Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij vertalen document

Hallo.

Wie kan mij helpen bij de vertaling van dit document. Betreft een huurovereenkomst uit 1669 van een "hoefke" aan de Moestheuvel in Wintelre. Het zijn 3 jpg bestanden, maar kennelijk kan i er maar 1 bijvoegen.

Reacties (12)

René van Weeren zei op wo, 11/03/2021 - 18:51

Beste Frank,

Je kunt de overige 2 documenten uploaden door te reageren op je eigen bericht en dan per keer een bladzijde toe te voegen; meer tegelijk kan niet per bericht.

René van Weeren zei op wo, 11/03/2021 - 20:52

Op heden, den vierden december 1669, com-
parerende voor mij, Joan Goossens, in den
Ed[elen] Rade van Brabant geadmittert notaris,
ende de getuyghen naergen[oem]t, binnen de
Vrijheyt Oirschot residerebdem Henrick, Joan
ende Bartholomeus Buckincz=x, midtsgaders
Marike, wed[uw]e Aert Buckincx, soo voor hen-
selven als mede voor de andere daerop pretenderen[de]
ende hebben v[er]jaerhuert ende inne pachtinghe
uytgegeven seecker hen hoeffken, geleghen
in den dorpe van Wintelre, mette appendices
ende dependices vandyen aen Joan Huijbert
Faeskens,dye de selve pachtinghe midts desen
accepteerden ende dat in sulcker grote
en[de] forme als 't selve hoeffken gelegen is ter
plaetschen aldaer aen den Moesthovel inganck
nemende ^de pachtinghe^
te weeten den bempt tot Oirschot te
halff mert, de huysinghe Drieschenhoff bij het
huys ende de hellicht van [den] grooten hoff op
Eerssel merckt naer Paesschen ende d' ackerlant
t[er] ooghst aen de bloote stoppelen, aller deses
jaers 1670 ende alsoo t[er] sijnder affscheyt
wederom te laten liggen op den tijt als
ieder parcheel sal wesen aenvaert.
Geduerende dese pachtinghe eenen tijt
ende termijne van negen jaeren geduerende
continuel[ijck] vast waer expiratie sijnder aenvanck
met conditien in desen toegedaen dat de v[er]sz[eyde]
Maijken sonder cortinge sal mogen gebruycken haeren
leven langk gedueren[de] de camere om inne te wonen

Frank Faasen zei op wo, 11/03/2021 - 20:57

hierbij blad 2 van het document

Frank Faasen zei op do, 11/04/2021 - 12:39

In het document staat de zin: ackerlant ter oogst aan de blote stoppelen.

Weet iemand wat daarmee bedoeld wordt

Frank Faasen zei op do, 11/04/2021 - 14:56

Op de eoa reden lukt het me niet om blad 3 van het document mee te sturen. Al meerdere keren geprobeerd, maar ik zal wel iets verkeerd doen (ben nieuw hier) Nu nog maar een keer geprobeerd. 

René van Weeren zei op do, 11/04/2021 - 15:12

De blote stoppelen is een uitdrukking die verwijst naar de situatie waarin akkerland na de afloop van de huur wordt achtergelaten: op het land staan dan alleen nog de onderste delen van het koren. Zie ook Historisch Woordenboek: "Bij verhuring van bouwlanden en vlochtperceelen eindigt de huur met het ontblooten der schoof en blijft het land stoppelbloot liggen"

Frank Faasen zei op do, 11/04/2021 - 16:13

thnx

Frank Faasen zei op za, 11/06/2021 - 19:50

Tav Rene v Weeren. Zou u eens naar de 2 andere pagina's willen/kunnen kijken ??

René van Weeren zei op za, 11/06/2021 - 20:04

Beste Frank,

Dat wordt helaas pas in de loop van volgende week, maar laat dat anderen niet weerhouden ;)

Frank zei op za, 11/06/2021 - 21:43

Geen probleem. Alvast bedankt

Michel G. zei op di, 11/09/2021 - 19:02

Hierbij het vervolg:

inde vs. voors. huijsinge gelijck sij de selve
jegenwoordich is bewonende ende langer nyet
voor welcke voors. pachtinghe den
pachtere aende verpachteren ten behoeffve vande vs.
Maijken heeft beloofft, gelijck sij beloofft midts
desen jaerelijcks te geven ende leveren de somme van
veertich guldens met twee mudden roggen, een
mudde boeckweijt ende vijffthien ponden
boteren. Oijck acht hondert ponden dackstroij
ende de selve op de huijsingen te laten verdecken
naer laets rechten. Ende daerenboven sonder
cortinghe te betaelen, allen gemeijnts lasten
op de vs. goederen alreede gequotiseert ende
alnoch te quotiseren, soo verpondinghen als andersints.
Item sal den pachtere gehouden wesen jaerlijcks te
betaelen aende heijligen geest tot Wintelre de
somme van achtthien stuijvers. Item aende heere rentmeester
der domeijnen de somme van achthien stuijvers chijns jaerlijcks
met acht penninghen chijns jaerlijcks in het chijnsboeck
van Oerle, welcke voors. drye parcheelen
sullen werden gecort aende pachtpenninghen. Item
werdt gereserveert ^bij de verpachteren^ seecker stuck lants genaemt
het Haverdael, uuijtgenomen de groese offte
gras daer in wasschende, d'welck sal wesen voor
den pachtere. Dan en sal den pachtere in het selve
Haverdael egheene bestiaelen moghen brengen
nochte weijden. Oijck sal den pachtere gehouden
wesen jaerlijcks te moeten poten offte ander werck des
versocht sijnde te moeten doen sonder cortinge op sijn
eijgen coste twee daegen. Ende is geconditioneert
ende merckelijck ondersproecken, in soo verre den pachtere
van heijlanden maeckt weijlanden, de selve landen sal
mogen gebruijcken tot oogst toe, naer expiratie
van sijne pachtinge. ^Oijck sullen de verpachteren gehouden wesen de verpachte
huijsinghen loffelijck op te maecken in goede reparatie
behoudelijck ende met conditien in desen toe gedaen dat den
pachtere de selve tot sijnen eijgen coste sal moeten
onderhouden in dusdanigen staete als hij de selve
sal aenvaerden, salvo dat bij de verpachters daertoe
sal werden gelevert t'stoff daer toe nodich^ Alle welcke voors. poincten,//

leden ende articulen. Parthijen, contractanten
hinc inde beloven gelijck sij beloven midts desen
poinctuelijck te onderhouden ende metten
werck te volbrengen daer voor verbindende
henne respective persoonen hebbende ende
vercrijgende ^goederen^ geheelen ut moris est. Actum
ut supra ter presentien van Niclaes Jacobs
Verstijnen ende Henrick Adriaens de Cort
als getuijghen hier toe geroepen ende
gebeden dye dese beneffens partijen contractanten
hebben onderteekent

Dit stelde Maijken [handmerk] weduwe Aert Marten Buckinx
[handtekening van] Jan Aerts Buckx
[handtekening van] Bartel Buckincx
D'merck van [handmerk] Jan Huijbertsen pachter
[handtekening van] Niclaas Jacop Versteijen
[handtekening van] Hendrick Adrian de Cort


Mij present als notaris
J. Goossens notaris
1669

Mvg, Michel

Frank Faasen zei op di, 11/09/2021 - 19:06

Bedankt voor de medewerking.

Nu kan ik beginnen met ontcijferen wat er precies bedoeld wordt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.