Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij transcriptie

Wie is genegen van e rechter blz een transcriptie te maken.

Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/23/2022 - 11:34

Rentbryeff voor Herman
van den Kerkchoff wegens
Jab Syberts
1673
Wij Henrick Wilkenhuysen, scholtis, Thomas Heyllen ende
Herman Heymens, schepenen der vrij heerlicheyt
Well ende Bergen, doen condt, tuygen ende bekennen bij deese, dat
voor ons persoenelick sijn gecompareert Jan Syberts ende
Maria Moermans, eluyden ende hyebben also erphinnende bekent
well ende t'danck ontfagen te hebbenv an Herman van den Kerckhoff
ende Gosuina, siujne huysvrouwe, een somme van drye hondert
vijfftich guldens lopent gelt ende hebben daervoor beloeft
ende vercocht, doende sulx in cracht deses ten behoeve van de voorsz.
eluyden ende hunnen erven een jaerrente van sevnetthien gulden thien stuvyers,
eerstmael verschinnende op St. Andrys deeses drue en seventighsten
jaers ende so vorts deselve rentte alle jaers vrij van alle lasten,
hoedanigh die genoemt souden moeghen worden, te betalen uyt hunne
patrimoniaele aengedeelte van erffgoederen  so bouw als weylant,
geene gereserveert ende tot Bergen gelegen, abgelick hunne t'selve
bij affsterven van Hubert Moermans, hunnen vader, is aengevallen
ende bij Gertien de Heer, hunne moeder, noch in tochte wordt besetten,
ende rennuncieerden die voorsz, eluyden comparanten naer die besten
dichster manieren rechtens op de gemelte jaerrente ende transpor-
teerden deselve met hant halm ende monde in behoeff ende
gebruick van Herman van den Kerckhoff, sijne huysvrouwe
ende sijnne erven, waertoe het voorsz. partimoniaele gedeelte mit
alle sijn recht ende toebehooren veronderpant geweest gerealiseert
ende tot concurrentie van de voorsz, somme ende renten in gelicke manieren
gecedeert ende overgedraegen wordt bij deesen, om bij foute van
betaelinge alle achterstedighe rentte sowel buyten als
binnen s'jaers vervallen daeraen en vorts aen alle deser comparanten
andere, so gereede als ongereede goederen, te moeghen doen uytpanden,
gelick schult die met alle solemniteyt van rechte uytgewonnen
ofte in strijdigen geuchte aengewesen is, daertegens deselve
comparantem ofte hunne erven niet en sullen moegen coomen in oppositie,
ende hebben tot dyen eynde mede verteghen op alle exceptien, provilegien
ende vrijheyden die hunne tegens den inhoudt van dese somme connen
patriconeeren, alleene dat sij comparanten ende hunne erven de voorsz.
jaerrente alle jaers sullen moegen lossen ende wederom vrijcoopen
met een gelicke somme van dry hondert vijftich guldens in de
restitutie binnen dese heerlicheyt cuyrs hebbende, mets
doende opsegginghe drye maenden voor den verschindach ende
alle achterstedige renten ierst affbetaelen, alles sonder arch off
list. In oirconde der waerheyt hebben wij scholtis ende schepen
op begeeren van der respective comparanten desen renbryeff
ondertekent, gedaen tot Bergen op den 11e February 1673.
Mij present
Peter Jeurgens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.