Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken vanaf de nieuwe akte op de linker pagina (voorbij het midden) en de rechter pagina? vast bednkt.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 10/20/2022 - 16:21

Vestbrief van Juan Goris ende Maria Claes
nu tot behoef van de armen tot Well enden deelen
tot behoef van Lens Peters ende Willemken Jacobs
als hierboven te sien is.
Wijl Willem Mom, scholtis, Adam Daemen ende Geurt
Driessen, schepenen der vrij heerlijckheyt Well ende Bergen,
doen condt, tuygen ende attesteren dat voor ons in persoone
sijn gecompareert Jan Goris ende Maria Claes eheluyden
ende hebben alsoo erschijnende gebrocht tot behoef van de
onmondige kinderen van Peter Jacobs ende Catharyne
sijne husyvrouwe eene jaerlixe renthn van sesthien
gulden Venloos gelt, waervan den eersten pacht sal vervallen op
Andries sesthien hondert twee ende sestich ende soo voorts alle
jaers vrij ende commerloos te betaelen uyt hunne comparanten
huys ende hofstadt met acht morgen bouwlant, wesende thins-
goet aen den huyse Well ende gelegen tot Aeyen aen den heyde neffens
Geurt Driessen erff, renuntieerden hieromme eluyden
comparanten naer de bestendichste maniere rechtens, transpor-
terende deselve rente met handt, halm ende monde in
behoef ende gebruyck van de onmondige kinderen, waertoe
de voorsz. onderpanden met alle hunnen recht ende toebe-
hoor veronderpandt sijn ende blijven in vuygen
de gemelte onmondige kinderen ofte hunne wettige
momboiren dese renthe alle jaers bij foute van betaelinge
sullen moegen doen uytpanden met recht ende hebben
comparanten mede gerenuntieert ende verteghen op alle exceptien,
placaeten, statuten ende indulten die hunne hierinne
eenichsints voordelijck moegen wesen, onder restrixtie
dat sij ofte hunnen erven dese rente alle jaers op den
verschijndagh sullen moegen lossen ende uytcoopen
met de somma van vierhondert gulden Venloos gelt,
waermede dese aengecocht is, die lossinge dry
maenden t'vooren wettich aengecondicht ende alle
achterstedige ierst afbetaelt, allet sonder argh
off list, in oirconde der waerheyt hebben wij
scholtis ende schepenen dese onderteeckent, gedaen
op den twaelfden December anno sesthien hondert
een ende sestich ende was onderteeckent in naeme
van den heer scholtis Mom doordyen hij wegen
een accident niet schrijven en kan, Peter Jeurgen
secretaris, Adam Daemen, Geurt Driessen.
Accordeert met sijn origi-
neel bij mij
J. Claessens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.