Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij vertaling van een tekst

Hallo, wie kan mij helpen van de vertaling van een oude hypotheekakte. Op enkel woorden na is het mij gelukt om de tekst te vertalen.

Hulp is welkom!

Alvast bedankt

Peter Aben

Reacties (5)

René van Weeren zei op za, 02/03/2024 - 18:30

Beste Peter,

Welke woorden heb je niet? En als het goed is zijn er meer bladen. Je kunt de volgende bladen toevoegen door te reageren op de post en per reactie 1 blad als bijlage toe te voegen.

Peter Aben zei op za, 02/03/2024 - 18:53

Sorry ik had per ongelijk de tekst met de ontbrekende woord niet toe gevoegd. Bij deze alsnog de tekst.

 

 

Compareerde voor ons Antonij Verstraten openbaar Notaris residerende te Mil, Kanton Grave Arrondissement ’s-Hertogenbosch Provincie Nood Brabant en bijwezen der getuigen hierna genoemd en geteekend.---------------------------------------------------------------------------------------------

Aab Jans Aben weduwenaar van wijlen Antoinette Raijmakers, zonder beroep wonende te Mil voormeld en zijne dochter Maria Aben, huisvrouw van Antoon Smits, Landbouwer mede wonende te Mill, de laatste zal het passeren deze geadsisteerd met en geauthoriseerd, door opgemelde  haren man hierbij tegenwoordig, welke bekenden, wel opzegt en ……..?...... schuldig te zijn aan den Heere Johannes van den Heuvel die namens Kostschoolhouder en des ….?...  zuster Mejuffrouw Antonia van den Heuvel beide wonende te Boxmeer, eene kapitale somma van zeven honderd Nederlandsche gulden welk door ons Notaris en hunne absentie voor hun wordt geaccepteerd, sprekende deze schuld ter zake dan opgenomen en bij de debiteuren in kontante ontvanger guldens, waarvan dezelven verklaren te …..?.......  bij deze.----------------------------------------------------------------------------------

En beloven gemelde debiteuren de gezegde kapitale som van Zeven Honderd guldens, aan de crediteuren te zullen …….?........  op den Tweede Februarij, des aanstaande jaars Achttien Honderd Acht en Twintig met den bedongen Interest gerekend tegen Vijf percent rente en bij  verdere onderlating  van de gezegde Kapitale som, welke met wederzijds goedvinden zal kunnen geschieden, …..?.....  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparanten, Debiteuren met de -----------------------------------------------------------------------------------------

betaling van dien Interest te zullen ----------------------------------------------------------------------------------------

Continueren, dat de volle ……?...... en  aflossing en van gemelde Kapitale Som ….?....., welke aflossing en dat geval Jaarlijksch op den vervaldag voornoemd door den Debiteuren  kan worden gedaan en ook door de Crediteuren kan worden gevorderd, mits door de eene partij aan de andere, drie maanden  voor den vervaldag der Interesten …..?..... opzegging ……..?......... worden gedaan, welke kosten van ………?........  door de Debiteuren moeten worden voldaan ----------------------------------

Tot meerdere Verzekering voor de …..?..... …..?......, voor de gemelde Kapitale som van Zeven Honderd Gulden, met de daar…….?.....  …..?...... en in …?..... van wanbetaling aan ……?........... Kosten, verklaarden  Comparanten Debiteurs speciaal te hebben verbonden en gehypothekeerd: Een huis, Schuur, bakhuis, moestuin, boomgaard en aangelegen bouw en weilanden Staande gelegen onder Mill aan den Agterdijk te zamen groot ongeveer Negen Bunders, palende vast den Agterdijk West en noord de Dhr. Melchior en Zuid Aart Hubers verklaren hunnen eigendom vrij en onbelast te zin --------

Comparanten kiezen, domicilie te executie dezes ten Kantore  van ons Notaris te Mill Van …….?.......  de acte aan de Comparanten is voorgelezen.

Gedaan en geparafeerd te Mil ten huize van de debiteurs heden den Derde Februarij Achttien Honderd Zevenen twintig en bijwezen van Hendricus van Duinhoven ….?.....  ……?.....  …..?..... Schoemakers beide wonende te Mil als getuigen hiertoe ….?....  …..?.... die deze met de Comparanten en ons Notaris hebben ondertekend.

 

Abel Jans Aben                                                                                                J.J. van Duinhoven

Maria Aben                                                                                                       T. Thijssen

  1. Smits                                                                                                   A. Verstraaten

 

 

Geregistreerd Grave, den

Vijfden Februarij 1800 Zeven en

Twintig, Deel 14, folio 98 verso

 vak vijf a Zeven, Ontvangen

 voor obligatie Zeven Gulden -------

en voor opcenten Een Gulden, -----

…..?..... Tachtig Cent.------------

 

Peter Aben zei op za, 02/03/2024 - 18:57

Hallo Rene, hier alsnog de tekst

 

Compareerde voor ons Antonij Verstraten openbaar Notaris residerende te Mil, Kanton Grave Arrondissement ’s-Hertogenbosch Provincie Nood Brabant en bijwezen der getuigen hierna genoemd en geteekend.---------------------------------------------------------------------------------------------

Aab Jans Aben weduwenaar van wijlen Antoinette Raijmakers, zonder beroep wonende te Mil voormeld en zijne dochter Maria Aben, huisvrouw van Antoon Smits, Landbouwer mede wonende te Mill, de laatste zal het passeren deze geadsisteerd met en geauthoriseerd, door opgemelde  haren man hierbij tegenwoordig, welke bekenden, wel opzegt en ……..?...... schuldig te zijn aan den Heere Johannes van den Heuvel die namens Kostschoolhouder en des ….?...  zuster Mejuffrouw Antonia van den Heuvel beide wonende te Boxmeer, eene kapitale somma van zeven honderd Nederlandsche gulden welk door ons Notaris en hunne absentie voor hun wordt geaccepteerd, sprekende deze schuld ter zake dan opgenomen en bij de debiteuren in kontante ontvanger guldens, waarvan dezelven verklaren te …..?.......  bij deze.----------------------------------------------------------------------------------

En beloven gemelde debiteuren de gezegde kapitale som van Zeven Honderd guldens, aan de crediteuren te zullen …….?........  op den Tweede Februarij, des aanstaande jaars Achttien Honderd Acht en Twintig met den bedongen Interest gerekend tegen Vijf percent rente en bij  verdere onderlating  van de gezegde Kapitale som, welke met wederzijds goedvinden zal kunnen geschieden, …..?.....  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comparanten, Debiteuren met de -----------------------------------------------------------------------------------------

betaling van dien Interest te zullen ----------------------------------------------------------------------------------------

Continueren, dat de volle ……?...... en  aflossing en van gemelde Kapitale Som ….?....., welke aflossing en dat geval Jaarlijksch op den vervaldag voornoemd door den Debiteuren  kan worden gedaan en ook door de Crediteuren kan worden gevorderd, mits door de eene partij aan de andere, drie maanden  voor den vervaldag der Interesten …..?..... opzegging ……..?......... worden gedaan, welke kosten van ………?........  door de Debiteuren moeten worden voldaan ----------------------------------

Tot meerdere Verzekering voor de …..?..... …..?......, voor de gemelde Kapitale som van Zeven Honderd Gulden, met de daar…….?.....  …..?...... en in …?..... van wanbetaling aan ……?........... Kosten, verklaarden  Comparanten Debiteurs speciaal te hebben verbonden en gehypothekeerd: Een huis, Schuur, bakhuis, moestuin, boomgaard en aangelegen bouw en weilanden Staande gelegen onder Mill aan den Agterdijk te zamen groot ongeveer Negen Bunders, palende vast den Agterdijk West en noord de Dhr. Melchior en Zuid Aart Hubers verklaren hunnen eigendom vrij en onbelast te zin --------

Comparanten kiezen, domicilie te executie dezes ten Kantore  van ons Notaris te Mill Van …….?.......  de acte aan de Comparanten is voorgelezen.

Gedaan en geparafeerd te Mil ten huize van de debiteurs heden den Derde Februarij Achttien Honderd Zevenen twintig en bijwezen van Hendricus van Duinhoven ….?.....  ……?.....  …..?..... Schoemakers beide wonende te Mil als getuigen hiertoe ….?....  …..?.... die deze met de Comparanten en ons Notaris hebben ondertekend.

 

Abel Jans Aben                                                                                                J.J. van Duinhoven

Maria Aben                                                                                                       T. Thijssen

A.      Smits                                                                                                   A. Verstraaten

 

 

Geregistreerd Grave, den

Vijfden Februarij 1800 Zeven en

Twintig, Deel 14, folio 98 verso

 vak vijf a Zeven, Ontvangen

 voor obligatie Zeven Gulden -------

en voor opcenten Een Gulden, -----

…..?..... Tachtig Cent.------------

 

René van Weeren zei op za, 02/03/2024 - 20:17

Dag Peter,

Ik heb het hoofdlettergebruik en interpunctie even gelaten zoals in je eigen transcriptie. Aanvullingen en aanpassingen staan bold gemarkeerd.

Compareerde voor ons Antonij
Verstraaten openbaar Notaris resi-
derende te Mil, Kanton Grave Ar-
rondissement ’s-Hertogenbosch, Pro-
vincie Noord Braband en in bijwezen der ge-
tuigen hierna genoemd en geteekend.
Aab Jans Aben weduwenaar van wijlen
Antonetta Raijmakers, zonder beroep wo-
nende te Mil voormeld en zijne dochter Maria
Aben, huisvrouw van Antoon Smits, Land-
bouwer mede wonende te Mil, de laatste
tot het passeren dezes geadsisteerd met en
geauthoriseerd, door opgemelde haren man
hierbij tegenwoordig, welke bekenden, wel op-
regt en solidaerlijk schuldig te zijn aan
den Heere Thomas van den Heuvel, Fransch
Kostschoolhouder* en deszelfs zuster Me-
juffrouw Antonia van den Heuvel beide
wonende te Boxmeer, eene kapitale somma
van zeven honderd Nederlandsche gul-
den welk door ons Notaris en hunne ab-
sentie voor hun wordt geaccepteerd, spree-
kende deze schuld ter zake van opgenomen
en bij de debiteuren in kontante ontvangene
gelden, waarvoor dezelven verklaren te kwi-
teren
bij deze.
En beloven gemelde debiteuren de gezegde ka-
pitale som van Zeven Honderd gulden, aan de
crediteuren te zullen restitueren op den Tweede
Februarij, des aanstaande jaars Achttien
Honderd Acht en Twintig met den bedongen
Interest gerekend tegen Vijf percent rente en bij
verdere onderlating van de gezegde Kapi-
tale som, welke met wederzijdsch goedvinden
---
zal kunnen geschieden, beladen 
Comparanten, Debiteuren met de
betaling van dien Interest te zullen
Continueren, tot de volle voldoening en af-
lossing en van gemelde Kapitale Som toe, welke af-
lossing in dat geval Jaarlijksch op den verval-
dag voormeld door de Debiteuren kan worden
gedaan en ook door de Crediteuren kan worden
gevorderd, mits door de eene partij aan de
andere, drie maanden voor den vervaldag der
Interessen behoorlijke opzegging of denun-
tiatie
worde gedaan, welke kosten van denun-
tiatie
door de Debiteuren zullen moeten worden voldaan.
Tot meerdere Verzekering voor de cre-
diteuren
voor de gemelde Kapitale som van
Zeven Honderd Gulden, met de daarop te
verlopen interessen
en in cas van wanbetaling
aan te wendene Kosten, verklaarden Comparanten
Debiteuren speciaal te hebben verbonden en
gehypotekeerd: Een huis, Schuur, bakhuis,
moeshof, boomgaard en aangelegen bouw- en
weilanden Staande gelegen onder Mil
aan den Agterdijk te zamen groot ongeveer
Negen Bunders, palende oost den Agterdijk
West en noord de erve Melchior en Zuid
Aart Hubers en meer erven, welke goederen
de comparanten verklaren hunnen eigendom en
vrij en onbelast te zijn.
Comparanten kiezen domicilie ter executie
dezes ten Kantore van ons Notaris te Mil.
Van al hetwelk de acte aan de Comparanten
is voorgelezen.
Gedaan en gepasseert te Mil ten huize van
de debiteuren heden den Derde Februarij
---
Achttien Honderd Zeven en twintig in bijwezen
van Hendricus van Duinhoven, particulier** en Theo-
dorus Tijssen
, schoenmaker beiden wonende te Mil
als getuigen hiertoe expres*** verzogt die deze met de
Comparanten en ons Notaris hebben onderteekend.

[getekend:
Abel Jans Aben
M. Aben
A. Smits
H. van Duinhoven
T. Thijssen
A. Verstraaten]

Eerste grosse uitgemaakt
den 9 februarij 1827
[paraaf: VS]

tweede blad
Obligatie 7,--
26 % 1,82
f. 8,82

Geregistreerd te Grave, den
Vijfden Februarij 1800 Zeven en
Twintig, Deel 14, f[oli]o 98 verso
vak vijf a Zeven, Ontvangen
voor obligatie Zeven Gulden
en voor opcenten Een Gulden,
twee en Tachtig Cent.

[getekend: ..schoor]
 

* Franse kostschool = kostschool die zich richtte op meer praktijkgericht onderwijs dan de Latijnse school, die vooral op wetenschappelijk onderwijs gericht was. Belangrijk onderdeel was daarbij het leren van de Franse taal, in voorgaande eeuwen de gemeenschappelijke taal binnen handel en diplomatiek.

** particulier = zelfstandige landbouwer met een kleine hoeveelheid grond

*** expres in dit geval te lezen als: uitdrukkelijk voor dit doel

Peter Aben zei op za, 02/03/2024 - 21:43

Hallo Rene,

Hartelijk dank voor de aanvullingen.

Groeten Peter

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.