Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van deze afbeelding?

Bijvoorbaat dank

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/30/2022 - 09:29

Rentbrieff van Jeurien Peters ende
consorten ten behove van Willem
Willemse, genaempt Roomers etc.
Wij, Thomas Heylen, stadthouder in plaetse ende absentie
van den heere scholtis, H. Wilkenhuysen, Rombolt, Leussen
ende Herman Dybels, beyde schepenen der vrijheerlijck-
heyt Well ende Bergen, doen conde ende tuygen mits
desen, hoe dat voor ons personeelijck gecompareert
ende erscheenen is Jeurien Peters genaempt Jeurien
ende heeft aen ons gethoont volmacht van sijne
huysvrouwe Peercken Hermens, oock van sijnen broeder
Jan Jeuriens, als oock mede van Gossen Henrix
ende Hendersken Jeurgens eheluyden ende tesamen
erffgenaemem van Peter Jeuriens saliger
ende hebben bekendt uyt crachte van volmacht
opgenomen ende wel ontfangen te hebben uyt
handen van Willem Willemse, genaempt Roomers
ende Hendersken van Ressen eheluyden eene capita-
le somme van seven hondert gulden loopende weerde,
sijnde getelt ende ontfangen in goede haerde ende
silvere connixe munte, waermede
sijn betaelt worden seeckere renthe soo sij
noch sculdich waeren aen Maria van
Stralen, voor welcke voorsz. capitale
somme voorgemelte comparanten hebben gecedeert,
getransporteert ende opgedragen, soo ende gelijck
deselve cederen, transporteren ende dragen
op mits desen aen den voorsz. Willem Willemsen
genaempt Roomers ende Hendersken van Ressen
eheluyden eene jaerlixe renthe ofte pensioen
van een en dertich gulden ende thien stuvyers in weerde
en munte voorsz. tot een erffrecht te heffen
ende te bueren ten alle jaeren ende eerstmael op Sint
Andries 1683 ende dan soo voorders op denselven
verschijnende tot de afflossinge toe, voor welcke
jaerlixe renthe, gelijck oock voor de capitale somme
voorgemelte comparanten hebben verbonden ende verobligeert,
verbinden ende verobligeeren mits desen, seecker
stuck bouwlandt, groot ongeveer vijff morgen
tot Aeyen gelegen onderwaerts neffens Gerit
Heylen, bovenwaerts de beecke, eensijts de gemeyne
strate ende met een eyndt op Cathryne Dybbels
erff, sijnde belast met vijff vat gersten aen de
kercke tot Bergen, andersints vrij, item eenen
weerdt gelegen hooger aent Ayer voorstadt,
onderwaerts neffens Maria Rutten weerdt, met een
eyndtien neffens den gemeynen wegh, andersijts
neffens de Maese, sijnde belast aen den huyse Well
met twee vat gersten ende ses loot peper, ander-
sints vrij erff, den landtsvursten ende een yeders
recht voorbehouden, om bij foute van betae-
linge der jaerlixe renthe t'sije int deel
ofte geheel ten achteren denselven achterstandt
daerop te moghen doen uytpeynden met
parate executie ende pandinge, de panden rijten
ende splijten tot eyntelijcke betaelinge des
achterstants sampt alle oncosten daerbij, edoch
dese renthe ten alle jaeren op den voorsz. ter-
mijn van verschinsdagh magh affgelost ende de
voorsz. onderpanden gevrijt ende ontbonden worden,
de lossinge een vierdel jaers van tevooren bij
de comparanten wettelijck aengecondicht sijnde,
mist restitueerende ende erleggende eene gelijck
somme penningen in weerde als voorsz. ende allen
achterstandt te bevoorens afbetaelt sijnde, daer-
toe de voorsz. comparanten haer van nu aff voor als-
dan condemneerende ende submiteerde voor alle heeren,
hoven ende gerichten ende signantelijck onder desen
gericht van Wel ende Bergen, welcken volgens hebbe
ick stadthouder als voorsz, de voorgemelte 31 gulden ende
10 stuyvers jaerlixe renthe aen de voorsz. Willem Willemsen
ende Hendersken van Ressen hunner beyden erven
ende nacomelingen voorts beleendt ende opgedrae-
gen ende in de voors. onderpanden gevest, soo ende
gelijck sulx naer recht gebruyckelijck is, alles sonder
argh ofte list, in oirconde ende teecken der waerheyt
dat allet geene voorsz. alsoo voor ons voorsz. gerichts-
persoonen bekendt, gepasseert ende verleden is,
soo hebbe ick voorsz. stadthouder dese met onser
scholtissen segel ende wij schepenen met onsen
gemeyn schependombsegel hieronder gedruckt

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.