Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij vertaling testamen

Hallo.

Ik heb nog een paar testamenten waar ik niet mee verder kom.

Ik zal er één plaatsen ( 3 bestanden) in de hoop dat iemand ze kan vertalen.

He betreft een testament van 1715, opgemaakt in Oirschot door notaris van Audenhoven.

Alvast bedankt voor de medewerking

Reacties (4)

Frank Faasen zei op do, 12/02/2021 - 18:47

hier blad 2

Frank Faasen zei op do, 12/02/2021 - 18:48

en hier blad 3

Geert Ouweneel zei op vr, 12/03/2021 - 09:48

Met een enkel hiaat:

 

In den name ons Heeren Jesu Christi, Amen.
Bij den inhoude van desen tegenwoordigen openbaren instrumente
zij kennelijck eenen iegelijcken dat op heden desen 27en
July 1715 voor mij Heribert van Audenhoven als openbaer
notaris bij den Ed. Mogende Raede van Brabant geadmitteert,
binnen de vrijheyt Oirschot residerende, ter presentie
van de getuygen ondergenoempt, is gecompareert ende
verschenen in eygenen persoone Jenneken dochter wijlen
Mathijs Diriksen Nijs, naegelaetene weduwe van
wijlen Anthonis Bergmans, woonende in den vrijheyt    
van Wintelre, noch tamelijk gesont van lichaem
ende haer verstant, sinnen ende memorie wel machtigh
ende gebruyckende, soo des claerlijcken bleeke, dewelcke
overdenkende de broosheyt der menschelijcker nature,
de seeckerheyt des doots ende d'onsekerheyt van d'ure
derselver ende niet willende uyt deser wereldt scheyden
sonder alvoorens van de tijdelijcke goederen haer bij Godt
Almachtich op deser aerde verleent gedisponeert te hebben, verclaerde na goeden
rijpen raede onbedwongen ende onverlijdt van iemandt
gemaeckt ende geordonneert te hebben, gelijck maeckt en
ordonneert mits desen haeren testament leste ende uyterste
wille in voegen en manieren naervolgende, herroepende
ende revocerende tot dyen eynde wel expresselijken alle
alsulcken testamenten ende testamentaire dispostitien als voor datum
deses eenighsints heeft gemaeckt ofte geordonneert,
willende ende begerende dat desen alleen sal worden achter-
volght ende cracht ende effect hebben ende sorteren sal in
alder bester manieren.
Ierstelijck heeft haere ziele soo wanneer uyt haer
lichaem sal comen te scheyden bevolen aen Godt Al-
machtich ende haer doot lichaem ter Christelijcke
begraeffenisse.
Waermede comende tot dispositie van haer tijdelijcke
goederen ende effecten, verclaerde de testatrice alle deselve /
van wat sort off nature deselve souden mogen
wesen, waer ende tot wat plaetse bevonden souden mogen
worden, soo gereede off haeffelijke als erffl..selicke    
ende erffelijcke, niets uytgescheyden, gemaeckt ende ge-
laten te willen, gelijck maeckt ende laet mits desen met
vollen rechte ende eygendom aen ende ten behoeve van
Chrtistina Maertens van Olten, weduwe wijlen Jan
Falkens?, haere suster ende in cas van deselver vooraf-
lijvicheyt voor haer testatrice, aen haere wettelijcke kinderen
ende kintskinderen bij representatie ende dat uyt goede
affectie ende genegentheyt en uyt consideratievan het onder-
hout, dienste ende assistentie welke van deselve bereyts
heeft genoten ende noch dagelix is genietende ende int
toecomende wort in van ... tegenwoordigh an den
dogter verhoopt te genieten, als verclaerende de-
sevle Christina  in cas van haere voorafflijvicheyt
haer kinderen als voorschreven staet tot haere eenige
ende universeele erffgenaem ende erffgenamen mits
desen van alles ... eenighsins
... ende te institueren met vollen rechte
van institutie.
Alle twelck voorschreven staet verclaert de voorn.
testatrice alsoo te wesen haer testament, leste ende
uyterste wille, dewelcke willt ende begeert zal naer
haer aflijvicheyt binnen een jaer sal worden achtervolght
ende alomme sijn volcomen cracht ende effect sorteren
sal, t'sij als testament, codicille, donatie in saecke
van de door, tusschen den levende, donatie renunsatoir
ende allesints dese in alderbester manieren.
Aldus gedaen, gepasseert tot Wintelre op dato als boven,
ter presentie van Adriaen Janssen Moerkops,
inwoonder van Wintelre ende Jan Adriaens van den
Heuvel, inwoonder van Oirschot, als getuygen hier-
toe versocht, die desen neffens de testatrice hebben
onderteeckent, te weeten de testatrice ende lest in
ordine getuygen met henne gewoonlijcke handtmercken. /
als verclaerende niet te connen schrijven, van mij
notario des ondervraeght sijnde ende den iersten in
ordine getuyge als conneden schrijven met sijnen
anderen toenaem.

X Dit is het handtmerck van Jenneken
dochter Matthijs Nijs, weduwe van
wijlen Anthonis Berghmans, testatrice

Adriaen Yan Moeschops

& t'Handt van Jan Adriaens van den Heuvel, getuyge

Mij present als notaris
H. v. Audenhoven, notaris

Frank Faasen zei op vr, 12/03/2021 - 17:26

Hartelijk bedankt voor de snelle service.

Groeten Frank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.