Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken vaan de linker pagina? Bijvoorbaat dank!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 10/18/2022 - 09:38

In den naeme des Heeren, amen.
Bij den inhoude van desen openbaeren instrument
van houwelixe voorwaerden sije een ieder condt
ende kennelijck die dese sullen sien ofte hooren lesen,
dat in het jaer ons Heeren duysent ses hondert vijff en
negentich den 20e Augusti een vrientlijck ende
minnelijck hylick is beraempt ende metsdesen
geslooten tusschen den eerbaeren Marcelus Linders,
geassisteert bij sijnen broeder Jan Linders ende Geurt
Lamberts als bruydegom ende Maria van den Kerckhoff,
weduwe van Jan Soerkens saeliger, geassisteert bij
haeren vaeder Herman van den Kerckhoff, Adam Jeurgens,
Jan van den Bossche, Mathies Bom ende Jurien Peters,
ter andere sijde, om hetselve houwelijck te solemni-
seeren naer het gebruyck van onse moeder de heylige
kercke, Godt geve aen dese toecomende eluyden sijnen
segen ende benedicite, amen.
In den eersten brenght den bruydegom in tot
onderstant vant houwelijck eene summe van een
hondert rixdaellers ende sijne kleederen.
Ten tweeden brenght de bruydt in tot onderstant
vant selve houwelijck alle haere gereede goederen,
metsgaeders de tochte voor haer leven van de erfgoederen.
Ten derden is geconditioneert indyen een van dese
toecomende eluyden binnen jaers sonder liefs erven
quame af te sterven, te weeten den bruydegom voor
de bruyt, soo sal de bruyt van den bruydegom profi-
teeren ende behouden de hondert rixdaellers hier-
vooren vermelt, door den bruydegom ingebrocht ende
indyen de bruyt in der maeniere als voorsz. quame
af te sterven, sal den bruydegom uytter de bruyts
bijgebrochte gereede goederen profiteeren ende
uytgereyckt worden eene summe van twee hondert
guldens loopent permissie gelt, waermede alsdan
alle bijgebrochte gereede goederen wederom sullen
succedeeren aen sijde ofte boessem daervan die
gecoemen sijn.
Ten vierden is expresselijck geconditioneert dat
alswanneer de drie kinderen van den eersten houwelijck
erweckt bij Jan Werkens saeliger sullen comen te
trouwen ofte hunnen totten echten ofte gestelijcken
staet te begeeven, dat alsdan aen die voorsz. drie
kinderen sal worden medegegeven ten houwelijck
ofte gestelijcken staet een ieder een een derde part
van een stuck erff, gelegen in de Koendonck, groot

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.