Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van  deze afbeelding  ? Bedankt.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op wo, 10/19/2022 - 08:55

deel geweeght moeten worden en in cas op s'heeren boeck
bevonden wordt dese onder het lijfgewin soude hooren oock daer-
onder sal verblijven, groot ongevehr eenen morgen een hondert
seven roeden.
Een stuck aent laer ende neffens Werken Aerdts, belast
aent huys Wel met eenigen thins, groot enen mergen
negen en dertigh roede en een halve, dat loth sal ontfangen
uyt het twede loth thien gulden ende oock uyt het derde looth
thien gulden bij aanvanck van de lotten, dit loth is gevallen aen
Jan Peters van Ayen ende Hester Backhuys, sijne huysvrouwe.
Int twede loth gestelt een stuck bouwlandt, gelegen
neffens Peter Weynans ende Spiegels, groot eenen mergen
seven en vertigh roede.
Een stuck bouwlandt, gelegen neffens Padsy ende den heer
tot Well, groot twe mergen een en twintigh roede.
Een stuck bouwlandt neffens Geurt Peters ende Spiegels,
groot twe mergens een en sestigh roede.
Een stuck neffens Jan Sennen ende Padsy, groot eenen mergen
seven en dertigh roede, sijnde dese voorsz. vier parceelen
lijfgewin aent huys Well.
Een stuck bouwlandt, gelegen opt heyvelt neffens Oswalt
Berndts, belast jaerlix aent huys Well met vijfdehalff spint
rogh, welsche maete, een half hoen en een duyt tot thijns,
groot drie mergens drie en vertigh een halve roede, dit loth
sal uytgeven aent eerste loth thyen gulden bij aenvanck van de
lotten, dat loth is gevallen aen Goossen Henrickx ende Henrieken
Peters, sijne huysvrouwe.
Int derde loth gestelt een stuck bouwlandt, genoempt de
Beeck, neffens Geurt Heylen, belast aen de kercke tot Bergen
jaerlix met een malder gerst pachtmaet ende eenigen
thins, groot vijff mergens twe roede.
Een weyde, genaempt de Heystert, gelegen neffens Jurien
Peters ende de gemeynte, groot ongevehr twe mergens
ende sal met den grae.. vant andere deel gescheyden
worden, dit eyndt ofte weyde sal soo veel noodigh het
andere deel gehouden sijn te wegen, belast jaerlix aent
huys Well met twe vat rogh, welsche maete, en een hoen.
eenen werdt, gelegen aen de verstadt, belast jaerlix aent
huys Wel met een half malder gerst, welsche maete,
en ses loot peper, groot eenen mergen negen en sestigh roede.
Een stuck bouwlandt, gelegen aen den werdt, groot seventigh
roede en een halve.
Een stuck bouwland, gelegen op den eumacker neffens
Jan Damen ende Henrick Spiegel, belast jaerlix aent
huys Well met derdehalff vatt haver, welsche maete,
groot eenen mergen een hondert een en vertigh roede.
Een haefken, gelegen neffens Jan Moermans, belast aen de
kercke tot Bergen met een vat rogh pachtmaet, groot acht
en dertigh roede, dit loth sal uytgeven bij aenvanck van de
lotten aent eerste loth thyen gulden, dit loth is gevallen aen
Jurien Peters ende Peterken Peters, sijne huysvrouwe.

Alsoo in de voorstaende lotten niet genoeghlijck thuys
en conde gestelt worden, soo hebben parthijen hunne
daerover in de minnen geleecken in der voegen dat
Jurien Peters ende Peterken Peters het huys, schuyr /
ende hoff erffelijck sullen behalden met oock die erffelijcke
daerinliggende lasten ende bovensdyen oock erffelijck daer-
innen sullen behalden vijff vat gerst pachtmaet ende eenen
halven stuyver jaerlix aen de capelle tot Ayen, waertegens
Jurien ende sijne voorsz. huysvrouwe oock tot haeren last
sullen nemen om aende schuldenaers te betaelen eene summe
van drie hondert verthien gulden loopent, soo opt sterfhuys sijn
staende, alwaer deselve hun sullen aengewesen worden.
Aldus geloth ende geparteert tusschen voorsz. respectieve par-
thijen die dese ter oriconde hebben geteeckent, gedaen tot
Ayen op dat als boven, onderteeckent Jurien Peters, X dit ist
merckt bij Peterken Peters eygenhandigh gestelt, Jan
Peters van Ayen, mede voor mijn huysvrou, Goessen Henrickx,
Herman van den Kerckhoff als getuyge, onder stont, mij
present, onderteeckent B. Jeurgen, secretaris

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.