Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij transcriptie testament Johannes de Prill - 1763

Graag zou ik hulp hebben met de transcriptie van een eerder testament van Johannes de Prill. Ik heb zelf al een poging gewaagd maar ik zou graag wat hulp hebben. De bron is: https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/609C5BBEE67B4642E0534701000A17FD en ik hecht ook separaat de losse pagina's aan. 

Veel dank!

Groet, Arjen

****

P.1

[Wat staat er in de kanttekening linksboven?]

Nr 94

Op Huijden den 13n juni dezes jaar [] drie [] en zestig, des voornoemt ten ½ 12 uren compareereden voor mij Bernardus Sluyterman Notaris Publiek bij den Ed. Hove van Utrecht [] en []. En bij de Edele Achtb, [] teken van vroedschap deszelfden stadt tot executie van dien gepermitteerd binnen Utrecht [] En voor de nalatende me [] getuijgen.

Den Weledele Heer Johannes de Prill, geweese Oppercoompan en gecommiteerden tot en over de zaeken der Inlanders tot Batavia, wonende binnen deese Stadt ons Notaris en getuijgen bekend, gezond [] den Lighaeme, met ons gaaende [], zijn [] en [] volkomen magtig en gebruikende zoals

P.2

ons klaerlijk bleek, [] verklaarden zijn overdenkingen des doods ende de onzekere tijd en [] van dien voornemens te zijn, over zijne tijdelijke goederen bij God Almagtig aan hem verleend te disponeeren, alvorens [] [] dood en te niet doende, alle voorgaende testamentaire [] bij hem Heere comparant voor dato dezes gemaakt, en wel specialijk de testamenten, door zijn Wel Edele [] op Batavia als aen Cabo de Goede-hoop verleeden, niet willende dat de zelve eenige kragt of effect zullen sorteeren, ende op nieuw disponerende in kragte van den [] van den Edele Hove van Utrecht aen zijn Edele goden [] dezes maendt verleend, zo verklaerden hij Heere comparant [] te

P.3

Legateeren maeken en bespreeken aen zijne gesepareerde huijsvrouwe Juffrouw [] Anna Claudina Heijnsius thans wonende te Culemborg, jaerlijks een somme van zes honderd gulden, ten tijd toe dezelven zig ten huwelijken staet mogte begeeren [] ongetrouwt blijvende, te geduuren haar leven lang;

Item legateerde hij Heere comparant aan zijnen Neeff de Heer Joahnnes de Prill zoon van de Heer Jacob de Prill zijn comparants broeder, een somme van zes duijzent gulden in contante gelde []; welke door zijn Heer comparant te institueeren erfgenamen binnen den tijd van zes weeken na dezelfde overlijden zullem moeten worden voldaan;

Voorts verklaarde den Heere comprant te legateeren aen Juffrou Suzanna Constantien geboortig van Mullem

P.4

over Ceulen, thans woonachtig binnen deze Stadt een somme van zes honderd gulden jaerlijks haar leven lang [];

Welke beidje voorgemelde legaeten van zes honderd gulden jaarlijks zoo aan zijne gespareerde huisjvrouwe als aen juffrouw Suzanna Constantien besorken door zijn Heer Testateur na te noemene Erfgenamen zullen moeten worden voldaan, van half jaer tot half jaer precies met de gerechten helfte tensomme van drie honderd gulden, waar van het eerste half jaer zal moeten worden betaald, zes maenden na zijn heer comparants overlijsen, met deese [] [] en begeerte, dat zijn Heer Comparante, Erfgenamen verpligt zullen zijn omme binnen den tijd van drie maenden na zijn Edeles

P.5

Overlijden, voor [] den hiervoren gemelde jarlijkse legaeten van zes hondert gulden, ten behoeve des lega[] te stellen eene reële [] ten somme van twintig duijzendt gulden, ofte wel tot eene mindere somme egt alles ten genoegen van deselve legaratissen;

Nog prelegateerde den Heeren Comparant aen zijnen broeder de Heer Jacob de Prill zijn Edeles Rotting met een gouden knop mitsgaeders alle zijne boeken, papieren en manuscripten, met begeerte dat deselve daar van aan neiamnd eenige [visie] zal mogen geven;

Ende nu komende ten generaele

P.6

Dispositie, zo verklaarde aen Heere Comparant in alle zijnen verdere na te latene goederen toekende en onroerende, hoegenaemd en waargelegen gene van dien uitgezondert, op de last van de voorgeschrevene legaeten, prelegaat schuld en doodschulden tot zijne eenige en universele erfgenamen te nomineren ende te  [], zijn Edeles zuster vrouwe Anna de Prill huijsvrouw van den weledele heere Matthijs Blankenbijl, De Weledele Heeren Jacob de Prill en Abraham de Prill zijn Heer comparants broederen alle woonach

P.7.

tig binnen Rotterdam, ieder voor een gereghte [] portie en bij voor overlijden van een of meer na dezelve ieder wettige kend of kinderen bij representatie in hun ouders plaatse.

Alle hetwelken voorschreeve staat betuijgde en declareerde den Heere Comparant te [melden zijn Testament laetste en uijterste wille [] dat ’t selve na zijn overleijden volkoomen standt grijpen en effect soreeren zal ’t zij als testament codicil ofte zoals ’t zelve best na de wetten van den lande zal kennen en mogen bestaan alsware ’t schoon dat alle nodige []

P. 8

[] na regten gerequireerd wordende, in deese niet [] [] [], deselve voor [] houdende.

[] hier van [] informa, dewelke deese is.

Aldus gedaan en gepasseerdt binnen Utrecht, ten Comptoire, mijns Notaris ten preferentie van Johannes van Gelder en Jan Jacob van Staten Procureurs voor de klijne Rollen [] Lands van Utrecht als getuijgen hiertoe verzogt.

Johannes de Prill

Johannes van Gelder

Jan Jacob van Straten

1763 B. Sluijterman

Notaris

 

 

Reacties (10)

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:06

p.2

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:07

P.3

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:07

P.

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:07

P.4

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:07

P.5

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:08

P.6

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:08

P.7

Arjen zei op di, 07/18/2023 - 14:08

P.8

Geert Ouweneel zei op wo, 07/19/2023 - 09:02

P.1
Gros zegel a 10 stuyvers
uytgegeven

Nr 94JOp Huyden den 13n Juny dezes jaars XVIIC drie
en zestigh, des voornoens ten ½ 12 uren
compareerdeen voor mij Bernardus Sluy-
terman, notaris publicq, bij den Ed.
Hove van Utrecht georeëerdt en geëedt,
en bij de Edele Achtb\re heren borgemees-
teren en vroedschap derzelfver stadt tot de
executie vandien gepermitteerd, binnen
Utrecht residerende, en voor de na te melede-
ne getuygen.
Den WelEdele Heer Johannes de
Prill, geweese oppercoompan en gecom-
miteerden tot en over de zaeken der
inlanders tot Batavia, wonende binnen
deese stadt, ons notaris en getuygen be-
kent, gezond na den lighaeme, met ons
gaaende en staende, zijn verstant en spraeke
volkomen magtig en gebruykende zoals
P.2
ons klaerlijk bleek, dewelke verklaarden
uyt overdenkinge des doods ende de
onseekere tijd en uure vandien voorne-
mens te zijn, over zijne tijdelijke goederen,
bij God Almagtigh aan hem verleend,
te disponeeren, alvorens revocerende,
casseerende, dood en te niet doende,
alle voorgaende testamentaire
dispositien bij hem heere comparant
voor dato dezes gemaakt, en wel specialijk
de testamenten, door zijn WelEdele
zo op Batavia als aen Cabo de Goede
Hoop verleeden, niet willende dat de-
zelve eenige kragt of effect zullen
sorteeren, ende opnieuws disponerende
in kragte van den octroye van den Edele
Hove van Utrecht aen zijn Edele op den
11e deser maendt verleend, zo verklaerden
hij heere comparant eerstelijk te
P.3
legateeren, maeken en bespreeken aen
zijne gesepareerde huysvrouwe Juffrou-
we Anna Claudina Heynsius, thans
wonende te Culemborgh, jaerlijks een
somme van zes hondert gulden, ter tijd
toe deselve zig ten huwelijken staet mogte
begeeven, dog ongetrouwt blijvende, te
geduuren haar leven langh;

Item legateerde hij heere comparant
aen zijnen neeff de heer Joahnnes de
Prill, zoon van de heer Jacob de Prill,
zijn comparants broeder, een somme van
zes duyzent gulden in contante gelde
eens, welke door zijn heer comparant
te institueeren erfgenamen binnen den
tijd van zes weeken na deszelffs overlijd-
en zullen moeten worden voldaan;

Voorts verklaarde den heere compa-
rant te legateeren aen Juffrou Su-
sanna Corstanien, geboortig van Mullem
P.4
over Ceulen, thans woonachtig binnen
deze stadt, een somme van zes hon-
dert gulden jaerlijx haar leven
lang gedurende;

Welke beyde voorgemelde legaeten
van zes hondert gulden jaarlix zoo
aan zijne gespareerde huysvrouwe, als
aen juffrouw Susanna Corstantien
besproken door zijn heer testateurs
na te noemene erfgenamen zullen
moeten worden voldaan, van half jaer
tot half jaer precies met de gerechte
helfte ter somme van drie hondert
gulden, waarvan het eerste half jaer
zal moeten worden betaeld, zes maen-
den na zijn heer comparants over-
lijden, met deese expresse wille en be-
geerte, dat zijn heer comparants geinstitueerde erfge-
namen verpligt zullen zijn omme binnen
den tijd van drie maenden na zijn Edeles
P.5
overlijden, voor yder der hiervoren
gemelde jaerlixe legaeten van zes
hondert gulden, ten behoeve der lega-
tarissen te stellen eene reële cautie
ter somme van twintig duyjzendt
gulden, oftewel tot eene mindere
somme, egter alles ten genoegen van
deselve legaratissen;

Nog prelegateerde den heere
comparant aen zijnen broeder de
heer Jacob de Prill zijn Edeles
rotting met een goude knop, mits-
gaeders alle zijne boeken, papie-
ren en manuscripten, met begeer-
te dat deselve daarvan aan
niemand eenige visie zal mogen
geven;

Ende nu komende ter generaele
P.6
dispositie, zo verklaarde den
heere comparant in alle zijne
verdere na te latene goederen, roe-
rende en onroerende, hoegenaemd
en waar gelegen, geene vandien
uytgezondert, op de last van de
voorschreeve legaeten, prelegaat,
schuld en doodschulden, tot zijne
eenige en universeele erfgenamen
te nomineren ende te institueeren
zijn Edeles zuster vrouwe Anna
de Prill huysvrouw van den Weldele
heere Matthijs Blankenbijl, de
WelEdele heeren Jacob de Prill
en Abraham de Prill, zijn heer
comparants broederen alle woonag-
P.7.
tig binnen Rotterdam, yder voor
een gereghte aarde portie en bij
vooroverlijden van een of meer
van dezelve yders wettige kind off
kinderen bij reprensentatie in hun
ouders plaatse.

Alle hetwelken voorschreeve staat
betuygde en declareerde den heere
comparant te wesen zijn testament,
laetste en uyterste wille, begeerende
dat ’t selve na zijn overlijden vol-
koomen standtgrijpen en effect
sorteeren zal, ’t zij als testament,
codicil ofte zoals ’t zelve best
na de wetten van den lande zal
kunnen en mogen bestaan, al wae-
re ’t schoon dat alle nodige so-
P. 8
lemniteytren na regten gerequireerd
wordende, in deese niet waaren geob-
serreerd, als sulx voor geinsereerd hou-
dende.

Versoekende hiervan instru-
ment in forma, dewelke deese is.

Aldus gedaan en gepasseerdt
binnen Utrecht, ten comptoire mijns
notaris, ter preferentie van Johannes
van Gelder en Jan Jacob van Staten,
procureurs voor de klijne rolle
's lands van Utrecht, als getuygen
hiertoe verzoght.
Johannes de Prill
Johannes van Gelder
Jan Jacob van Straten 1763
B. Sluyterman, notaris

Arjen zei op wo, 07/19/2023 - 09:23

Beste Geert,

Veel dank weer! Mijn volgende zoektocht wordt dan de testamenten uit Kaap de Goede Hoop en Batavia boven tafel zien te krijgen!

Vriendelijke groet,

Arjeb

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.