Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd: testament 1634 transcriberen

Hoi!

Zou iemand mij willen helpen met de transcriptie van bijgevoegd testament? Gaat om het testament van een Hugenoot en kapitein in het Staatse leger. Tweede deel doe ik in een reactie. 

Veel dank!

Jorik

Reacties (3)

Jorik zei op zo, 04/23/2023 - 19:07

En deel 2

Geert Ouweneel zei op ma, 04/24/2023 - 13:35

In den name des Heeren onses Godts, amen. Kennelijck zij eenen
yegelijcken die desen jegenwoordigen instrumente sal worden
gethoont, dat op heden den 4en dach der maent Septembris in den
jaere desselffs ons Heeren 1634 compareerden in
eygene persoonen voor mij Jan van Wesel, notaris openbaer etc., mette
getuygen naergenanmpt, monsieur Dominicque de
Savonin, capiteyn over een compagnie voetvolckx, sieck te
bedde liggende, nochtans sijn verstant, sinnen ende memorie
over al ten vollen machtich ende gebruyckende gelijck dat claerlijck bleke,
ende vercleerde dat hij, aenmerckende ende overdenckende
de broosheyt des menschenlevens, datter niet sekerder en is dan
die doot, ende niet onsekerder dan de ure derselver, uyt zijnen
vrijen, eygenen ende onbedwongen wille, wel bedacht ende
sonder eenige inductie van yemande, heeft gemaeckt ende
geordonneert, gelijck hij maeckt ende ordoneert midts desen,
dit zijn testament ende uytersten wille in den manieren hiernaer
volgende, eerstelijck bevelende sijn siele in de genadige ende bermhertige
handen van den almogenden Heer, sijnen Schepper ende Salichmaecker,
ende zijn doot lichaem der ...rygende eerde met een
eerlijcke begraeffenisse naer sijnen staet, soo wanneer sij van
deser werelt sal commen te scheyden, ende commende tot
dispositie van alle ende yegelijcke sijne goederen, soo erffelijcke
als haerffelijcke, geene uytgesundert, soo binnen deser stadt
als in Vranckrijck ende elders gelegen, van wat nature off
conditie die zijn, institueert in den eygendom van deselve goederen tot zijne gerechte
erffgenamen Daniel, Catharina, Johanna ende Maurits
de Savorin, sijne wettige kinderen, met vollen rechte van
institutie, in den verstande ende met dese expresse
conditie, dat jouffrouwe Rachael de Coizelleur, sijne
wettige huysvrouwe ende moeder van de voorsz. kinderen
alle de voorsz. goederen sal blijven besitten ende gebruycken om
tochte ende de vruchten, bladingen ende incompsten daeraff
genieten soo lange zij sal weduwe blijven, haer leven lanck geduerende, oock deselve goederen
bij noot te mogen vercoopen, belasten, verthieren ende veralieneren /
naer haer goetduncken ende believen, midts dat de voorsz. jouffrouwe
Rachael de Loizelleur sal gehouden sijn hare drye jongste
kinderen Catharina, Johanne ende Maurits de Savornin uyte
voorsz. goederen te onderhouden ende alimenteren van ate, drancke,
cleden ende reeden totter tijt toe deselve kinderen ten houwelijcke off
anderen geapprobeerde state gecommen sullen zijn, gelijck den
voorn. Daniel de Savornin, haren outsten sone alreede gecommen
is, in welcke tochte ende bladinge den testateur zijne voorsz.
huysvrouwe oock is instituerende, dan off geviele dat de
voorsz. kinderen off eenige vandyen, niettegenstaende tgene voorsz.
de voornoemde joufrouwe Rachael de Loezelleur, hare moeder, ter
saecken van haer vaderlijck goet quamen aen te spreken, sal
deselve jouffrouwe Rachael de Loezelleur volstaen, midts deselve
kinderen voldoende ende latende volgende hare legittime portie
in de goederen van den testateur, ofte andersints dat de
voorsz. jouffrouwe Rachael de Loezelleur vrije staen sal haer te
houden aen't contract van houwelijcke, bij den testateur
met haer aengegaen voor den notaris Jan Henrickssen ende sekere
getuygen binnen der stadt Middelburch in Zeelandt op den 22en
February 1610, uyt crachte vant welcke den
testateur uyte goederen van de voorn. jouffrouwe Rachael de Loezelleur
bekent ontfangen te hebben de somme van elff duysent twee
hondert carolus gulden, volgens ses besundere quitantien bij de eygen
handt van den testatuer opt voorsz. contract van houwelijck
aengeteeckent. Eyntelijck is mede den expressen wille
van den testateur dat zijne kinderen off hare goederen ter weescameren
alhier niet en sullen bekentgemaeckt ofte gerogeert worden,
alsoo hij de voorsz. weescamer uytsluytende en de voorsz. jouffrouwe
Rachael de Loezelleur, sijne huysvrouwe, maeckt ende ordonneert
voochdesse over de voorsz. zijne ende hare kinderen, als de- /
selve zijne huysvrouwe de sorge ende voochdije bij desen ten
volle toebetrouwende. Dit seyde ende verclaerde hij testateur
te wesen zijn testament ende uyterste wille, begerende dat
t'selve naer zijn overlijden sal achtervolght worden ende effect
sorteren, t'zij bij forme van testamente, codicille, gifte
uyt saecken des doots, off andersints, gelijck eens yders
testament naer rechte alderbest valideren mach, niettegenstaende
alle stadts, landts off geschreven rechten desen ter contrarien,
dewelcke neffens alle voorgaende testamentaire dispositien
van den testateur sullen zijn ende blijven gederogueert.
Alles sonder arch ofte list. Aldus gedaen, gestipuleert
ende gepasseert tot Bergen opten Zoom voorsz. ten huyse van den
testateur binnen Hoochstrate, ten dage, maent ende jaar als boven, daerbij ende
over waren d'eerwaerde dominus Lambertus de Rijcke, bedienaer
des Heyligen Evangely binnen der kercken alhier, ende d'here
ende mr. Cornelis van Stapele, doctor in beyde de
rechten, als gelooffwaerdige getuygen hierover geroepen ende
sunderlinge gebeden, die dese neffens de testateur ende
mij notaris tesamen hebben onderteeckent.
Savornin
Lambertus de Rijcke
C. van Stapele
J. van Wesel, notaris

[Op pagina 1 staat in de marge:]
Memorie dat dit selve testament ten selven dage naer den
noene van nieuws int Francois is gepasseert, tot meerder
versekeringe, hoewel dit Nederduytsche testament
int Francois genouch vertaelt was, soodat het Fransche
testament alleen lijck behouft geregistreert te sijne.

Jorik zei op ma, 04/24/2023 - 13:37

Beste Geert,

Ontzettend bedankt! Geweldig zeg. En wat een vakmanschap!

Vriendelijke groeten,

Jorik

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.