Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp gevraagd bij een paar teksten met krullen

nr 80 commissie van Breda nr 1210:

blz 73 Reeck 1668 twee teksten 

blz 78 Reeck 1669 twee teksten

blz 82 Reeck 1670 1 tekst.

Ik kan deze niet gelezen krijgen. de rest van de documenten uit Reeck wel. Kan iemand mij hier mee helpen? Ik zou daarvoor erg dankbaar zijn.

 

gr erna

Reacties (4)

René van Weeren zei op wo, 12/30/2020 - 17:16

Dag Erna,

Kun je een scan of de link naar de online versie toevoegen?

Erna Hodenius zei op do, 12/31/2020 - 08:46

BHIC    commissie van breda nr 80 invnr 1210.

ik krijg hier geen link geplaatst. ook de scans zijn groter dan 10 mb.

Scan 73

Scan 78

Scan 82

Geert Ouweneel zei op do, 12/31/2020 - 11:31

Scan 73
Reeck 1668
Wij Cornelis Jacobs ende Eijken echte liede vesten ende
dragen op met des hooffs handt aen ende ten behoeven
Geurt Jans Smidt met sijnen erven, sijn
gerechte pardt van eenen bosch holdtgewasch, gelijck
als Geurt Jans Smidt de gerechte helfft daervan toecompt.
gelijck haer beyde van Jacob Cornelissen aengeërfft is,
gelegen in den Reeck met eyndt schietende op de smale
weteringhe, het ander eyndt op de erve Jacob Boeraker,
die een zijde langhs Aert Cornelis ende meer erven, die
andere zijde langhs de erven Lambert Wolters, vrij
van alle commer, uytgenomen thijns met recht aen
den heeren van den lande, noch Heymdijck wetteringe
met recht ende heeft sijnen wech van dat voorsz. erve
op Jacob Boerakers landt ende voordt door dat
steegsken toebehoorende Jacob voorsz. ende meer
erve tot op die gemeyne straet sonder meer commers.
Aldus gepasseert voor schepenen aen den Reeck hier
onderschreven Theus Thomassen ende Jacob Boeraker,
desen 26 Mey 1668, Theus Thomassen, schepen, Jacob
Boeraker, schepen, uyt last den heere rentmeester
Claes Boeraker, richterboode.

Scan 73
Reeck 1668
Wij Aelken Claessen met haren gecooren momboir Huybert
Claessen, Hendrick Janssen als momboir van sijn suster Aelken
Janssen ende voor hemselven, Symon Lanberts, man
ende momber van Geertien, echtelieden, Derick Janssen,
man ende momber van Cleusken, echteluyden, vesten
ende draghen op met hooffs handt aen ende ten
behoeven Laurendts Gerits met Cleusken, echtelieden,
seecker huys ende hoff met een eyndt schietende op de
gemeynne straet, het ander eyndt op Linnaert Timmen
ende meer erven, die een seyde beneffens de gemeyne
smale weteringe, die ander seyde langhs de erve
Jenneken Willems met haer kynderen, noch twee /
kempkens weylandt, het een eyndt schietende op de gemeyne
breede wetteringhe, het ander eyndt op de gemeyntte die een
sijde langhs Methien Hermens met haer erven, die ander zeyde
langhs Jenneken Willems met hare kynder het tweede kempken
met een eyndt schietende op die gemeyntte, het ander eyndt
schietende op de erffgenamen van Gerit Lamberts die een
seyde langhs de erven Jenneken Willems met haer kynder die
ander seyde langhs de Raelichse steegh, vrij van alle commer,
uytgenomen ses vadt roggen jaerlickx aen den aermen van
Herpen ende Schayck, noch twee posten Maesdijckx, den iersten
gelegen tegen Goossen Huyberts kempken een roey offte soo
veel haer aenapardt daer gelegen is, den tweeden post gelegen
ontrent de Lier, ongeveerlijck twee roeyen ende anderhalven
voet, het seste pardt daervan offte sooveel haer aenpardt daer
gelegen is, noch thijns aen den heere van den landt, alsoo veel
als dat heeren thijnsboeck metbrengende is, noch wette-
ringhe met recht, noch heymdijck sonder meer commers. Aldus
gepasseert voor Theus Thomassen ende Jan Hermens, schepenen
aen den Reeck desen thienden dach April 1668, Theus Thomassen,
schepen, dit is ### Jan Hermens eygen handtmerckt, schepen,
uut last den heeren rentmeester Claes Boeraker.

Scan 78
Reeck 1669
Wij Laurens Gertis met Cleusken, echteluyden, vesten
ende dragen op met hoofs handt aen ende ten behoeven
Geurt Hendrickx van Dintter met Lenaertien, echte-
luyden, huys ende hoff, gelegen aen den Reeck, met
een eyndt suydtwaerts schietende op de gemyene
strate, het ander eyndt oostwaerts op de erffgenamen
Gerit Derickx, die een seyde westwaerts langhs de erve
Jacob Boeraker, die ander sijde oostwaerts langhs
cooper voorsz., vrij van alle commer, uutgenomen thijns
met recht aen den hjeere van den landt, soo daer op
bevonden wordt, noch heymdijck wetteringh met recht
sonder meer. Aldus gepasseert voor schepenen aen den
Reeck Rudt Jans ende Lambert Wolters, desen
vijffden Februari 1669, Rudt Janssen, schepen,
Lambert Wolters, schepen, Claes Boeraker uyt last
een heere rentmeester.

Scan 78
Reeck 1669
Wij Aert Driessen ende Thonis Janssen, schepenen onder der
gerichtsbancke van Uden op Boeckel, tuygen ende attesteeren
mits desen voor de oprechte waerheyt, dat voor ons schepenen
voorsz. gecomen sijn de samentlijcke erffgenamen van Peter
Hendrickx zaliger, Aert Peters, jonckman, voor hemselven,
Henrick Derickx met Willemken sijn huysvrou, Joost
Janssen met Willemken sijn huysvrou, Handersken Peters
met haren gecooren mombaers Willem Aerts ende Jan
Derickx, diewelcke samenderhandt ende eendrachtelijck
vesten ende opdragen met des hooffs handt aen ende
ten behoeven van Jan Derickx met Merijken sijn huysvrou,
seeker huys, hoff, landt ende sandt, weylandt, met een
boogaert, houdtwas daerop staende, gelegen op /
Boeckel in de heyvelden den plack aen, het huys groot onge-
veerlijck vier loopenses landts, met den eendre sijde neven erffe
Goort Goossens, d'andere sijde neven erve Claes Claessen ende
meer erve, schietende metten eenen eyndt op erffe de erffghenamen
Goort Driessen, d'ander eyndt op de gemeynt, noch een parceel
gelegen neffen de steege, d'ander sijde neven erffe cooper voorsz.,
metten eenen eynt op erffe Goort Driessen, d'ander eyndt op cooper
deses, het dorde parceel gelegen neffen erffe Ariaen Jan Goorts,
d'ander sijde neven erffe Meus Jans, schietende metten eenen eyndt
op Meus voorsz., d'andere eyndt op de gemeyntte, het vierde parceel
gelegen met beyde neven cooper voorsz., metten eenen eyndt op
erffe Ariaen Corsten, d'ander eyndt op de gemeynt, los ende vrij,
uutgenomen thijns met recht volgens heeren thijnsboeck ende die te
betalen an den heeren van den landt, noch behoorlijcke dorpslasten,
sonder meer commers, noch compt hierbij een plexken hoylandt in de
Esdonckse beemt, soo hebben sij vercoopers helmelinghe daerop vertegen,
alsoo het vonnis wijsden dat sij daer niet meer rechts aen en behielden,
waermeede den cooper is geërfft ende de vercooper onterfft,
soo gelooven sij vercoopers dit vesten ende opdragen altijt vast
ende steedich te halden ende te weren naer den landtrecht, ende
alle voorcommer daerin wesende geheelijck aff te doen, van
welcken erffcoop de vercoopers haer sijn bedanckende van goeder
ende volder betaelinghe, den iersten penninck metten lesten ontfan-
gen te hebben, soo gelooven sij vercoopers dit voorsz. naer te
coomen ende te voldoen op verbant van haren percoonen
ende goederen, hebbende ende vercrijgende, nu present ende
noch toecomende, onder verbant rechtens. Gedaen ende
gepasseert op Boeckel vooor ons onderschreven schepenen, opten
achtsten dach Februari 1669, Aert Driessen, schepen, Thonis
Janssen, schepen, Dries Janssen, rechterboode op Boeckel,
uut last van den heeren rentmeester.

Scan 78
Reeck 1669
Wij Gerit Gerits, momber van Merrytien Derickx, Gerit Jan
Thijssen, momber van de naergelatene onmundighe
kynder Lambert Cornelissen, Andries Everts, momber van
de naergelaten voor- ende naekynder van Lambert
Cornelissen voorsz., met consent den heere scholtis, vesten ende
dragen op met hooffs handt aen ende ten behoeven Metien
Hermens met haer kynders een huys met boulandt, gelegen
in den Reeck met eyndt nordtwaerts op de gemeyne straet,
suytwaerts schietende op Claes Boerakers ende meer erve,
oostwaerts die een sijde langhs Jan Peters, die andere sijde,
westwaerts langhs de erve Cornelis Gijsberts, vrij van alle
commer, uutgenomen thijns soo den heer van den thijnsboeck
is metbrengende, noch drie voet maesdijck, doch de mate
onbegrepen, den dijck gelegen ontrent t'eynen de
erve Jenneken Willems, met haer kynder wetteringh
met recht. Aldus gepasseert voor schepenen aen den Reeck
Rut Janssen ende Jan Hermens, desen Februari 1669,
Rut Janssen, schepen, dit is ### Jan Hermens eygen handt-
merck, schepen, Claes Boerakers, richterboode, uut last den heere
rentmeester.

Scan 82
Reeck 1670
Wij Willemken Lenaerts met hare kynder, Willem Jans ende
Wolter Lenaerts, beyde mombers van Willemken, weduwe van Linnaert
Wolters, Woltter Lenners, met Stijntien, echteluyden, Lambert
Lenaers met Lijntien, echtelieden, Thijs Linnaers met Jenneken,
echteluyden, Peter Lenaerts met Thonisken, echteluyden, met
noch Joost Pouwelssen met Lijsken, echteluyden, vesten ende
dragen op met hoofs handt aen ende ten behoeve van Jan
Jan Wolters met Hendersken, echteluyden, met noch twee
voorkynder van Jan Janssen Wolters, Jan Janssen ende Jenneken
Janssen, verweckt bij Eyken Jans zaliger, als mede erffgenamen,
twee stucken boulandts, gelegen in den Reeck, genaempt
Den Heuvel, met eene eyndt op de gemeyne smale wetteringh,
het ander eyndt op de gemeyne straedt, die eene sijde
langhs de erve Jan Willems, d'andere sijde langhs de
erffgenamen Lennaert Commer, het ander stuck landts,
genaempt Het Heyken, met een eyndt op de gemeyne
straet, het ander eyndt op Heymerick Jacobs, met eene sijde
langhs Heymerijck voorsz., de andere sijde langhs de erve
coopers, vrey van alle commer, uytgenomen een duyt tijns
aen den heere van den landt, in het eerste voorsz. stuck met noch
een vaedt ende anderhalff kan roggen jaerlijcks aen de pastorye
aen den Reeck, noch staet in dat stuckxen landt, genaempt
Het Heyken een duyt thijns aen den heere van den landt in beyde
de voorsz. stucken heymdijck met recht. Aldus gepasseert voor
schepenen aen den Reeck Gijsbert Cornelis ende Lamert Wolters,
desen 20 Februari 1670, Lambert Woutters, schepen, Gijsbert Cornelis,
schepen, uyt last van den heere rentmeester, Claes Boeraker,
richterboode.

Erna Hodenius zei op do, 12/31/2020 - 11:53

Meneer Ouweneel, u heeft me zeer gelukkig gemaakt. Ik kon het echt niet lezen.

Heel veel dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.