Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp gevraagd bij de Akte uit 1803

Zou iemand mij kunnen helpen met de transcriptie van de akte uit 1803.

En wat is het belang van Arie Gresnich?

Reacties (3)

André Gresnigt zei op di, 01/10/2023 - 15:32

vervolg

Geert Ouweneel zei op wo, 01/11/2023 - 10:44

N. 915
Op huiden den 28e
October des jaars 1803 compareerde voor
mij Daniel Rother, notaris s'Hoovs van Utrecht etc.
ende getuigen nabenoemd hiertoe verzogt,
Jan Hardenberg, woonende buiten dezer stads
Waardpoort, mij notaris bekend, dewelke verklaar-
de verhuurd te hebben aan en ten behoeve van Arie
Gresnich, meede woonende buiten dezer stads Waard-
poort, die alhier mede compareerde en bekende in
huure aangenomen te hebben een warmoesiers-
hoff, genaamd de Kokkenhoff, groot drie honderd
roeden, of zo groot en klijn dezelve gelegen is onder
den gerechte van Pijlsweerd, bij den huurder thans
in huure gebruikt wordende, en dus hem wel bekend,
dit voor den tijd van zes agtereenvolgende jaaren, die
haaren aanvang nemen zullen met prima Januar-
ry des aanstaande jaars achtien honderd vier en
eindigen zullen ultimo December des jaars
18C en negen, en dit jaarlijks en ieder jaar voor en
om de somme van negentig guldens a twintig stui-
vers 't stuk eens geld voor den huurder, zulks alle
de ongelden uit dit verhuurde gaande blijven
voor rekening en tot lasten van den verhuurder.
Te betaalen de beloofde huurpenningen in twee
termijnen alsse: de eene helfte op St. Jacob en de
andere helfte op den eersten January in ieder jaar
precies, dan in gevalle den huurder in gebreken bleev
om op voorsz. tijden te betalen, of eenige der
conditien na te komen, zal den verhuurder vrij
staan dit verhuurde weder na zig te neemen, of
niet, ook aan een ander te verhuuren na zijn welge-
vallen, verklarende den huurder in dat geval /
van de verdere huure te desisteeren voor nu als-
dan en dan als nu.
Voorts is geconditioneerd dat den huurder dit ge-
huurde wel en na behoren zal moeten gebruiken,
't zelve altijd verbeteren en niet verergeren, als-
mede dit gehuurde moeten houden uit alle
soorten van schouwen, schaden en banwerken
't zelve eenigzints subject zijnde, voorts 't zelve
aan niemand mogen overdoen of voortverhuu-
ren buiten schriftelijk consent van den
verhuurder.
Nog is bedongen dat den huurder de aspergie-
planten, thans op dit gehuurde land leggende, of
die hij daarop zal komen te leggen, niet zal
vermogen met eenige nadeelige vrugten te
bebouwen, veel min te rooyen dan met schrif-
telijk consent van den verhuurder.
En in 't overige waaromtrent geen particuliere con-
ditien zijn gemaakt, zullen de comparanten
hun moeten reguleeren na de placcaten en or-
donnantien dezer stad, dienaangaande bereids
geëmaneert of nog te emaneeren.
Tot nakominge en voldoening van 't geene voorsz.
staat verklaarden de comparanten te verbinden
hunnen personen en goederen, dezelve onderwerpen-
de den Hove van Utrecht en gerechte dezer stad,
voorts alle andere hoven, rechteren en gerech-
ten, en omme deze ten allen tijden nader en
gerechtelijk te reïtereren, renoveren en
bekennen, mitsgaders hem huurder in
den inhoude dezer vrijwillig te doen en laaten /
condemneeren, verklaarde hij onwederroepeijk te con-
stitueeren en magtig te maken Abraham van Toll,
procureur voor den voorschreeve Hove en Wernard
van der Wels, procureur voor welgemelde Gerechte
en de verdere procureurs zo voor gemelde Hove
als Gerechte respectivelijk in der tijd postuleerende,
tezamen en ider in 't bijzonder, belovende
de rato.
Aldus gedaan en gepasseerd binnen Utrecht
ter presentie van Jan Jacobus van Leeuwen
en Jan Benjamin Roll als getuigen.
Jan Herdenberg
X Dit merk is gesteld bij Arie Gresnich
J.J. v. Leeuwen, 1803
J.B. Roll
D. Rother, notaris, 1803

André Gresnigt zei op wo, 01/11/2023 - 14:03

Beste Geert,

Heel erg bedankt.

mvg

André

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.