Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp met verbanden Arnhem, Tiel en Haarlem ong 1712 en familie verband

hi. Zou iemand kunnen helpen met de gelderse notarieel stuk van een Catherina en zus Sara, allebei getrouwd en hebben verbanden met de steden Arnhem, Tiel en Haarlem (lijkt het). Dit is blz 1 en ik heb nog 2  1/2 blz als iemand met de transcriptie wil helpen.

alvast bedankt

Reacties (6)

René van Weeren zei op wo, 02/28/2024 - 15:25

Beste Tim,

Je kunt de stukken gewoon 1 voor 1 als bijlage bij de reacties op dit stuk toevoegen, dan kan het stuk in 1 keer bekeken en getranscribeerd worden.

Tim zei op do, 02/29/2024 - 00:46

Oke Rene, dan zal ik de andere ook plaatsen. Bedankt

2/4

Tim zei op do, 02/29/2024 - 00:46

hierbij 3/4

Tim zei op do, 02/29/2024 - 00:47

en de laatste blz 4/4

alvast bedankt

René van Weeren zei op do, 02/29/2024 - 12:09

Hierbij, interpunctie en hoofdlettergebruik naar hedendaagse toepassing

Coram Opten Noort et Sluijter
scabinis comparuerunt* de heer Jo-
han Eckert, ritter l[ieutenan]t onder 't re-
giment van den oversten Els en[de]
juffrouw Catharina van Lith,
echtel[iede]n, deselve juffrouw haeren
voorn[oemde] eheman voor soo veel nodich
of dienstich in desen tot haeren
momboir v[er]socht en verkoren heb-
bende, en hebben gesamentlijck
en elck in 't bijsonder geconstitu-
eert en bevolmacht kracht deses
de h[ee]r capteyn Otto Schrassert
om in haren comparanten name
te compareren voor d' h[eer] richter
en[de] schepenen der Hoge Banck
van Driel in Bommelerweert
gelegen en aldaer nae costume
local erffelijck te transporteren
en[de] over te even mits aen ende ten be-
hoeve van Hendrick Bornmans
seeckere parcelen lants, zijnde
bouw- en weydelanden, drie mergen
op de bemde weylants die de ruyters
in pagt hebben gehad; een mergen
in 't lege broeck, gen[aem]t Sweers Camp,
in pagt bij Matthijs van der Linden;
seven hont bos, gen[aem]t de Noortbemde,
waervan het houtgewas v[er]coft is
aen Matheus van Dockum en acht
hont bouwlant in de Tijtsweerden,
ten halfven v[er]huert aen Matthies
van der Ven, onder den voorsz[eyde] Hoge
Bancke kennelijck in sijn voor
e[nde] bepalingen gelegen. Voorts com-
pareerde de voorn[oemde] Hendrick Born-
mans en heeft weder geconstitu-
eert ende bevolmagt den persoon
van Otto Schrassert om de voorsz[eyde]
goederen en landerijen met alle
---
haer ap- en dependentien weder erf-
felijck over te dragen en over te
geven aen en ten behoeve van
den voorn[oemde] heere lieutenant
Ritter en sijn eheliefste juf-
frouw Catharina van Lith
om deselve goederen te besitten
en te gebruycken, soodaenich
dat nae dode van eene der voorsz[eyde]
echteluyden de langstlevende desel-
ve goederen na dode van den eerst-
afstervende in vollen eygen-
dom sal besitten en eeuwigen
erffelijck behouden, om daer-
mede te handelen en te doen
als met sijn eygene en vrije goe-
deren; belovende van waerde
te sullen houden al wat bij de
voorn[oemde] geconstitueerdens resp[ectivelijck]
in desen sal worden ggedaen, cum
clausulis ratihabitionis, indem-
nitatis caeterisq[ue] de jure necessa-
riis [etcetera]

Den 14 febr[ruary] 1700
Coram iisdem scabinis comp[aravi]t
Johannes Eckart de Ritter [etcetera], lo-
gerende in dese stadt, in houwe-
lijcke hebbende Catharina van
Lidt, dochter van Barbara Cipo-
rinus ende van Derck van Lidt
en alsoo met en beneffens hare
suster Sara van Lidt, huysvrou-
we man Matthijs van Deven,
wonachtich tot Driel, tesam-
men geretigt tot het naerge-
melte legaat, en geleden den com-
parant bij desen dat wijlen vrou-
we Anna van Brienen, in haer
leven laest wed[uw]e van wijlen den
---
heer Gerard van Stirum, indertijt
schepen en raedt der stadt Haerlem
in de provintie van Hollandt, in den
verleden jaere 1699 deser werelt
overleden, zijnde binnen deselve stadt
Haerlem, bij haere uytterste wil-
le aen de kinderen van Barbera
Ciporinus voorn[oemt] hadde gelegateert een
somma van twaelfhindert guldens
eens; dat den boedel van gemelte
vrouwe Anna van Brienen in het
Quohier van den tweehonderste pen-
ningh zijnde aengenslaegen deselve
200ste penningh moet werden gedrae-
gen en gesplist bij en onder diegene
dewelcke, soo uyt hoofde van erf-
fenis als legaet tot de naergelaetene
goederen sijn geregtigt, ende sulx
bij de legatarissen (in cas de erf-
genamen niet genegen sijn staet en
inventarissen den boedel te leveren
soo als in desen) van de voorsz[eyde] quoti-
satie in 't Quohier van den twee-
hondersten penningh moet wer-
den overgenomen t[er] beloop van twee-
derde parten van soodaenich een som-
ma als een jeder legataris sijn legaet
komt te belopen, weshalven sij compa-
rant v[er]claerden bij desen voor sigh
en in de name van sijn voorn[oemde] huys-
vrowue te constitueren en magtig
te maecken de h[eer] Matthijs van de
Ven, omme tot Haerlem voor de ed[el-]
grootachtb[aere] heeren burgermees-
teren derselver stede of voor diege-
ne soo behoort uyt de name van
hem comparant nomine uxoris
te compareren en aldaer met en be-
neffens Matthijs van de Ven mede no-
mine uxoris, ofte desselfs gemagtigh-
devan of uyt de quotisatie van ge-
melte vrouwe Anna van Brienen
---
te doen overschrijven op de rekeningh
van de kinderen van Barbera Cipori-
nus, wed[uw]e wijlen Dirck van Lidt,
een somma van achthondert uldens
wegens en tersaecke van het legaat
van twaelfhondert guldens hiervo-
ren v[er]melt, werdende den geconsti-
tueerde mede geauthoriseert + de ov[er]ige 300 g[u]l[de]n van het
voorn[oemde] legaet ad seshondert g[u]l[de]n
te ontfangen, daervoor te quite-
ren ende vorders alles te doen dat
den comp[aran]t pro se et nomine uxoris
selfs praesent zijnde zoude kunnen
ofte moen doen, mits doende nog-
tans reeckeningh, bewijs en re-
liqua, belovende sulx te approberen
en van waerde te houden onder
v[er]bandt als nae rechten.

Tim zei op do, 02/29/2024 - 13:37

Super bedankt weer, Rene. Kan weer verder met de puzzel

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.