Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp Transcriptie 1664 Antwerpen. Laatste 4 pagina's

Deel 1

Reacties (4)

Barbara Askamp zei op za, 01/25/2020 - 14:29

Deel 2

Barbara Askamp zei op za, 01/25/2020 - 14:29

Deel 3

Barbara Askamp zei op za, 01/25/2020 - 14:29

Deel 4 (laatste)

Geert Ouweneel zei op zo, 01/26/2020 - 11:58

Ik kom tot de volgende tekst:

 

deel 1
Lasten int particulier
raeckende de voorsz.
weese als representerende
de doode sijde van sijne
moedere de afflijinge
in desen,

Inden eersten soo heeft
den rendant betaelt aen
ceuster
van de prochiekercke
in de marcgrave Lije
soo voor de kerckenrechten
als voor den dienst
ende waschlicht tsaemen
de somme van seven en
twintich guldens thien
stuyvers eens, dus
deselve alhier alleenelijck  ges?
18 gulden 10 stuyvers

[in de marge:] alsoo dese
partije betaelt
is uutter ge-
meyne penningen ter
somme van 17 gulden 10 stuyvers
zoo wordt ter somme van 18 gulden 15 stuyvers

Item noch heeft den rendant betaetl aen den knaepe

____________________________

deel 2
ende derselver greffier
over henne vacatien voer
het passeren ende
sluyten deses staets
de somme van 4 gulden 5 [stuyvers]

Item compt derselver heere
greffier voor eene copye
deser metten segel over-
mits dese ter weescamere
moet blijven 2 gulden 8 stuyvers

Item soo compt den notaris
van Cauwenberge voor
het stellen, minuteren
ende grosseren deses staets groot 11 bladen
ende voor eene copye
metten zegel, alsmede
voor zijne directie gedaen
int eeden van de momboirs
ende vacatie in passeren
van desen staet t'samen

__________________________________

deel 3
de somme van 6 gulden 5 stuyvers

[in de marge;] bij affirmatie

Item noch aen eenige verteringen
int schatten van coyen 2 gulden 8 stuyvers.

Bedraecht den
gemeynen uutgeef 410 gulden 6 stuyvers

De proffijten bedraegen
als voore 1078 gulden 4½

t'Geen tegens d'andere
gecort rest suyver
somme 667 gulden 18½    667 gulden 18½

Bedeylt in tween
dus elcx helft    333 gulden 19¼ stuyver

____________________________

deel 4
het corpus van Asserveen is van
gelijcken over dese 1648 in de huyre
van drie hondert carolus gulden verbleven
bij den secretaris Struuck, den
deurwaerde Daniel Diers, elx voor
een derde part, ende den ontfanger
Welvelde ende Willen Helinge het res-
terende derde part, dus hier    300 gulden

T'gene Bouwe Tiddens, Herman
Geerts ende Johan Tolners respective
buiten de cingel hebben gebruyckt
daervan en can oock over desen
jare geen ontfanck werden gestelt
als om voorsz. redenen mede onver-
pacht gebleven. Ende sal den rendant
tegens d'aenstaende nieuwe verhuyringe
van s'convents erven ende landerijen
op de vorige apostille desen aen-
gaende alnoch behoorlicken letten.
Dus hier    memorie

Wat aengaet de boeckweyte op
Asserveen over desen jaere 1648,
sijnde kennelick genoech, dat deselve
door den continuelen regen niet en
heeft connen tot eenich profijt gedijen
ofte opwassen.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.