Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd voor transcriptie rekening

Wie wil een aantal pagina's transcriberen van een rekening over het graven van een grift in Veenendaal

Reacties (7)

Evert Jan zei op vr, 03/11/2022 - 17:49

De volgende pagina

Evert Jan zei op vr, 03/11/2022 - 17:50

Pagina 21

Evert Jan zei op vr, 03/11/2022 - 17:50

Pagina 22

Evert Jan zei op vr, 03/11/2022 - 17:51

En dan pagina 23

Evert Jan zei op vr, 03/11/2022 - 17:52

En als laatste pagina 24

Geert Ouweneel zei op za, 03/12/2022 - 16:32

Grippelen
Ander uuytgheven van grippel de gemaect
ende geslagen zijn in die nyeuwe grift zo mede
Geldersce als in die Renensce veenen, durende
den tijt
voirsz.

Cornelis Tonisz betaelt de somme van drie ponden
negen scellingen negen penningen ter cause dat hij verdiept
heeft die oude ray grippelen, eertijts gemaect bij
tijden hoichloeflicker memorie David van Bour-
goingue bisscop t'Utrecht om het veen hairt te
maecken dat men dien tegenwordige somer dair
turf zoude moegen graven, beginnende van het
eyndt der ouder griften, opstreckende nae die
veenlo toe in lengte van hondert zes ende tachentich
roeden, drie speet diep, elcke roy voir drie penningen
ende eenen halven, t'samen ter voirsz. somme toe,
blijckende bij de rolle ondertekent bij Goesen van
Lienden, secretaris tot Rene ende Jan die Keiser,
in date den 14e Novembris, hyer bij overghe-
levert, dairomme hyer        3£ 9 sc. 9 d.

Meeus Jacobsz mit zijn consorten betaelt de somme
van zestien pondt zes scellingen acht penningen ende
dat voir t'grippelen ende oprayen van beide de
nyeuwe grifte, te weten aen de Geldersce zide tot
aen die zwarte Eeder veene ende aen de Renensce
zide tot in keyserlijcke majesteyts groot veen toe, geraempt te-
samen op die lencte van 1100 en 20 roeden,
een elle wijdt ende een elle diep, elcke roy om
vierdalve penning, t'samen ter somme toe voirsz., /
blijckende bij de rolle bij t'voirgaende artikel over-
gelevert, daeromme hyer        16£ 11sc. 8d.

Noch betaelt dezelve die somme van negenenveertich
ponden twee scellingen elf penningen d'oirsaeck dat zij
gemaect off geslaegen hebben dweers over de voirsz.
ray grippelen drie hondert sevenendartich cruys
grippelen elc van thien roeyen lanck, een ell wijdt,
ende een el diep, elcke roye om vierdalve penning, maect
een cruys grippel twee scelling elf penningen, t'samen ter
voirsz. somme toe, blijckende bij de voirgaende rolle
int ierste artikel van deesen capittel overgelevert,
daeromme hyer        49£ 2 sc. 11d.

Meyns Willemsz mit zijn adherenten betaelt de
somme van vijfentsteventich ponden vijf scellingen
ende dat voir verdiepinge van de voirsz. grippen
om t'veen laeten te besincken, dairinne die nyeuwe
grifte ende dijcken maecken soude de sommige
verdiept vier speet, sommige drie speet ende andere
min ofte meer nae den eysch, de sommige die
roy om 14 mijten, die sommige 15 mijten, afgere-
kent in tegenwoirdicheyt van Jacob Lam ende
Florys Soeyt ende voirts betaelt in tegenwoir-
dicheyt van Jan Diekenser ende Gosen van Lienden
voirsz., blijckende bij de voirgaende affirmatie daer-
omme hier        75£ 5sc.

3e somme 144£ 4sc. 4d.    /

Turfgraven
Andere uuytgeven van turfgraven die in de nyeuwe
grifte ende opt eynde der ouder griften gegraven
is binnen den tijt voirsz.

Cornelis Thonisz Scriver betaelt die somme van twee
pondt zestien scellingen negen penningen ter cause dat
hij gegraven heeft een hoeck veens, de overmitsz
sommige schoeren van noede gegraven most wesen
om t'water te lossen uuyt het hele veen, uuyt welc-
ken hoeck veens gevallen es vijftalf hont vier
rants turf, mair overmits menichte van rulle
aerde die dairop sadt, heeft hij twe arbeiders
mit eerdtcorven dairbij gehadt om de eerde
of te cruyen, waerdoir hen toegevoecht es
voir 4½ hondt die prijs ofte loen van zes hont,
elcke hont op die stort zes scellingen facit 1£16sc.,
noch hierbij gehadt eene buyten cruyer die
verdient heeft 5sc. 6d., noch van de voirsz.
vijftalf hont te maecken op de eerste ende
voirts op die andere, maer elcke hont twe
scellinge facit 9sc., noch een vierdeel
vat biers voir die ploech ende buytenvolck
van 6sc. 3d., t'samen bedraegende die voirsz.
somme van 2£ 16sc. 9d., blijckende bij affir-
matie van Jan de Keiser ende Goesen van
Liende, secretaris tot Rene, in dato den 14e
Novembris anno '46, hierbij overgelevert dair-
omme hier        2£ 16sc. 9d.

Jan Goertsz betaelt de somme van tzeventich pont
zes schellinge drie penningen, deur saecke dat hij in de /
continuatie der griften gegraven heeft hondert ende 20
hondt viercanten turf ende diezelve droech gele-
vert op die anderde maeck, elcke hont om acht
scellingen, facit 48£, noch heeft denzelven gehat
aen oncosten van buyten loen als cruders hem-
meders, veltslechters ende diergelijcken duerende
den tijt van t'graven voirsz. negentien dachueren
die betaelt zijn mit 36sc. 3d., noch is hem
beloeft op elcke hondert hont turfs die hij
graven zoude vijf vaeten biers ende het buiten-
volck es verdeeugt op een vat, maect t'samen
zeven vaeten, elck vat voir 25sc., uuytgesondert
het eerste vadt t'welc gecoft es om 30 sc.,
soe dat tot graefbier nyet gebrouwen en
was, facit 9£, t'samen bedragende de voirsz.
somme van tsestich ponden zes scellingen drie penningen,
breder blijckende bij de affirmatie hyervoir
overgelevert, dairomme hyer        60£ 6sc. 3d.

Henrick Gijsbertsz betaelt de somme van acht en
vijftich pondt zes scellingen zes penningen duer sake
dat hij in de grifte voirsz, gegraven ende voirts
droech op die anderde maer gelevert heeft
hondert zestiendalf hont viercants turf, elcke
hont om 8 sc., facit 46£ 4sc., noch heeft
diezelve aen oncosten gehadt van buyten ofte
extraordinaris loen als cruyers, haeckers, ruy-
mers, veltslechters etc. duerende den tijt van
t'voirsz, graven, t'samen achtien dachueren drie
scoft de betaelt zijn mit 3£ 2sc. 6d., noch /
is hem belooft op die hondert hont vijf tonnen biers
ende hem es toegeleyt voir zijn ploech ende buiten-
loen t'samen zeven tonnen, die betaelt zijn ende
gecoft hebben als int voirgaende artikel, facit 9£,
t'samen ter somme toe van 58£ 6sc. 6d. al
breder blijckende bij de affirmatie bij het eerste
artikel van desen capittel overgelevert, dair-
omme hyer        58£ 6sc. 6d.

Joest Goertsz betaelt de somme van tweenvijftich
pondt zes scellingen ter cause dat hij gegraven
ende op die anderde maeck droech gelevert heeft
hondt vier hont corten viercanten turf, elck
hont om 8sc., facit 41£ 12sc., noch heeft den zel-
ven tot oncosten gehadt van extraordinairs
arbeiders als cruyers, haeckers, ruymers ende
veltslechters, duerende den tijt van zijn graven,
maecken t'samen zeventiendalf dachuiren die
betaelt zijn mit 2£ 17sc. 9d., noch is hem
belooft op elcke hondert hondt vijf tonnen biers
als anderen, zoe is mit denzelven verdeeugt
voir zijn ploech ende buytenarbeiders t'samen
op zes tonnen biers, ende een vierendeel, elcke
ton betaelt met 25sc., facit 7£ 16sc. 3d.
t'samen bedragende de voirsz. somme van 52£ 6sc.
al breder blijckende bij der rolle hyer voor
vertoont, dairom hyer        52£ 6sc.

Cornelis Tonisz betaelt de somme van negenenvijftich /
pondt achtien scellingen elf penningen ende een mijt ter cause
dat hij gegraven ende op de anderde maeck droech
gelevert heeft hondert negentien hont corte vier-
cante turf, elcke hont ten prise voirsz., facit 47£ 12sc.,
noch heeft hij aen oncosten gehadt van extraordinaris
loen als ruymers, cruyers, haeckers ende velt-
slechters duerende den tijt van t'voirsz. graven achtien
dachueren drie scoft daervoir betaelt 3£ 6sc. 11d. een mijt,
noch is hem belooft vijf tonnen biers op de hondert
hont als anderde wairdeur hem toegevoecht zijn
voir zijn ploech ende buytenvolc mit 25sc.,
uutgesondert een vat dat gecoft es voir 30sc.,
zoe dat opt graven nyet gebrouwen en was,
facit 9£, t'samen bedragende ter voirsz. somme
toe van 60£ 18sc. 11d. een mijt , al breder
blijckende bij de voirgaende affirmatie, dair-
omme hyer        60£ 18sc. 11d. 1 mijt

4e somma    233£ 14sc. 5d poth

Evert Jan zei op za, 03/12/2022 - 16:39

Beste Geert,

 

Hartelijk dank.

 

Evert Jan

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.