Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de rechter pagina? Dank hiervoor!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 10/16/2022 - 09:03

Nageschrift tusschen erfgenamen
van Geurt Peters saeligher
Op heden 26 January 1694 isser een vastbundigh ende onver-
breeckelijck accordt in plaetse van erfdeylinge opgericht ende mits
desen geslooten tusschen Jan Geurts als vaeder ende momboir van
sijne kinderen, erweckt bij Gertien Thonissen saeligher, in sijnen
eersten ehe, standt geassisteert bij Herman van den Kerckhoff ende
Jan Heylen als hiertoe versochte momboiren ter eenre, ende Kerstien
Peter, de naergelaetene dochter van Henricken Gerarts, erweckt
bij Peter Geurts saeligher, geassisteert bij Johan Smits, haeren broeder,
ende Gerart Rutten als haere gecoorene momboirs in dese, ende
sullen over de erfgoederen bij haeren bestevaeder Geurt Peters
op dese werelt naergelaeten, op conditien hiernaer volgende.
Eerstelijck sal Kerstien, de dochter van Peter Geurts saeligher
voorsz., erffelijck behouden het huys, hofstadt ende camp, gelegen
neffens de erfgenamen van Alijtien Moermans, groot eenen margen
136 roeden, belast jaerlix aen Adaem Daeme Portmans met
seven hoenderen, des sal de schuyr erffelijck verblijven aen de
kinderen van Jan Geurts voorszs., mits datse deselve op
Paesschen deses jaers 1694 van de plaetse sullen ruymen, den
aenvanck vant voorsz. huys sal wesen op Paesschen, van den
hoff op halff Marty, ende van den camp op stoppelbloot, alles
1694.
Waertegens Jan Geurts ofte sijne kinderen voorsz. oock
erffelijck sullen behouden de voorsz. schuyr, mits datse de-
selve op Paesschen 1694 van de plaetse sullen ruymen, alnoch
eenen camp bouwlandt, gelegen neffens pastorien Wehm
ende Martijn Jenouwt, groot eenen mergen 108 roeden,
belast jaerlix met eenen capuyn, ende alnoch een stuck
bouwlandt, gelegen opt heyvelt neffens de erfgenamen van
Peter Custers ende Adam Daeme Portmans, groot drie
mergens 66½ roede, belast jaerlix aent huys Well met
eenigen thins, soo ende gelijck de terriere vant legerboeck
sijn medebrengende, mits dat Jan Geurts ofte sijne
kinderen voorsz. van de dochter van Peter Geurts voorsz.,
erweckt bij Henricken Gerarts, eens op Paesschen 1694
sullen ontfangen eene summe van een hondert twintigh
guldens loopende permissie ganghbare minte.
Den aenvanck van de erven hiervooren niet gespecificeert
sal wesen met de schattingbe op toecomende stoppelbloot ende sullen de
afcompste ende profijten bij parthijen wedersijts geprofiteert
worden, soo ende gelijck een ieder daertoe berechticht sal sijn,
blijvende de weylanden gereserveert om te vercoopen tot
betaelinge van de erfschulden op de voorsz. erfgoederen sijn
staende.
Aldus geaccordeert ende vergeleecken tusschen voorsz.
respective parthijen, die dese ter oriconde hebben onderteeckent,
edoch alles op agreatie van een E.E. gerichte gedaen tot
Bergen in dato als boven, onderteeckent Jan Geurts, Kerstien
Peters. Herman van den Kerckhoff, Jan Heylen, Gerart Rutten,
Jan Schmits, Derick Cams, onder stont, mij present
onderteekent B. Jeurgens secretaris, de agraetie was dese

Gesien het versoeck bij de neffensgaende requirante
vermelt ende den voorstaende accordt aen ons
gepresenteert ende vermits de redene daerinne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.