Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de linkerpagina? Vast bedankt.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 10/18/2022 - 11:27

Opdracht van Hendrick Rutten
ende Hendersken eheluyden tot behoef
van Gossen Honnen
Wij Joannes Claessens, secretaris mede in plaetse ende bij absentie van den
heere scholtes Albert van Boedinckhuysen, Herman van den Kerckhoff
ende Seeger Schroers, beyde schepenen der vrij heerlijckheyt
Well ende Bergen ende Aeyen, doen conde, tuygen ende verclaeren
mits desen, hoe dat voor ons persoonelijck gecompareert
ende erscheenen sijn Hendrick Rutten ende Hendersken Heylen
eheluyden, dewelcke in de alderbestendichste forme ende manieren
der landtrechten met handt, halm ende monde sessie ende ver-
tichenisse gedaen hebbende, hebben gecedeert, getransporteert
ende opgedraegen, soo ende gelijck deselve cederen, transporteren
ende draegen op mits desen, aen ende ten erffelijcken behoeven
van Gossen Honnen seeckere weyde, genaempt de Koy
Weyde, eensijts de genade van Styroms Clenier Camptien,
andersijts Pylorius Hillarts camp gelegen, groot twee
morgen een hondert ende twaelf roeyen, belast aen den huyse
Well met een vatt haveren ende twee gulden tot thins jaerlix,
sunste vrij soo comparanten verclaerden, uytgenomen
de contributrie ende deses gemeynts opstaende lasten ende dat
voor eene somme van een hondert ende een en tachtentich
gulden de hoogselen afgetrocken sijnde, ende twee pattarens tot
laeffenis, waervoor de voorsz. weyde met uytbranden
der kertse volgens condtie daervan sijnde aen den voorsz.
acceptant vercocht ende verbleeven is, daeromme de
voorsz. transportanten versoeckende ende begeerende haer-
selve haeren erven ende naecommelingen van den voorsz.
weyde onterft ende ontgut ende den voorsz. acceptant
daeraen vast ende stedich geërft ende geguet te worden, soo hebbe
ick secretaris qualitate qua als voorsz. den voorsz. Hendrick Rutten ende Hen-
dersken Heylen eheluyden haeren erven ende naecommelingen
van de voorsz. weyde onterft ende ontguet ende den voorsz. posses-
heuren daeraen vast ende stedich geërft ende geguet, soo
voor hem als sijne erven ende naecommelingen, den landtvursten,
den heere ende een yeders recht voorbehouden. Alles sonder
argh ofte list, in oirconde ende teecken der waerheyt soo hebben
wij voorsz. gerichtspersoonen dese met onsen scholtissen
ende gemeyn schepenamptssegel hieronder opgedruckt sijnde be-
vesticht ende mede door onsen secretaris doen onderteeckenen.
Actum Aeyen den 27 April 1689 ende was gesegelt met twee
segelen gedruckt in groenen wasche, yder overdeckt met
een sterre van wit papier ende onderteeckent J. Claessens
secretaris.
Accordeert bij mij
J. Claessens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.