Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd ivm akte uit 1673

Zou iemand mij willen en kunnen helpen met het ontcijferen van deze koopakte uit 1673? Ik vind het echt lastig er een begrijpelijke tekst van te maken. De akte bestaat uit 3 pagina's maar ik kan maar 1 plaatje uploaden. Alvast heel hartelijk dank.

Reacties (13)

barbara zei op di, 04/18/2017 - 13:05

dit is het eerste plaatje

barbara zei op di, 04/18/2017 - 13:06

Dit het tweede

Nadine zei op di, 04/18/2017 - 21:51

Hieronder poging van transcriptie van blad 1.

Verkoper Philip de la Fontaine heeft moeten procederen.
Het verkocht huis werd door makelaar de la Croix openbaar verkocht.
Lijnen 10 à 20 geven de situatie van het huis met burenerven en vermelding van straten.
Lijnen 20 à 26 gaan over de voorwaarde van betalingen en van levering van het verkocht huis.

20 Reg affsc(?) f°176
10 Reg belast f° 132

Coper
Pieter de Mereau
Vercopere
Philip de la Fontaine

Copice

1 Gesien bij den Hove van Holland/ intendit (intendit=geschrift van beschuldingen)/
2 exploicten acten ende andere inuan-.-enten den selven Hove /
3 overgegeven bij offe(?) van wegen Philip de la Fontaine woonende /
4 tot Amsterdam impetrant (impetrant=verzoeker) van willig decreet op ende jegens alle /
5 degene die eenig rechtactie off(?) toeseggen soude willen pretenderen /
5 op seeckere huijsinge ende erve breder hierna te declareren gedaegdens /
6 ende defaillanten, Proponerende (=voorzetten) den voorn[oemd]e impetrant bij de /
7 middelen van sijn voorsc[hreve]n intendit dat hij impetrant opden 14 maert /
8 deses jaers 1673 -.-.-ender voorsc[hreve]n stede Amsterdam door [geschrapt] /
9 Jerominus de Lacoix makelaer aldaer openbaerlijck hadde /
10 doen vercopen seeckere huisinge ende erve, staende en gelegen /
11 op de Leijtse graght aende suijdsijde (Zuidsijde) tussende Amstelherhstraet /
12 ende de Princegraght binnen Amsterdam. V[oo]r[schreve]n belent(?) Jacob /
13 Cornelissen Swart met een gemene muijr (muur?) ende gemene sthuettinge(?) /
14 aende westsijde, ende -.-.- vander poel met een gemene /
15 muijr (muur?), gemene schuttinge ende gemene loodegoot aende /
16 oostsijde, welcke gemene muijren (voor muren ?) souden moet blijven /
17 soo dik ende soo dun als die tegenwoordig waeren, streckende /
18 voor vandestraet tot achteraen Gerrit Elias met een /
19 gemeene schutting, voorts in allen schijne t voors[chreve]n huijs ende 't reet(?) /
20 aldaer gelegen was behegut(?) ende betimmert stont, te betaelen /
21 de uijt(?) [geschrapt] te lovene cooppenningen op gewoonlijke /
22 huijsdagen, uigaende 10 maij eerstcomende, oog(ook?) soude den coper /
23 -.-.- mogen alle de cooppenningen neffens(?) de brieven contant te /
24 betaelen mits genietende rabat(?) tegens vier-.-.-sacr, ende /
25 soude dit perceel aenden coper gelevert worden naer costuijme (coutume) /
26 der v[oor]s[chreve]n stadt Amsterdam offe(?) wel bij willig decreet van desen Hove. /

Barbara zei op di, 04/18/2017 - 22:30

Hey, dank je wel, Nadine, wat goed. Nog steeds af en toe onbegrijpelijk maar al een stuk beter te begrijpen ;-). Dank!, Barbara

Herman Geurts zei op wo, 04/19/2017 - 13:57

enige aanvullingen/verbeteringen
r8: deses jaers 1673 comender
r 14 : Rogier? van der poel
r 19 reet moet zijn : erve
r20 behegut = beheijnt
r 22 oog = dog
r 23 vermogen
r 24 rabat tegens 4 procento int jaer

Nadine zei op do, 04/20/2017 - 10:23

Aanvullingen blad 1:

2 exploicten acten ende andere munimenten den selven Hove /
(munimenten=bewijsstukken)

11 op de Leijtse graght aende suijdsijde (Zuidsijde) tusschende Amstelkerkstraet

Nadine zei op vr, 04/21/2017 - 10:30

Volgens mij  :
Het huis werd openbaar verkocht op 14.3.1673 en moest op 10 mai betaald worden.
Bij contant betaling krijgt koper een rabais.

Begin pagina 2 : niet duidelijk. Het lijkt dat koper en verkoper de verkoopskosten half half delen.
Koper heeft recht op de nog resterende huur. De huirster (?) is ontheven van de talrijke belastingen op het huis. Koper is wel Pieter Mereau.
Verkoper en koper vragen willig decreet van de hove zoals voorzien in de verkoopsvoorwaarden.
Zo werd het huis 4 malen openbaar ten koop geboden. Niemand deed oppositie zodat koper en verkoper in hun recht bevestigd werden.

Kunnen medelezers bij vertellen ?

pagina 2
1 tot keure(?) ende believen(?) van der vercoper, dog alles [geschrapt] tel(?)/
2 wedersijpts(?) costen half en half, den coper soude aenstonts(?) bij 't becken(?)/
3 mottenstellen(?) t-.- suffisante borgen voor 't effect vande coop ende ---/
4 gereden gelde te betaelen het halve rantsoen oppene(?) dat bij gebreecken/
(rantsoen=verzoening, verlossing)
5 van dien men sig(zich?) als dan soude reguleren naer ordinanties(?) ende/
(reguleren=schikken, regelen)
6 generale conditien, ende was achuijs(?) na maij eerstcomende noch/
7 verhueurt (verhuurd) voor een jaer vast ende een jaer optie voor ---- /
8 honderd guldens int jaer de huijrster ( ???) vrij vande achste penning /
9 lantaernemmer(?) en straetgeld ende alle andere impositien/
10 alrede oppestelt off noch optestellen, ende aengaende de/
11 reparatien sig te reguleren na de keure der voors[chreve]n stede/
12 Amsterdam welke huur den coper soude maeten (moeten) gestant(?) doch/
13 mits de voors[chreve]n huurpenningen genietende op welcke conditien/
14 ende voorwaerden coper vande voors[chreve]n huijsinge ende erve/
15a gebleven was Pieter Mereau
[in marge : voor de somme van drij duisent een hondert en tien guldens ]
15b ende hadde tot sijne borgen/
16 gestelt Gerrit Backer ende Raes Lambert, ende alsoo den v[oor]n[oem]den/
17 coper genegen was ende begeerde dat 't selve huijs ende erve/
18 gelevert soude werden bij willig decreet van desen Hove/
19 ingevolge van de voors[chreve]n coopvoorwaerden, soo hadde den voors[chreve]n imp[etran]t/
20 hem geaddresseert aenden selven Hove ende geobtineert manda[men]t/
21 in 't selve cas dienende, doende vuijt/uijt crachte vanden navolgende/
22 den stijl ende usantie vanden voors[chreve]n hove mitsgaders de dispositie(?)/
23 van 't selve mandament (=bevel) tot drij maelen toe bij sondaegs ende /
24 marktdaegs (marktdag) geboden binnen der voors[chreve]n stadt Amsterdam, ende sulx/
25 bij openbaren edicte ter behoorlijke plaetse dagvaerden alle/
26 den genen die opt voors[chreve]n huijs ende erve enig rechtactie ofte/
27 toeseggen soude willen [geschrapt] pretenderen, omme de selve/
28 haae(?) acte, telken gegresigeerden(gepreciseerd?) dage voor den voorn[oemd]e Hove/
29 te comen intenteren oppene dat sij daer van versteecken ende/
30 hen geimponeert soude werden een eeuwig swijghen (swijgen) ende/
31 silentium, hadde over sulx hij impetrant v[er]volgens tegens alle /
32 noncomparanten geobtineert het eerste tweede(?) ende 3den(?)/
(obtineren=verwerven, behouden, verkrijgen)
33 default, in der voegen dat hij voor 't profijt vanden selven derden/
34 defaute geadmitteert was geweest sijn intendit over te leggen/
35 met de verificatien daer toe dienende, mitsgaders hem geconsenteer/
36 een ander mandam[en]t, uijt crachte van 't welk alle die non comp[aren]ten/
37 vierdemael ex super abundanti, tot seeckeren 't anulijken(?)/
38 dage worden vo[ornoem]en Hove geroepen sijnde, omme 't voors[chreve]n/
39 intendit te sien verifieren ende sententie te huren pronunciert,/
40 met inthimatie (intimatie), ende echter niemant comparerde/
41 was hem impetrant verleent(?) 't vierde defaut tot sulcken profijte/
42 als na rechte daer van schuldig is te volgen, met acte omme gevoeght/
43 te worden bij 't voors[chreve]n intendit, dienvolgende hadde hij impetrant/

page 3
1 van 't selve sijn intendit mette verificatien als worden onder/
2 den hove gedient ende recht begeert voors[chreve]n Hoff ende/
3 gedaen inden Hagen bij den Heeren ende Meesters Adriaen Paeue/
4 Heere van Bennebreeck, president ; Aelbrecht Merop(?), Willem/
5 Goes, heer van Boechorstenbe, rgh ; Frederik de Lier ; Cornelis/
6 Baen ende Matheus Gool, raedsluijden van Holland ende/
7 gepronunchieert den 14 july 1673 't oirconde 't segde van/
8 justitie hier onder aengehangen/
9 Inkennisse van mij/
10 en was getekent/
11 Adr. Pots/

Herman Geurts zei op vr, 04/21/2017 - 13:50

Ik heb enkele dingen aangepast. De woorden met vraagtekens heb ik gelezen Meestal was het woord goed gelezen, en het vraagteken dus overbodig, en door mij verwijderd. Enkele zaken aangevuld en waar nodig interpunctie aangepast.Waar bekkende afkortingen zoals voors ( vorschreven) zijn gebruikt heb ik deze stilzwijgend opgelost. Dat vergemakkelijkt het lezen .

regel 4 : t... suffisiente moet zijn twee suffisiente borgen
regel 6 ipv ahuijs - dit huis
regel 9 lantaarnemmer moet zijn lantaarn - emmer- en straetgeld
regel 12 gestant doen ipv gestant doch
15 a ik lees hondert en seven ipv hondert en tien
regel 16 ik lees Baes ipv Raes
regel 39 haren ipv huren
regel 40 comparerende ipv comparerde
blz 3
regel 3 hoven etcetra ( ? ) ipv hoven ende
regel 3 tm 5 Adriaan Paeue (Pauw) ; heere van Bennebroeck;Aelbrecht Merop( of Mergo?)Willem Goes heer van Boeckhorst en Bergh
regel 9 in kennisse ipv in inkennisse
pagina 2
1 tot keure ende believen van der vercoper, dog alles [geschrapt] tel(?)/
2 wedersijts costen half en half, den coper soude aenstonts bij 't becken(?)/
3 motten stellen twee suffisante borgen voor 't effect van de coop ende ---/
4 gereden gelde te betaelen het halve rantsoen oppene dat bij gebreecken/
5 van dien men sig als dan soude reguleren naer ordinanties ende/
6 generale conditien, ende was dit huijs na maij eerstcomende noch/
7 verhuert (verhuurd) voor een jaer vast ende een jaer optie voor ---- /
8 honderd guldens int jaer de huijrster ( huurster) vrij van de achtste penning /
9 lantaern - emmer- en straetgeld ende alle andere impositien/
10 alrede opgestelt off noch op te stellen, ende aengaende de/
11 reparatien sig te reguleren na de keure der voorschreven stede/
12 Amsterdam welke huur den coper soude maeten (moeten) gestant doen/
13 mits de voorschreven huurpenningen genietende op welcke conditien/
14 ende voorwaerden coper vande voorschreven huijsinge ende erve/
15a gebleven was Pieter Mereau
[in marge : voor de somme van drij duisent een hondert en seven guldens ]
15b ende hadde tot sijne borgen/
16 gestelt Gerrit Backer ende Baes Lambert, ende alsoo den voornoemden/
17 coper genegen was ende begeerde dat 't selve huijs ende erve/
18 gelevert soude werden bij willig decreet van desen Hove/
19 ingevolge van de voorschreven coopvoorwaerden, soo hadde den voorschreven impetrant/
20 hem geaddresseert aenden selven Hove ende geobtineert mandament/
21 in 't selve cas dienende, doende vuijt/uijt crachte vanden navolgende/
22 den stijl ende usantie vanden voorschreven hove mitsgaders de dispositie/
23 van 't selve mandament tot drij maelen toe bij sondaegs ende /
24 marktdaegs geboden binnen der voorschreven stadt Amsterdam, ende sulx/
25 bij openbaren edicte ter behoorlijke plaetse dagvaerden alle/
26 den genen die opt voorschreven huis ende erve enig recht actie ofte/
27 toeseggen soude willen [geschrapt] pretenderen, omme de selve/
28 hare(?) acte, telken gegresigeerden dage voor den voornoemde Hove/
29 te comen intenteren oppene dat sij daer van versteecken ende/
30 hen geimponeert soude werden een eeuwig swijghen ende/
31 silentium, hadde over sulx hij impetrant vervolgens tegens alle /
32 noncomparanten geobtineert het eerste tweede ende 3den/
33 default, in der voegen dat hij voor 't profijt vanden selven derden/
34 defaute geadmitteert was geweest sijn intendit over te leggen/
35 met de verificatien daer toe dienende, mitsgaders hem geconsenteer/
36 een ander mandament, uijt crachte van 't welk alle die non comparanten/
37 vierdemael ex super abundanti, tot seeckeren 't anulijken(?)/
38 dage worden voornoemen Hove geroepen sijnde, omme 't voorschreven/
39 intendit te sien verifieren ende sententie te haren pronunciert,/
40 met inthimatie (intimatie), ende echter niemant comparerde/
41 was hem impetrant verleent 't vierde defaut tot sulcken profijte/
42 als na rechte daer van schuldig is te volgen, met acte omme gevoeght/
43 te worden bij 't voorschreven intendit, dienvolgende hadde hij impetrant/

page 3
1 van 't selve sijn intendit mette verificatien als worden onder/
2 den hove gedient ende recht begeert voorschreven Hoff etcetera (?)/
3 gedaen inden Hagen bij den Heeren ende Meesters Adriaen Paeue ( Pauw/
4 Heere van Bennebroeck, president ; Aelbrecht Merop(Mergo?), Willem/
5 Goes heer van Boechorst en Bergh ; Frederik de Lier ; Cornelis/
6 Baen ende Matheus Gool, raedsluijden van Holland ende/
7 gepronunchieert den 14 july 1673 't oirconde 't segde van/
8 justitie hier onder aengehangen/
9 In kennisse van mij/
10 en was getekent/
11 Adr. Pots/

Herman Geurts zei op vr, 04/21/2017 - 13:51

bekkende afkortingen?
moet natuurlijk zijn bekende afkortingen

Barbara zei op vr, 04/21/2017 - 14:35

Herman en Nadine, wat ontzettend fijn dat jullie dit doen. Het is een beetje een puzzel omdat er twee percelen tussen 1667 en 1669 in 3en gesplitst zijn en ik wil zeker weten dat ik het over het juiste huis heb. Misschien geeft deze koopakte uit 1669 van een van de twee percelen er antwoord op? Zouden jullie hier naar willen kijken? Dank jullie wel alvast

Van Rietvelde Johan zei op vr, 04/21/2017 - 16:00

Effe aanvullen:
Copice = Copia

de laatste bladzijde:
van 't selve sijn intendit mette verificatie als vooren onder/
den Hove gedient ende recht begeert. 't Voors. Hoff ende etc./
Gedaen in den Hage bij den Heeren ende meesters Adriaan Paeuw/
Heere van Bennebroeck, president, Aelbrecht Mierop, Willem/
Goes, Heer van Boechorstenburgh; Frederik van Lier, Cornelis/
Baen ende Matheus Gool, Raedsluyden van Holland ende/
gepronungieert den 14 July 1673, t' oirconde t' segel van/
Justitie hier onder aengegangen.
In kenisse van mij/
en was getekent/
Adri Pots/
hebbende onder uytgangen een groot zegel in roden was die/
aen een francyne steert/
R(edic)ta den 18 July 1673//

Herman Geurts zei op vr, 04/21/2017 - 16:01

Wij Pieter de Graeff en Jacob van Niek/
Jacobse schepenen in Amsterdam oirconden/
en kennen dat voor ons gecompareert is/
Samuell van der Hage meester timmerman/
en geheel verkost, afgedragen ende/
quitgeschonden te hebben Peeter Peterse/
van Kuijck, meester steenhouwer, veertich/
vorten en acht duijm erf van/
erf no 24 gelegen in 't park .. op de /
leijdsche graft ( Leidschegracht)tussen de prinsegraft ( Prinsengracht)/
ende de Kerkstraat van de oostzijde af te/
rekenen, belend de verkopers aan de westzijde/
en Harmen Miermaeker? aan de /
oostzijde, strekkende voor van de Burgwal/
tot achter aan de straet? in de Kerkstraet ende /
Prinsengraft in alle schijn ende ... /

vervolg op blad 2:

ende hij comparant geheel daaraf al/
voldaen en welbetaelt te wesen/
de lasten penningh met al sijn rechten/
soo dat hij daaromme beloofde onder/
verband van alle sijn goederen/
rovererende? dit 't voorste gedeelte /
des te vrijen en vrij te waren jaer ende/
dagh alsmede in gelijken schuldigh is/
te doen ende alle andere beswaren af te /
nemen. Zonder arglist in oircond/
Actum des 25 januari 1669.

Van Rietvelde Johan zei op vr, 04/21/2017 - 16:18

Hallo Herman en C°,
Niet rovererende, maar "roerende etc(etera)".. zonder arg of list in oirconde et(cetera)...

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.