouff de Jonge
Jacob Ras

 

Timon zei op wo, 01/10/2024 - 11:36

Ontzettend bedank Geert

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.