Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp transcriptie akte 1613

Wie zou mij kunnen helpen bij het transcriberen van deze akte uit 1613, met ook veel tekst in de kantlijn?

Alvast bedankt,
Anne

Reacties (5)

Geert Ouweneel zei op zo, 11/06/2022 - 08:43

In den naem ons Heeren, amen.
Kennelicken sij allen dengeenen die etc., hoe
dat in den jaere na der geboorten des selven Heere
duysent ses hondert ende derthyen, opten
achsten dach der maent Mey s'middach ontrent 12
uyren des elffde indicties reguerende etc., voor
mij Adriaen Rijshouck, notaris publicq,
residerende binnen Delff ende den /
ondergeschreven getuygen gecomen ende
gecompareert is Jacobmijntgen Cornelisdochter van
Rijck, huysvrouwe van Dirck Claesz, marckt-
schipper alhyer van Delff op Amsterdam,
wonende in de Kolcke bij Ste. Joris gasthuys,
mij notario bekend, clouck ende gesont van
lichame ende te kennen gevende ende verclarende
nyet seeckerder te sijn dan de doot etc.,
int welck doende zij comparante is bevelende
ende recommanderende etc., revocerende etc., ende
comende hyermede ter dispositie haerder
voorsz. nae te laten goederen, sonder van
yemande etc., verclaerde tot haere
eenige ende universele erffgenaemn
genomineert ende geinstitueert te hebben,
nomineert ende institueert mits desen
bij soeverre sij testatrice sonder wettich
kint off kinderen bij haer voorsz. man geprocreert
naer te laten, voor denselven haeren man comt
te overlijden ende anders nyet, den-
selven Dirck Claesz in alle de goederen
roerenden ende onroerende, actien, crediten ende
inneschulden, mitsgaders ringen
ende anders, nyet ter werelt
uutbesondert, hoedanich ende van wat
natuyre die souden moogen wesen,
in vrijen eygendomme eewichlicken ende
erffelicken, met dyer conditie, laste
ende maninge dat de testatrices voorsz.
man ende geinstitueerde erffgenaem
schuldich ende gehouden sal wesen uyt
te reycken ende betalen de naer-
volgende legaten, als eerst de somme
van twaelff gulden eens aen haer testatrices
twee broeders, met namen Adriaen
[rest van de akte ontbreekt hier]

[naast de akte staat in de marge:]
Op huyden den lesten Maert anno 1615
compareerde voor mij Adriaen Rijshouck,
notaris voornt. Jacobmijntgen Cornelisdochter
van Rijck, huysvrouwe van Dirck Claesz, marckt-
schipper, in dit testament genomineert, ende testatrice
ofte maeckersse ofte verlijtsere vant selve, mij
notario bekent sijnde, ende verclaerde
t'geheele inhout vandien te revoceren,
casaseren ende tenyete te doen, sulx sij t'selve
int geheele ende al revoceert, casseert ende
tenyete doet bij desen, nyet willende
dattet selve van eenige waerde gehouden
bij eenen ygelick geacht ende
gereputeert sal worden voor nul,
crachteloos ende van onwaerden,
alsoff t'selve noyt gepasseert
off verleden ware geweest, ende dit al om
redenen die sij comparante seyde
ende verclaerde haerhyer toe te moveren,
sulx dat alsnu hare
nae te laten goederen selven
sullen erven ende succederen
naer den rechten ende
costumen van den lande
in allen schijn of de
testatrice noyt ware daer aff
gemaeckt geweest, versouckende zij
comparante van dese hare uyterste
wille ende verclaeringe
der jegenwoordige
notitie gemaeckt ende beschreven te
worden. Aldus gedaen ten comptoire
mijns notario opten voorsz. leste
Maert 1615, voor de noen ontrent
vyer uyren ter presentie ende overstaen van
Pieter van Rijck ende Johan Graswinckel, mijn clerquen
als getuygen met mij notario hyertoe versocht.
L. van Vliet
Jaenitgen Cornelis van rick
A. Rijshouck notaris, Johan Graswinckel

anne zei op zo, 11/06/2022 - 10:07

Heel veel dank!

Anne zei op zo, 11/06/2022 - 10:38

Ik zie nu dat de akte nog verder gaat op 24v. Deze heb ik bijgevoegd. Zou u mij hiermee nog kunnen helpen? 

Geert Ouweneel zei op zo, 11/06/2022 - 11:33

Cornelisz ende Huych Cornelis, te weeten aen elx van deselve
ses gulden ende soe een van beyden overleden waer, sonder
kint ofte kinderen, soe sal de langstlevende de geheele twaelff gulden
alleen ontfangen ende genieten, ende soe den overleden kint
off kinderen naelaet soe sal den kint off kinderen van den overleden
deselve 6 gulden bij representatie trecken ende genyeten, ende noch
aen Baertgen ende Trijntgen Cornelisdochteren van
Rijck, haere susters die somme van een hondert
carolus gulden elx vijftich gulden, mitschaders
alle hare testatrices wolle ende
linde, clederen ende juwelen die t'hare testatrices
overlijden t'haren rugge ende lijve gedient ende behoort sullen
hebben, uytbesondert alleenlicken alle
haere testatrices ringen die de voorsz. Dirck Claesz,
haeren man ende geinstitueerde erffgenaem
uyt crachte deser voorsz. institutie mede aen
hem in vrijen eygendomme sal behouden ende
bijaldien een van beyden nevens de voorsz. Baertgen off Trijntgen voor
haer testatrice quam te overlijden sonder kint off kinderen, soe sal de langst-
levende van hen beyden de volle hondert guilden,
mitschaders de wolle ende linde, clederen,
juwelen alleen int geheel ende al trecken ende genyeten in plaetse
van de overleden suster, ende soe die eerst overleden
van de voorsz. twee susters van de testatrcie kint ofte
kinderen naelaet, soe sal denselven overledens
kint off kinderen deselve helfte van de voorsz. een hondert
guldens mitsgaders de helfte van wolle, linde, clederen ende
juwelen voorsz. mede bij representatie trecken ende
genyeten, Alle t'welcke voorsz. staet etc. in
communo forma. Aldus gedaen ende verleden ten
comptoire mijns notarius, staende an de Groote
Marckte binnen Delff, ter presentie van
Jan Adriaensz an de Oude Delfte ende Jan
Heyndrixz de Vryes an de Marckt voorsz. als
getuygen met mij notario hyertoe versocht.
Actum als boven.
Jannitgen Cornelis van Rijck
Jan Heindricxz
Adriaen Rijshouck notaris

Anne zei op zo, 11/06/2022 - 11:59

Geweldig, nogmaals dank.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.