Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcritie gevraagd

Wie is genegen van de akte, beginnend onderaan de linker bladzijde en eindigend onderaan de rechter bladzijde, een transcriptie te maken? Bijvoorbaat dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/01/2022 - 08:29

Opdracht van Thunis
Gertis tot behoef van
Henrick Rutten
Wij, J. Claessens, secretaris in plaetse ende bij absentie van den
heere scholtis Albert van Bredinckhuysen, Herman
van den Kerckhoff ende Jochim Houbroeck, beyde schepenen
der vrijheerlijckheyt Wel ende Bergen, doen condt,
tuygen ende verclaeren mits desen, hoe dat voor
ons persoonelijck gecompareert ende erscheenen sijn
Thunis Gerits, hem mede sterckmaeckende
voor sijne huysvrouwe Elisabeth Heylen, Peter Aengen
Eyndt als gecooren bloedtmomboir van sijn
kindt bij hem ende sijne huysvrouwe Jenneken Heylen ver-
weckt, Gerit Gijskens ende Elisabeth eheluyden ende Geurt
Philipsen, mede als gecooren bloedtmomboir van
Willem Heylen ende Peterken Heylen, welcke in de
alderbestendichte forme ende maniere der landtrechten
met handt, halm ende monde cessie ende vertiche-
nisse gedaen hebbende, hebben gecedeert, ge-
transporteert ende opgedraegen, soo ende gelijck de-
selve cederen, transporteeren ende draegen op
van Henrick Rutten ende Hendersken Heylen
eheluyden seecker weyde, groot ongeveer 4
morgen, gelegen eensijts Enneken Theunis
erff, andersijts de gemeynten, sijnde vrij erf, den
landvorsten recht van contributie als andersints
voorbehouden ende datter jaerlix uytgaet aen huyse
Well eenigen thins, doch soo ende gelijck s'heeren
huys aen rechten ende dat voor eene somme van
213 gulden ende 20 gulden tot lieffenis, alles welscher munte,
waervoor de voorsz. weyde aen de voorsz. acceptan-
ten uytter handt gecocht ende verbleeven is daer-
omme de voorsz. transportanten versoekende
ende begeerende haerselve hoeren erve ende nae-
comelingen van de voorsz. weyde onterft ende ont-
guedt ende de voorsz. acceptanten daeraen vast ende
stedich geërft ende geguedt te worden, soo hebbe ick
secretaris in qualiteyt als voorsz. den voorsz. Thunis
Gerits, Peter Aengen Eyndt, Gerit Gijskens ende Elisabeth
eheluyden ende Gerit Philipsen, allen als voorsz. haeren
erven ende naecomelingen van den voorsz. weyde onterft
ende ontguedt ende den voorsz. Henderick Rutten ende Hendersken
Heylen eheluyden daeraen vast ende stedich geërft
ende geguedt, soo voor als haere erven ende naecome-
lingen, den landrechten den heere ende een yders recht
voorbehouden. Alles sonder argh ofte list, in oirconde
ende teecken der waerheyt soo hebben wij voorsz. gerichts-
persoonen desen metten scholtissen en gemeyn schepenen
mede door onsen secretaris doen onderteeckenen.
Actum Aeyen den 23 July 1685, onder waeren uyt-
hangende twee seegelen gedruckt in groenen wassche
ende was onderteeckent J. Claessens, secretaris.
Accordeert bij mij,
J. Claessens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.