Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van deze afbeelding? Dank hiervoor.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op do, 10/13/2022 - 09:38

Alsoo gesustineert wordt dat de schoole alhier niet
annex en soude sijn aen de custerie alhier tot Well ende
dan terwielen den tegenwoordigen custer ende schoolmeester
Jan van Holsack door alle ende de gemeyne inwoonders
verclaert wordt tot het bedinen van de voorsz. schoole
ende leeren van de kinderen, door sijnen hoogen ouderdom
niet meer bequaem te sijn, soo soude de bedieninge van de-
selve schoole dan weder vervallen sijn ende staen in handen
van den heere pastoir, schepenen, geswaerens, kerckmeester,
gildemeesters ende gemeynen naebueren, om door deselve
de schoole weder te versien ende besorght te worden
met eenen bequaemen schoolmeester, die de jeught beter
instrueert ende gaedeslaet, soo hebben wij ondergeschreven
op agreatie van den heere landtdeecken voor onsen nieuwen,
tijdelijcken schoolmeester aengenomen den persoone van
Jacobus Coppis, jonghman ende ingebooren
alhier, op conditien ende maeniere hiernaervolgende.

Eerstelijck sal den schoolmeester de kinderen door mal-
kanderen sonder verschil leeren lesen ende schrieven, daer-
toe hij sal houden de wettelijcke uyren, te weeten in den
sommer smorgens van ses tot acht uyren, van negen
tot elff en des naermiddaeghs van een tot drie ende
van vier tot ses uyren en insgelijcken des winterdaeghs
van halff acht tot elff uyren, des naermiddaeghs van
een tot vier uyren, op welcke gestelde uyre ende tijdt
hij de kinderen sal bijwoonen sonder meer als een halve
uyre daernaer te moegen uytblijven, oock sal hij de
kinderen alle daegen tweemaelen de geschriften voor-
schrieven en corrigieren, daerenboven soo sal hij aen de
kinderen in de weeck moegen geven twee reysen speel-
daegh, te weeten des Maendaeghs ende des Donderdaeghs
naermiddaeghs, alswanneer hij sal moegen gaen daert
hem belieft, maer op andere tijden sal hij niet moegen
uytgaen dan met voorweeten ende believen van den
heere patoir.

Ten tweeden sal de school noyt moegen vaceeren ofte
ledigh staen als effen voor den oost ofte dreysten coren-
bouw, ten waere dan datter kinderen waeren die den tijdt
hadde om schoolen te gaen, item sal den schoolmeester
door den winter houden de avontschoole tot gerieff
van knechten en scheepers ofte andere die overdaegh niet
konnen coemen, ofte sigh het schoolgaen ontsien, waer-
voor hij a parte sal vorderen behoirlijcke betaelinge.

Ten derden sal den schoolmeester op alle Son- heyligh-
daeghen de cleercken twee en twee gepaert uyt de school
als daer sigh sullen vergaederen naer de kerck vuhren

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.