Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

huwelijkse voorwaarden

Beste mensen,

Met enige schroom plaats ik hierbij een document ter ontcijfering/transcriptie op dit forum. Schroom enerzijds omdat het toch om een flinke lap tekst gaat, anderzijds omdat ik er zelf vrijwel niets van kan maken, ondanks in het verleden gevolgde cursussen paleografie.
Het betreft hier een akte van huwelijkse voorwaarden van 1607 uit Delft.

 

Wim Hilbrants

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 01/03/2020 - 15:13

Ik lees deze tekst als volgt:

 

In den naem ende ter eeren Goodts zullen vergaderen
in wettelicken huwelicken state Dirck Mourijnsz
van Steenhuysen cuyper, weduwenaer ter eenre, ende
Hillegont Cornelisdochter, weduwe wijlen Henrick Cornelisz,
zeevarent man, toecomende bruyt ter andere zijde, de-
welcke geassisteert zijnde mit haere respective
naeste vrunden deesen onderteyckent hebbende, gemaect,
gesloeten ende aengegaen hebben zeecker heurluyden
contract antenuptiael ende huwelicxe voor-
waerde in manyeren naevolgende, in den eersten
zullen de conthoralen ten wederzijden tot vorderinge
vant jegenwoordige huwelick brengen alsulcke goederen als elcx van
hen nu ter tijt hebbende is, volgende den staet ofte
inventaris malcanderen over te leveren, daermeede
zijluyden elcx respective hen ten wederzijden te
vreeden ende gecontenteert houden bij deesen, des zijn't
voorwaerden ende is voor het angaen vant
jegenwooridge huwelick expresselicken gecondi-
tioneert, dat bij overlijden van de conthoralen zoo-
wel hij als zij, t'zij off zij kint, kinderen t'samen
geprocrieert in levende lijve nae laeten, ofte
oock geene, alle de goederen bij elcx van de
conthoralen tot deesen huwelicke gebracht gaen,
erven ende devolineren zullen moeten aen de zijde van daer
die gecomen ende van welcx zijde die tot deesen
huwelicke gebracht zijn, ende dat oock alle
de verdienste, bespaerde ende erffgoederen genoten
ende gedeelt zullen worden halff ende halff zoo ter
contrarien halff ende halff gedragen zal worden
het verlies pertijen staende huwelick opcomende,
t'welcke in Godt wil nyet gebeuren zal, gelovende /
pertijen conthoralen ten wederzijden deese heurluyder
contract ende huwelicxe voorwaerde te achter-
volgen ende onverbreeckelicken te naercomen, onder
t'verbant van allen rechten daer toe staende. Alles
zonder bedroch. t'Oirconde hebben pertijen conthoralen
ten wederzijden ende heure respective geassisteerden
in plaetse van getuygen des elcx onderteickent
opten 14en Augusti anno 1607.
Bij mij Dirck van Steenhuisen
Bij mij Hyllegont Cornons
Engelbert van Maeslandt 1607
Joh. Huiseyser
J. van der Luffs
Mij present C.H. van Overgaeu nots. 1607

Wim Hilbrants zei op vr, 01/03/2020 - 18:07

Heel erg bedankt!

 

Mvg

Wim Hilbrants

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.