Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcryptie gevraagd

Ik heb een aantal bladzijden, die mogelijk zeer interessante info bevatten om nog verder in de tijd terug te kunnen gaan.

Wie is genegen van deze complete bladzijde een transcryptie te maken. Bijvoorbaat dank. Fred

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 07/05/2022 - 13:44

RHCL_01.050.37_00009
Arrest
Op dato den 3 Augusti 1683 soo is voor mij onderschreven ge-
compareert Jost Cuypers, bode van den edelen Hove
van Gelderlandt ende heeft uyt crachte van ordi-
nantie aen mij onderschreven gebleecken van den 23 July 1683
verlendt aen de kinderen ende erfgenamen van Jochem?
Bennickhoven, inwoonders tot Gogh, haeren arrest bij
de voorsz. ordonnantie verlendt tot laste van de gravinne
van Styrum op den hoff van Willem Friessen ende voorts
op alle haere andere goederen geleyt, soo de voorsz.
gravinne in dese heerlijckheyt Well is hebbende
doen protocillieren. Actum Well die mense et anno ut supra.
Quod attestor
Joannes Claessens, secretaris

Op dato den 30 Augusti 1683 soo heeft den bode Perick
Koenen volgens sijne commissie van de Edelen
Hove van Gelderlandt op het huys, hoff, boom-
gaerdt, schuere, brouerkeetel, boye, daerbij toebe-
hoorende, ten versoecke van de commeren ontfangen
Gerardt de Vernier van sijne maste licenten
arrest gedaen op alle soo gereyde als ongeryde
goederen met sijne app- ende dependentie. In oirconde
bij mij secretaris desen eygenhandich onderteeckent.
Actum Wel die mese et anno ut supra.
J. Claessens, secretaris

Op dato den 18 Decembris 1683 soo heeft Anthoon
Hebben voetsettinge ofte pandtkeeringe gedaen tegens
de pandinge die Adam Jeurgens Schatheffer heeft
gedaen ende sulx ten huyse van Jacob Henckens,
in presentie van de heere scholtis van Boedinck-
huysen, Thomas Heyler, Herman van de Kerkhoff,
Herman Pijbels, Gerrti Verheyen, schepenen, Willem
Beltiens richter boden, Cornelis Hebben ende mij onderschreven.
Actum Wel die mense et anno ut supra.
J. Claessens, secretaris

Op dato den 23 Decembris 1683 soo heeft Cornelis Hebben
Schatheffer verbodt gedaen aen Peter Schroens op de
pachtpenningen van een gepachte weyde, te weeten
voor twee derdendeelen, gelijck oock op de intrest
voor twee derdeeelen, toebehoorende Hendrick Wil-
lems ende den soone van Jan Willems saeliger, daer
Henrick Willems momboir van is. Actum Ayen
die mense et anno ut supra.
J. Claessens, secretaris

op dato den 30 Decembris 1683 soo heeft Henrick
Claes hiervan weet gedaen aen Peter Schroems
ende heeft den voorsz. Peter aen sich genomen omt ver-
bodt aen de partije te laeten weeten. In oriconde
dese eygenhyandich onderteeckent. Actrum Ayen ut supra.

Op dato den 30 Decembris 1683 soo heeft den heer pastoor
Petrus Claessens, Herman van de Kerkchoff, Jochim Houbroeck,
schepenen, Jan smits, geswooren ende voorts uyt macht
van meer andere naebueren een gerichtelijck verbodt
gedaen aen Thijs Bom, kerkcmeester nog eene penningen
aen heer Johan Cornely, cappellaen, meer te tellen
uyt de kerckemiddelen ofte
renten, niet meer als hondert gulden Venloos
gelt, ofte en sal aen den voorsz. Thijs Bom niet
goedtgedaen worden. Actum Bergen die mense
et anno ut supra.
J. Claessens, secretaris

Relateere ick onderschreven richter bode dit voorsz. verbodt alsoo
als voorsz. staet aen Matthijs Bom gedaen te hebben.
In oirconde dese geteeckent. Actum Bergen den 30 Decembris
1683.
Bekenne ick onderschreven ofte relatere ick onderschreven richter bode Hen-
rick Claes, dat ick aen Matthijs Bom verbodt hebbe gedaen,
ende sulx uyt last van de heer pastoor Petrus Classens ende noch
mede uyt last ende macht van eenige naebueren, alsdat
Matthijs Bom geene penningen uyt de kercke renten ofte middelen
sal tellen, als sijne fundatie is medebrengende, te weet niet meer
als hondert gulden Venloos gelt. In oirconde dese eygenhandich onder-
teeckent in presentie van Herman van de Kerckhoff ende Jochim Houbroeck, schepenen
als getuygen. Actum Bergen 27 January 1685.
[stempel] Henrick Claes

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.