Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van deze afbeelding.

Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/30/2022 - 08:26

Ten vijffden is geconditioneert ende besproecken bij soo verre
dat den bruydegom met sijne toecomende bruydt
kinderen verworven sullen de voorkinderen
met de naekinderen gelijckelijck deylen
het gereedt geldt, te weeten dat de bruydt
sal bueren van haer vaeder Peter Basten.

Ten sesden is besproecken ende geconditioneert, gelijck
den bruydegom eenige schuldt heeft, bijaldyen
dat Peter Basten dese schuldt betaelden, sal
tot profijt commen van de voorkinderen, te weeten
die de bruydt verworven heeft met Herman
Heynen saeliger.

Ten sevenden is geconditioneert ende besproecken bij-
aldyen dat daer eenige
van de voorkinderen commen te hylicken ofte te
trouwen, sal den bruydegom met sijne bruydt
nae doet van Peter Basten, te weeten van
het partimoniael geldt dat sij daervan bueren
sullen aen yder kindt uytrecken eene
somme ad hondert gulden, te weeten als de voor-
kinderen commen te trouwen.

Ten achtsen is geconditoneert ende besproecken bij soo
verre dat den bruydegom van sijne lyve bruydt
compt af te sterven sonder liefs erven, sullen
de bruydegom cleederen vallen aen sijne
broeders ende susters.

Ten negenden is geconditoneert bij soo verre
dat de bruydt van haeren lyven bruydegom
ooyt af te sterven sonder liefs erven, sullen
de vier dochters van voorsz. bruydt, te weeten
die sij met haeren eheman Herman Heynen
zaeliger heeft verworven, sullen hebben haer
wullen cleederen.

Aldus bededinght ende beslooten tussen voorsz.
bruydegom ende bruydts vrienden ende
naerbueren dese hylix voorwaerden met
naemen ende toenaemen dese onderteeckent,
gedaen tot Well den seventhienden
dagh January anno sesthienhondert twee en tach-
tich ende was onderteeckent Godefridus Verheyen,
Maria Basten, Philippus Jansen X merckt, Ferick
Verheyen, Gerit Verheyen, Jacop Verheyen,
Seeger Cox & merckt, Matthijs Jacops, Peter Basten
$ merckt, Jochim Daemen, Claes Hoogen. Hendricus
Heynen, Henderick Heynen, Seeger Schroeren,
onder stont: mij present Joannes ab Holstaet,
susbstituyt secretaris.
Accordeert met sijn origineel,
bij mij, Joannes Claessens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.