Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd

Ik heb een drietal bladzijden, die mogelijk zeer interessante info bevatten om nog verder in de tijd terug te kunnen gaan.

Wie is genegen van deze bladzijde (alleen rechter pagina) een transcryptie te maken. Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 07/23/2022 - 12:24

Rentebryeff van haere genade vrouwe tot Well
voor sr. Derick Kersten van den Boom
Wij Henrick Wilekenhuysen, scholtis, Thomas Heylen ende Rom Lenssen,
schepenen der vrij heerlicheyt Well ende Bergen, doen condt, tuygen ende
verclaeren bij deesen aepenen bryeff, dat voor ons in persoone is
gecompareert die hoochgeboore vrouwe Agnes Catharina, gravinne
van Valckensteyn, gebooren gravinne van Limborgh, Brouckhorst
ende Styrum, vrij vrouwe deeser heerlicheyt Well ende Bergen ende heeft
alsoo erschinnende bekent dueghdelick schuldich te sijn aen sr. Derick
Kersten van den Boom, coopman tot Gennip ende Maria Peters,
sijne huysvrouwe, de somme van negen hondert twee en twintich gulden
elff stuyvers hollants gelt, ende alsoo haere genade bij deesen
tegenwordigen tijt delseve niet en coste betaelen, heeft daervoor
ten behouve van de genoemde eluyden ende hunne erven belooft
ende vercocht een jaerrente van ses ende veertich guldens twee ende
eenen halven stuvyer oock hollants gelt, waervan de eerste
sall vervallen op St. Johannes baptista 1680 ende soo voorts delseve
van jaer tot jaer ende vrij sonder eenighe beswaernisse te betaelen
uyt een stuck bovelant gelegen aen den kleynen bougaert tusschen den
wegh ende de erven vant clooster tot Well, tot realisatie van
welcke haere genade vrouwe comparante soo voor haer selven
als mede uyt cracht van volmacht van haeren Ed. heere den heer
graeff van Falckensteyn, Limborgh ende Obersteyn, vrijheere tot
Hoogenvolt, Broock, gepasseert onder desselfts hant ende seegel
op den 14e Mary 1675 ende ons in forma gethoont, renuncieerden
naer de bestendichster maniere rechtens op die voorsz, jaerrente
ende transporteerden deselve met hant, halm ende monde in behooff van
sr. Derick Kersten van den Boom, sijne huysvrouwe ende hunnen erven,
waertoe het genoemde onderpandt met alle sijn rechten ende toebehooren
wordt veronderpant bij deesen, eergestalt ofte haere genade
precyselick te betaelen dat sij renthefferen alle renten soowel
buyten als binnen t'jaer vervallen daeraen sullen moegen doen uytpanden
met recht gelijck men magh doen voor princepenningen, contributien
ende all andere schulden die met alle solemniteyten uytgewonnen off die
bij vonnisse aengewesen sijn, sonder dat haere genaede vrouwe com-
parante offte haeren erven daertegens sullen moegen coomen in oppositie,
ende heeft haere genaede tot dyen eynde gerenuncieert ende verthegen,
gelijck sij renuncieert ende verthydt bij deese op alle exceptien,
gratien ende privilegien die aen haer tegens den schoudt van deese
soude connen off moegen patrocineeren ende sunderlinghe op den regel
rechtens dicterende dat de generale renunciatie van geender
waerden en is, t'sije dat de speciaele voorgae, belovende
dat beneffens dat voorsz. onderpant te wehren ende te guarandeeren
voor vrij erff ende met geene renten, speciaelick belast, dat voor
[in de marge onderaan:]
Alsoo aen de schepenen Math. Rutten
ende Lurens Diebets bij drie originele
quitantien is gebleken de betalinge van
 t'voorsz. capitel met den intresse, soo
wort dese alhier geroyeert. Present  voorsz. schepen voor mij,
A Peelen, secretaris

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.