Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulpvraag!

Goedemorgen iedereen, 

 

Is er iemand hier die voor mij een zeventiende-eeuwse inventaris van een Leidse advocaat zou willen transcriberen? Het gaat om 25 pagina's. 

 

Ik snap natuurlijk dat het veel werk is, waar weinig van jullie tijd voor zullen hebben, maar ik hoop dat iemand mij hiermee zou willen helpen.

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op do, 09/09/2021 - 12:49

Kun je eenvoorbeeldpagina uploaden?

Dan kan ik zien waaraan ik (eventueel) begin.

Kans dat ik dan alles wel wil doen.

Kaya zei op do, 09/09/2021 - 13:04

Hoi Geert, 

 

Natuurlijk! Ik geloof dat er naast de inboedel, ook onroerende goederen en obligaties worden genoemd en zaken over verdeling, die meer thuishoren in een testament. Er zitten in ieder geval ook enkele stukken tekst bij van steeds een paar regels, naast de opsomming van goederen. 

 

Ik heb deze vraag al eerder gesteld op 7 september, onder de titel 'Zeventiende-eeuwse inventaris', dus als u dat bericht kan terugvinden dan kunt u daar ook alle pagina's zien, om een indruk te krijgen. 

 

Voor het geval u dat bericht niet kunt vinden, plaats ik hier de eerste vier pagina's.

 

Hartelijke groet, 

 

Kaya

 

 

Kaya zei op do, 09/09/2021 - 13:04

2 & 3 

Kaya zei op do, 09/09/2021 - 13:05

4 & 5

Geert Ouweneel zei op do, 09/09/2021 - 15:45

Gezien. Ik heb alle pagina's gedwonload. Ik ga er morgen aan beginnen.

Kaya zei op do, 09/09/2021 - 16:08

Oh echt?! Fantastisch! Dank, dank, dank!

Geert Ouweneel zei op vr, 09/10/2021 - 09:38

/445/
Inventaris van den boedel ende goederen
van wijlen den Ed. Frederik Vliethoorn, sulcxs
ende in der voegen hij deselve heeft beseeten
ende op den 13 September 1690 metter doot
ontruymt ende naargelaten tot sijn erfgenaamen
ab intesta agtergelaaten hebbende sijne
twee kinderen, met naamen Pieter,
out seventien ende Johanna,
out agtien jaaren, alhier tsaamen
gevoegt en in geschrifte gestelt bij mij Dirk
Toornvliet, notaris publyk, bij den provintiaelen
Hoove van Holland geadmitteert, binnen
der stad Leyden residerende, ten versoecke
van d'heeren mrs. Cornelis Vliethoorn,
Reynier Rosenboom ende Pieter Pook,
secretaris van de weeskaamer, als voogden
over de voorn. minderjaarige erfgenaamen
opt aan- en te kennegeven van Johanna
Vliethoorn voornt. ende gestelt in guldens
te veertig grooten vlaans het stuk, stuyvers
en penningen naara dvenant, als volgt:

Potgelt
Twintig dubbelde ducaten            ƒ 200.-.-
Vijftig enckelde dito            ƒ 250.-.-
Drie heele en een halve goude rijder    ƒ 45.10.0
Twee heele en een halve goude ducaton    ƒ 37.10.-
Twee roosenoobels            ƒ 22.-.-
Een goude jacobus            ƒ 13.-.-
Drie goude ginjes                ƒ 36.-.-
Twee goude rijxdaalders            ƒ 100.-.-
Een vierkant stukje gout van Cristian de
vierde, koning van Deenemarcken
[in de marge staat hiernaast:]
Onderstaande geinventariseerde
oude specien, item het silvergelt
sijn bij d'heer mr. Pieter
Pook geligt en in
bewaring genoomen.
/446/ Een goude vloerschapspenning
Een goude schoorsteenpenning
Een goude schutterspenning

Silvergelt
Aan dieverse specien            ƒ 267.10/-
Eenig kleen onbekent silvergelt te-
saamen waardig

In de stadts bierexcijs is gevonden
Aan dieverse specien een somme van
vierduysent agthondert vierentwintigh
gulden sestien stuyvers, daarvan door
de heeren voogden naart afsterven
van den overledenen aan den heer
thesaurier der stad Leyden is betaelt
een somme van tweeduysent vijfhondert
gulden, blijckende bij quitantie dienaan-
gaande, geschreeven en onderteekent
int quitantieboek van den overledenen,
sulcx dat de resteerende gelden vandien
tot tweeduysent driehonder vieren-
twintig gulden sestien stuyvers alhier als een effect
des boedels op den inventaris
sonder prejuditie wert gebragt ende
uutgetrocken, dus            2324.16.-

Juweelen item
Ongemunt gout ende silver
een dyamant kropboot
Een dito halfbootie
Twee silvere kandelaars
Een silvere hantblaker
Een silver schenktaljoor
Een silver kruytschaal
Een silvere saridon?
Twee soutvaaten
Twee dito kleender
Een silver truffel
Een spijslepel
Een kommetge
Een dito glat
Twee speldebakjens
Een mostertpot
Een silver dompertie
Sestien silvre lepelen
Ses eyerlepeltjens
Een silver olylamp
Een snuyter
Een silvre bel
Twee silvre penningen als een van Tromp ende
d'ander van Caarl de tweede
Twee testamentgens met silvre slooten
Twee silvre ijsertgens met goude stiften
Eenige silvre knopen een eenigh ander kleen silver
Een gebedeboekje met silvre slootjens
Een testamentie met goude slooten
Twee goude haaken, twee paar goude knoopen, een goude ketting,
Een goude bel
Twee goude gespen
Een kleen glaase flesje met goutbeslagh
Een silver peperdoosje
Een silver soutvat
Vier cristallen
/447/
Onroerende goederen
Een huys ende erve staende ende
gelegen binnen der stad Leyden op de
Breedestraat om den hoek van de
Mostertsteegh

T'voorsz huys is bij den overledene selfs
bewoont

Nog een huys ende erve staande ende
gelegen op de Nieuwstraat bij de
Hooglantse Kerck binnen Leyden, alwaar
de Rijpe Druyff uuthangt

T'voorsz. huys wert in huyre gebruykt
bij Pieter Goeree om twee hondert
gulden int jaar ende rest de huyr
tsedert primo Mey 1690

Nog een huys ende erve, staande ende
gelegen binnen Leyden op den Nieuwen
Rijn over de waagh

T'voorsz. huys wert in huyre gebruyckt
bij Willem van Berendregt om
hondert vijffendertig gulden int
jaer ende rest de huyr tsedert

Nog een huys en erve genaamt het Kalkhuys,
staande ende gelegen in den ambagte
van Leyderdorp, omtrent de kerk
nevens het bruggetie

T'selve kalkhuys wert in huyre gebruykt
bij Jan de Layne om vijffentseventich
gulden int jaer, en rest de huyre van
January 1690

Twee speeltyunen, gelegen nevens den
andren in den ambagte van Soeterwoude,
de eene hebbende sijn uutgangh in de
Roodelaan ende d'andere op de Soeterwouse
weg, alsnu aan den andren verheelt

De voorsz. tuynen sijn bij de overledene
selfs gebruykt

Obligatien
Een obligatie spreekende ten lasten vant
gemeeneland van Holland end
Westvrieslant, ten comptoire der stad
Leyden, inhoudende kapitaal seshondert
gulden, staande ten naame van
Caarl Osterman, sijnde in dato
23 December 1655 en geaggreert den
9 April 1656, geregistreert ten
comptoire van den ontfanger N 4 folio 6 ende ter finantie
regr. folio 9a verso

Rest den intrest tsedert 23 December 1689

Een notariale obligatie gepasseert voor
Symon Hoogbert, notaris, en seekre getuygen
op den 10en Juny 1689, spreekende ten
lasten van dhr. mr. Dirck van Alphen
capteyn, inhoudende capitaaal tien hondert
gulden, loopende ten intrest jegens
drie gulden tien stuyvers van yder
hondert int jaar

Rest den intrest tsedert tienden Juny
1690
/448/
Nog een obligatie onder de hant,
spreekende ten lasten van Johannes
vander Swelling, wijnkooper, inhoudende
kapitaal driehondert gulden, lopende
ten intreste jegens vier gulden van
yder hondert int jaar, sijnde in dato
den 30 Juny 1688

Rest den intrest vandien tsedert
den 30 Juny 1689

Een grafsteede gelegen in de Hooglantse
Kerk binnen Leyden, int middelpant,
genombreert No. 140, waarinne den
overledene leyt begraaven
Nog een sevende part in een grafsteede
mede gelegen in de Hooglantse kerk
onder de heeren haar gestoelte

Huysraat en imboedel
Int voorhuys
Drie stoelen ende drie kussens
Twaalff prentjens met lijsten, sijnde de passy van Goltius
Een spiegel
Een groot schilderij, sijnde een lantschap
Een dito, sijnde een geselschap
Een dito, sijnde een hertje
Een dito van Palamedes
Een teekening, sijnde een jager
Een geteekent zeetje
Twee prenten met lijsten
Een heel porceleyn lampet
Twee halve porceleyne schootelen
Twee proceleyne koppen
Twee belijtjes

In de sijkamer
Twee neuteboome houte tabletten
Vier groote porceleyne Chinese beelden
Vier porceleyne laggertjens
Vier Chines paapjens
Vier haantjes
Ses swaantjens
Twee witte suykerbosjens
Twee witte tasjens
Twee koleurde proceleye Chineese met pulletjens
Twee Chineese juffrouwtiens
Een koleurt Chinees paapje
Twee koleurde spoelkommen
Vier porceleyne schaaltjens
Twee booterschooteltjens
/450/ Twee klapmutsjens
Vier dito met witte randen
Twaalff cauciertgens
Twee kleene schaaltjens
Ses gaate kopjens
Vier ronde bosjens met dexels
Ses onpaarde bosjens
Een vierkant bosje
Vier kleene agtkante flesjens
Ses ronde flesjens
Twee dito wat grooter
Twee heele kleene dito
Twee kopjens
Een albasterde steene tafel ende vergulde voet
Een spiegel met een vergulde lijst
Ses jugtleere stoelen
Een zetelstoel met een trijp kussen
Een teetafel
Een geteekende blompot van Cataryna
Oostvries
Een groot schilderij van Fabritius
Twee dito van Brakenburg
Twee dito van M. van den Berg
Een dito, sijnde een fruytasie van Mortel
Vijff kleene tafereeltgens
Drie kamermatten

In de sijkamer
Een groote spoelkom van porceleyn
Ses teeschoteltjes met ses kopjens
Ses dito met 6 kopjens wat slegter
Twee agtkante flesjens
Seve kleene ronde flesjens
Twee kopjens
Een porcelyn soutvaatie
Een groote lampetschootel
Vijff halve lampetschootels
Drie drielingen
Negen dubbelde booterschotelen
Twee doofpotjens
Drie bussen
Twee dito wat kleender
Een groote kam
Twee pullen
Een gorgelet
Een porcelyn kopje met silvre oortjens
Vier kraakkommen
Dertien porcelyne koppen
Een spiegel
Een stuk schilderij van Oostade
Een dito, sijnde een trony van dhr. van Staveren
Een dito, sijnde een lantschap
Een dito, sijnde de kruysdraging van Christy
/451/ Een dito, sijnde een pellegrim
Een dito, sijnde de conterfeytsels van
de overledene, sijn vrou en kinderen
Een dito, sijnde een schildertje
Een trony
Een dito, sijnde een tandetrecker
Tien kleene schilderijen van weynig importansy
Een neuteboome houte kas
En dito tafel
Ses roo trypte stoelen
Een neuteboome houte staande lessenaer
Twee roode gardijnen,een schoorsteenkleet
en valletje
Een bedde en peuluw
Een matras
Een kleene deeken
Een geschilderde olypot

Linde in de kas
Agtendertig slaaplakens heele breete
Twintig paar sloopen
Ses paar kleene sloopen
Sevenendertig tafellakens van
dieverse langtens
Seven schooten
Ses neersticken
Ses nagthalsdoecken
Tweehondert sesentnegentig servetten
van verscheyde wercken
Agt servet handdoecken
Agtentwintig vrouwehembden
Seve manshembden
Vier kasdoeken met kant

In de keucken
Ses stoelen met ses sittekussens
Een ruststoel met een matras
Een ronde tafel
Twee sijde gardijnen, een valletje ende schoorsteenkleet
Een bedde en peulu
Twee oorkussens
Een cesse sprey
Een vergult kannerak
Een vergulde kapstok
Vijff prentjes met lijsten
Een spiegel
Twee racken
Agt kannen met silvre litten
Negen tinne schootelen ende een tinne boom
Drie dousijn tinne borden
Twee tinne kandelaars
Een tinne boterpot ende ander kleen tin
Een flesje met silver beslagh
Een koopre vijsel en anders
Een wit schoorsteenkleet
/452/
In de gang
Twee racken
Twee koopre emmers
Drie schilderijen
Drie kaarten
Een besem, een varcken ende eenighe rommelingh

Int agterhuysje
Eenige rommeling van aerdewercken, kommen,
glasen, kannen en anders

Porceleyn in de gangh ende in de keucken
Agt drielingen
Een drielinghschaal
Sesentwintig dubbelde booterschootelen
Een dubbelde booterschootel
Veertig dubbelde klapmutsen
Ses schaaltjens
Elff booterschootelen
Ses kleene schaaltjens
Vier dito een weynig grooter
Twee kleene schaaltjens met witte randen
Vier klapmusgens
Negen dubbelde klapmutsjens
Twee spoelkommen
Sestien kopjens, groot off kleen
Tien kleene pulletjens
Twee mosterpotten met silvre randen
Een flesje
Een busje
Twee kleurde paapjens
Twee witte leeuwen
Een hont
Twee couleurde leeuwen
Vier man pulletgens
Vier kouleurde koffertjens
Ses bruyn eteekopjens
Twee witte intkookers
Twee witte pottjens
Een kleurt swaantie
Een wit smoorpottie
Een dito teepottie
Twee witte gaate kopjens
Een kleen causiertge ende een wit kopje
Twee agtkante Cineese kommen
Een groote Cineese kom
Eenige stickent porceleyn

Porceleyn op de boven-, voor- en agterkamers
Agt dubbelde booterschootelen
Tweentwintig booterschaaltjens
Ses booterschooteltjens
Een groote klapmuts
Twee kleene klapmusgens
Dertig kopjens van dieverse groote
/453/ Vier Sineese witte beeldetjens
Drie kopjens met voetjens
Nog negen kleene kopjens
Een pul
Twee honden
Een doofpot
Een albastert beeldetge
Seve groote koppen
Een vierkant kopje
Een confituyr pottie
Drie albasterde stuckjens goet

Op de agterkaamer
Een eyckenhoute kas
Een dito wat kleender
Een luyr kasje
Een glaase kasje met eenig silver poppegoet
Een eyckenhoute tafel
Ses paarse stoelen met een seetel
Twee paarse gardijnen, een schoorsteenkleet
en een valletge
Een paars tafelkleet
Een vloertapijt
Eenige vloermatten
Een kaartijser met een vloertge
Een spiegel
Tien schilderijen
Een rakje
Een kapstok
Drie kinderstoelen
Een bed en peuluw
Een matras
Twee dekens
Een tapijt tafelkleet
Agtien oorkussens groot als kleen
Drie wieg beddetjens
Een wieg matrasje
Twee witte glasgardijnen en een wit
schoorsteenkleet
/454/ Een luyrmant met sijn toebehooren
Twee lappen linden
Een lap katoen
Agt sloopen
Ses handdoeken
Drie tafellakens
Eenige ouwe doecken
Twaalff kindersloopjens
Twaalff groote ende twaalff kleene doekjens
Een getriept behangsel en een tafelkleet
Een paar linde kousen
Eenige lappen en anders
Drie flessen met eenige drank

Op de voorkamer
Een ledikant met een groet behangsel
Een groen tafelkleet
Een bede en peuluw
Seven oorkussens kleen als groot
Een dekbeddetje
Een rustbank met een matras
Een tafel met schuyven
Een grote lessenaer
Veertien schilderijen, soo groot als kleen
Een spiegel
Een eyckenhoute kleerkas, daarinne eenige
dagelijxs lijwaat
Vijff stoelen
Vier sitte kussens
Een voogelkooy
Een verkeerbort
Eenige kamermatten
Een haartijser
Een secreet koffertge

Op de middelklamer
Den bed en peulu
Een deeke
Een Japonse rok
Twee blaauwe gardijnen, een valletje
Twee glasdardijnen
Een porceleyn schaaltge
Twee klapmutse
Agt schilderijen
Een spiegel
Een tafel
Een doorninx tafelkleet
Twee stoelen
Twee zitkussens
Vijff tinne schootelen
/455/ en snaphaan
drie steene beelden
Een mansmantel
Twee kamisoolen
Een Japonse rok
Een wieg
Eenige ongebonde boeken en rommelingh

Op des dogters kamer
Een ledekant met een gestreept behangsel
Ses stoelen
Ses sitkussens
Een tafel en tafelkleet
Twee glasgardijnen
Eenige kamermatten
Een bet en peulu, twee oorkussen
Twee deekens, een beddekleet

Opt kleen agterkamertie
Een bed en peuluw
Twee oorkussen
Twee deekens
Een stoel
Een zitkusse
Twee groene gardijnen en een valletje
Twee schilderijen

Op de doorloop
Een geverfde kas
Twee stoelen
Twee sitkussens
Een spiegel
Een gardy
Een schilderij en rommeling

Op de kleersolder
Twee bakermatten
Twee wiegen
Een kaarskisje
Een kleerben
Twee deekens
Een cisse deeken
Eenige kleerstocken, rommelingh en anders

Op de vliering
Een partij rommelingh, turff en anders

Op de trap
Twee koopere hangblaakers
Een blaker
Een taartpan en dexel
Een groote boekende koexpan met pooten
Een boekende kooxpan
Een koopre aakers
Vier koopre keetels, groot als kleen
Een tang en asschop
Eenig ijserwerk

In de kelder
Omtrent een vierendeel booter
Omtrent een halff oxhooft wijn
Twee kuypen, eenig aardewerk en rommeling
/456/ Eenig vuyl linden, tgeen sal gewassen
worden en alsdan specifice geinventariseert

Sij voorts geweeten dat de klederen
van den overleden sijn gebrooken ende
vermaakt tot kleederen voor de soon,
exempt die kleederen dewelcken hier
vooren staan geinventariseert

De bilbiotheek van den overleden
is specifice op een catalogus gestelt
en sijn de respectieve boecken door
Johannes Wagens, boekverkooper
geëxtimeert ter waarde van twee
hondert vijff gulden dertien stuyvers,
daarvooren deselven voor reekening
van Pieter Vliethoorn sullen worden
gehouden en bewaart en wert
mitsdien de voorsz. bibliotheek voor een
effect des boedels uutgetrocken ter
waarde van de voorsz.        205.13.-

Johanna Vliethoorn heeft bij taxatie met
advys van de heeren voogden aangestaan
verscheyde meubile goederen voort meeste
gedeelte hiervooren niet geinventariseert
staande, als een kabinetkas voor     36.-.-
een eyke kasje            12.-.-
3 porceleyne kopjens off koppen    12.-.-
een kouleurt thee gereetschap    12.-.-
een blaauw dito            12.-.-
een roo theepot            8.-.-
6 paar slaaplakens        76.-.-
6 paar slopen            24.-.-
4 groote tafellakens        36.-.-
36 beste servetten        50.-.-
40 slegte dito            50.-.-
13 dagelijxe dito voor        8.-.-
Uutmakende tesamen driehondert
sesendertig gulden, denwelken alhier
voor een effect des boedels ten lasten
van haar Johanna Vliethoorn werden
uutgetocken            336.-.-

Lasten des boedels
De stad Leyden komt bij afreekeninghe
boven het tractement den overledene
als collecteur van de stadts bieraxijns
gecompeteert hebbende over penningen bij den
overleden voor reekening van de voorsz.
stad ontfangen nogh

Te weten
Over de jaren 1686 en 1687    229.2.8
Over den jare 1688        342.17.8
Over den jare 1689        1297.4.-
Over den jare 1690        1373.3.8
Sulcx tsaamen            3242.8.8
/457/
De regenten vant weeshuys binnen
Leyden komen over penningen bij den
overleden voor reekening vant
selve weeshuys in de stats bier-
accijns ontfangen als over den
derden termijn de anno 1690    979.14.0
over den 4 termijn de anno voorsz.    376.1.12
Sulcx tsamen            1355.15.-

Antony de Rivee impostmeester vant
amodiasygelt komt over amodiasy-
gelt bij de overledene wegens uutgegeven
cedullen voor reekening van hem
Rive gecollecteert en ontfangen
per reste                1811.19.-

De weduwe van wijlen d'heer Symon
Vliethoorn komt over den
tweehondersten penning in dato 5 April
1688                31.-.-

Staan voorts nogh eenige andre sculden
en lasten des boedels te voldoen en
betalen, soo wegens dootschulden, verpondingen,
sout-, zeep-, heere- en redempsygelt,
gedaen reparatien en anders,
tgeen dien alhier voor        memorye

Op heden den 24 Mey anno 1691
compareerde voor mijn Dirk Toornvliet, notaris
publyk ende voor de naargenoemde getuygen
juffr. Johanna Vliethoorn, int hooft deses
gemelt, dewelke verklaarde int maken van den
voorenstaande inventaris gehandelt en gewandelt
te hebben geregtelijk en ter goeder trouwe,
sonder dat bij haar wyllens off wetens yts
verswegen off agter de hant gehouden is tgeene
tot voor off nadeel van den boedel soude konnen
raken, belovende niettemin indien haar
naarmaals nog yts te voorschijn mogte komen
desen boedel enigsints concernerende, tselve op den
inventaris te sullen doen amplieren ende verhogen,
alles sonder bedrog, onder verbant en bedwangh als
naar regten. Aldus gedaan, verleden ende gepasseert
binnen Leyden, ter presentie van Otto
Truckenburgh ende Cornelis Schrevelius
als getuygen hierover geropen.
Johanna Vliedthoorn
Otto Truckenbirgh
Cornelis Schrevelius
Twelk ik affirmere
D. Toornvliet notaris publyk 1691 5/24

Kaya zei op vr, 09/10/2021 - 10:31

Goedemorgen Geert, 

 

U bent een held! Ik weet dat zoiets enorm veel tijd in beslag kan nemen. Ik vind het daarom echt zo ontzettend aardig dat u mij nu al zo vaak heeft geholpen aan een transcriptie, en nu ook nog van een akte met zoveel pagina's. Echt fantastisch, dat u dat zo belangeloos doet. Opnieuw, enorm veel dank! Uit de grond van mijn hart. U heeft geen idee hoe erg u mij hiermee helpt. 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.