Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp gevraagd bij stuk uit 1686

Graag hulp bij dit stuk uit 1686, uit het rechterlijk archief van Waddinxveen voor mijn genealogie onderzoek. Ik hoop hiermee de puzzel iets completer te krijgen.

Het gaat om de eerste pagina en het kleine stukje bovenaan op de tweede pagina

Reacties (3)

Erwin van Vliet zei op zo, 08/28/2022 - 20:44

dit is hoe ver ik kom:

Wij  … Jacob

..

Van Zuid-Waddinxveen

Voor ons

Cornelis Ariensz van der Vliet, Tonis

Aelberts Groot getrouwd met Neeltje

Ariens. Barent Ariens getrouwd met

Crijntje Ariens. Dirck Andriesz getrouwd

met Cijtgen Ariensz,

..voogd..

..

voor Pietertje Ariens, tesamen kinderen

erfgenamen voor 5/7 part

van Marrigje Huyberts in haar leven eerst huisvrouw van

Arent Hendricks Bem,

transport aan Dirck

Claes Buytenweg .. Tonis Ariens

van der Vliet…

..

elk voor de helft met twee morgen in Suijd Waddinxveen.

..

 

Geert Ouweneel zei op ma, 08/29/2022 - 15:06

Wij, Harmen van der Linde, schout, Jacob
Jansen Cleynborg ende Cornelis Dircxe van den Heuvel, schepenen
van Zuid-Waddinxveen, oorconden ende kennen
dat voor ons gecomen ende gecompareert is geweest
Cornelis Ariensz van der Vliet, Tonis
Aelberts Groot, getrout met Neeltie
Ariens, Barent Ariensz,  getrout met
Crijntien Ariens,  Dirck Andriesz,  getrout
met Cijtgen Ariens, tesamen ende yder int
bysonder qualiteyt voorsz. voor henselven
ende nog als voogden ende wijders voor soo veel des noot sij
sich sterck makende ende de rato caverende
voor Pietertien Ariens, tesamen kinderen
ende erfgenamen voor vijf zevende parte
van Marrigien Huyberts, in haar leven laest huysvrouwe
van Arent Hendricxe Ben, ende
belovende zij comparanten in die qualiteyt
wel ende deugdelijk vercogt te hebben ende
mitsdien bij desen op te dragen, cederen ende
transporteren aen ende ten behouve van Dirck
Claesz Buytenweg ende Tonis Ariensz
van der Vliet, elcx voor d'een helft ende te-
samen voort geheel vijf zevende parte
alsvoren, in een hofstede als huys, schuer
en erven ende gelijcke gedeelte van een
parthije weerlant daerachteraen gelegen, te
verongelden voor twee mergen, leggende in
Zuytwaddinxveen voorsz. Buytenvliet, streckende
van de weg tot Maerten Jansz sloot toe,
belent zuyden Arien Barentsz ende noorden
Huybert Leendertsz ende Dirck Andriesse Verniel,
noch gelijcke gedeelte van een parthije
weerlant of water te verongelden voor een
mergen vier en een half hont, leggende
als voren, streckt van de vliet oostwaerts
tot Dirck Sybertsz Pits, belent zuyden
Pieter Dircke Poot ende noorden Leendert
Jan Maerten Roelen, ende dit voor
vrije hofstede ende landen sonder eenige
belastinge daerop staende, anders dan
banwerck ende ongelden zulx van outs
daervan gemaeckt, ende betaelt is
geweest, bekennende zij /
comparanten ende vercoopers van de vercoopinge
ende opdragte deses al voldaen ende wel betaelt
te zijn, met een custingbrief neffens
desen gepasseert. T'oirconden desen bij mij
schout voorsz. bezegelt ende bij schepenen
onderteeckent op den 18e April 1686.
H. v.d. Linden
Jacob Jansen Kelynenbergh
Cornelis Dircksz vanden Huevel

 

Erwin zei op ma, 09/05/2022 - 06:21

super bedankt! dit heeft mij echt verder geholpen!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.