Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen om van de rechter bladzijde een transcriptie te maken? Bijvoorbaat dank.

Reacties (14)

Jan Hadders zei op di, 03/26/2024 - 10:05

Wij Henrick Linders, richterboede in plaetse ende bij absentie

van den heere Albert van Bodinckhuijsen scholtis, Herman

van den Kerckhoff ende Joachim Houbroeck, schepenen der vrij-

heerlickheijt Wel ende Bergen, doen cont, tuijgen ende verclaeren

dat voor ons in persoonen sijn gecompareert Gerart Jaspars

geassisteert met sijnen momboir Peter Ariaens, ende hebben op

voorgaende vercoopinge op heden den 7 Martij 1693 gepasseert, met

handt halm ende monde gecedeert ende  overgedraegen, gelijck

sij cederen ende overdraegen bij dese tot erffelijck behoeff van

Lens Peters ende Gertien Hutten sijne huijsvrouwe een

stuck bouwlant gelegen tot Bergen in de Sittart eendersijts

Adam Daemen Portmans, andersijts kercken erff,

groot eenen mergen, een hondert roede, sijnde vrij erff uijtge-

sundert de contributie ende deses gemeijnts op staende ende

loopende lasten, ende hebben dijen volgens de comparanten

een ieder in hunne qualiteijt gerenuncieert ende verthegen

gelijck sij renuncieeren ende verthijen bij dese op het voorseijde

bouwlandt, om hier naer geen recht ofte gerechticheijt daer

aen meer te behouden. Waer op ick, richterboede in qualiteijt

als boven, de voorseijde comparanten van t voorseijde bouwlant

hebbe onterfft, ontquijt ende ontrechticht, ende vervolgens

daer aen geerft gequijt ende gerechticht Lens Peters ende

Gertien Hutten sijne huijsvrouwe ende haeren beijden

erven. Daer beneffens beloofde de comparanten t voorseijde

jaer ende daegh t s?chren ende te guarandeeren naer de

lantrechten tegens allen die geenige die des ten rechten

sullen willen coomen. Allet sonder argh ofte list in

oirconde der waerheijt hebbe ick, richterboede in quali-

teijt als voornoemt dese onderteeckent, ende wij schepenen

dese beneffens onse onderteeckeninge met onsen gemeijnen

schependombs segel becrafticht ende bij onsen gerichts-

secretaris doen onderteeckenen. Gedaen tot Bergen op den

7den Martij sesthien hondert drie en negentich. Was onder-

teeckent Hendrijck Linders, richterboeden tot Bergen,

Herman van den Kerckhoff, Joachim Houbroeck, onderstont

eenen segel gedruckt in groen wasch, overdeckt met

wit pampier.      leger stont P. Jeurgens secr.

 

Accordeert met sijn origineel

P. Jeurgens, secr.

Alessia zei op do, 03/28/2024 - 18:40

In de akte staat niet Gertien Hutten, maar Gertien Rutten. Al staat het niet in deze akte, Gertien was een dochter van Henrick Rutten en Metien van den Weijenbergh. Lens Peters was een zoon van Peter Lenssen en Trijn Claes. Voor mijn eigen stamboom heb ik al een heleboel schepenakten van de Limburgse heerlijkheid Well & Bergen bekeken, omdat mijn voorouders in die heerlijkheid woonden. Welke families uit die heerlijkheid onderzoek je? Misschien kan ik je dan naar een aantal akten doorverwijzen.

Fred zei op do, 03/28/2024 - 20:56

Beste Alessia,
Hartelijk dank voor deze aanvulling en het meedenken. Ik probeer in eerste instantie de vader te vinden van Adrianus Baasen, (Baesen, Basten Arriaens), geboren omstreeks 1720 in Well en gehuwd met Maria Peters. Voor meer info zie de bijlage. In een akte komt hij ook voor als Arriaen Baesen

Het gaat dus om de families Baasen, Arriaens en Peters en dan met name om de (voor)ouders van Adrianus te vinden.
Hiervoor hoop ik in de Schepenregisters een aanknopingspunt te vinden. Ik ben benieuwd.
Vast bedankt voor de te nemen moeite.

Fred 

 

 

Alessia zei op vr, 03/29/2024 - 15:03

Ik ben vooral bezig geweest met het maken van stambomen van mensen uit de heerlijkheid Well & Bergen van vóór het kerkelijke register. De schepenakten van de tijdsperiode waarin Adrianus Basten leefde, heb ik dan ook niet uitvoerig doorzocht. Op basis van de namen van zijn kinderen en een kleinkind van hem, meen ik dat zijn vader de naam Hendrick Basten droeg. Ten eerste, de achternaam Basten is een patroniem dat afgeleid werd van de voornaam Sebastianus: https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/detail_naam.php?gba_naam=Basten&nfd_naam=Basten&info=analyse+en+verklaring&operator=eq&taal=. De voornaam Sebastianus is immers een Latijnse vorm van de naam Bastiaan. Tenzij Adrianus Basten een onwettig kind was, komt de naam Basten van zijn vader. Er zijn dan twee mogelijkheden: de vader van Adrianus heette met de voornaam Sebastianus of de vader van Adrianus had de achternaam Basten. Noemenswaardig is dat Adrianus meerdere zonen had, maar geen van allen de naam Sebastianus heeft gegeven. Volgens de vernoemingsregels, wordt iemands eerste kind naar de vader van de vader van het kind vernoemd. Deze vernoeming vindt echter lang niet altijd plaats als de grootvader van het kind nog leeft. Hoe dan ook, dit suggereert dat de eerste mogelijkheid, namelijk dat de vader van Adrianus met de voornaam Sebastianus heette, niet waar is. Mits de vader van Adrianus Basten reeds overleden was, moet zijn vader op basis van de vernoemingsregels Henricus hebben geheten, want Adrianus’ eerste kind heette zo. En als de vader van Adrianus niet Sebastianus met de voornaam heette, dan moet de achternaam van Adrianus verklaard worden aan de hand van de achternaam van zijn vader. Met andere woorden, de vader van Adrianus moet dan de achternaam Basten hebben gehad. Deze twee feiten samen geven dat de vader van Adrianus Henricus Basten heette. Het viel mij op dat het eerste kleinkind van Adrianus, zoals in de tijdlijn van de bijlage staat, de voornaam Henricus kreeg. Petrus Basten, een zoon van deze Adrianus, kon zijn eerste zoon niet naar Adrianus Basten hebben vernoemd, zoals het eigenlijk volgens de vernoemingsregels hoort te gaan, want zijn vader Adrianus Basten leefde nog. Wellicht sloeg Petrus dan maar een generatie over en vernoemde hij zijn zoon naar de vader van Adrianus? Voor een uitleg van de vernoemingsregels, zie bijvoorbeeld: https://www.yory.nl/vernoemingsregels-voor-kinderen/.

Alessia zei op vr, 03/29/2024 - 15:06

Volgens de vernoemingsregels wordt de eerste dochter van een echtpaar vernoemd naar de moeder van de moeder van het kind. Maria Peters, de vrouw van Adrianus Basten, was een dochter van Gerardus Peters en Agnes Tönissen. Anna Maria Basten, dochter van Adrianus Basten en Maria Peters, kan dan ook niet vernoemd zijn naar deze Agnes. Mogelijkerwijs werd Anna Maria dus vernoemd naar de moeder van Adrianus Basten. Zij heette dan Anna Maria of slechts Maria.

Adrianus Basten en Maria Peters trouwden in Well en doopten hun eerste kind in Well, terwijl ze hun overige kinderen in Bergen lieten dopen. De ouders van Maria Peters waren afkomstig van de parochie Bergen. Waarom Adrianus en Maria dan toch in Well trouwden, is waarschijnlijk omdat de ouders van Adrianus tot de parochie Well behoorden. Verder, als het inderdaad klopt dat een zekere Henricus Basten de vader van Adrianus was, dan weet je ook dat die Henricus in 1745 al overleden was, omdat toen Henricus Basten (zoon van Adrianus Basten) gedoopt werd, zonder dat er ene Henricus Basten aanwezig was bij de doop. (Soms wordt een kind wel naar een levend familielid genoemd, maar dan wordt dat familielid meestal vermeld als doopgetuige.) Verder, volgens jouw bijlage zou Henricus Basten rond 1720 geboren zijn? Het dunkt me, dat je die inschatting gebaseerd heb op het jaartal waarin het eerste kind van Adrianus geboren werd en daarvan 25 jaar hebt afgetrokken. Het zou goed kunnen dat Adrianus ongeveer 25 jaar oud was toen hij zijn eerste kind kreeg, maar een man kon ook goed 30 jaar of enkele jaren ouder zijn dan dertig bij zijn eerste huwelijk. Dat is gewoon iets om in gedachten te houden.

Jouw bijlage noemt Joannes Ariaens en Leonarda Janssen als de ouders van Adrianus. Dat is op basis van hun achternamen niet mogelijk. Mits Joannes Ariaens de vader van Adrianus was, dan zou Adrianus oftewel Adrianus Ariaens moeten hebben geheten, oftewel Adrianus Janssen of wellicht een achternaam gebaseerd op het beroep of de woonplaats van zijn vader. De naam Basten verwijst noch naar een beroep, noch naar een woonplaats. Bovendien, volgens jouw bijlage was Joannes Ariaens al in 1729 overleden. Dit was lang voordat Henricus Basten, de eerste zoon van Adrianus Basten, geboren werd. Als deze Joannes de vader van Adrianus was, dan zou de eerste zoon van Adrianus Joannes moeten hebben geheten. Ook valt het mij op dat Adrianus zijn dochter niet Leonarda heeft genoemd, wat erop wijst dat zijn moeder niet Leonarda heette.

Alessia zei op vr, 03/29/2024 - 15:09

Als laatste, als het je voornaamste doel is om de ouders van Adrianus Basten te vinden, dan zou je niet moeten zoeken in de akten van de 17e eeuw. Toen bestond Adrianus nog niet eens en toen was zijn vader mogelijkerwijs niet eens getrouwd. Ik zou pas de akten bekijken vanaf het jaar 1700, minstens. Er zijn verscheidene akten waarin iemands ouders vermeld kunnen staan: huwelijkse voorwaarden, testament van de ouders, magescheid, overdrachten en leningen. Bij een lening zou een patrimoniaal goed als borg kunnen worden gesteld. In de schepenakten wordt vaak aangegeven van wie dat goed afkomstig is. De beste strategie om de ouders van Adrianus te vinden, is om zo veel mogelijk schepenakten over hem te verzamelen. Als je daarbij informatie over een zekere Henricus Basten tegen komt, dan zou ik dat zeker noteren, zodat je die informatie later nog eens kunt bekijken, al helemaal als die Henricus Basten een vrouw genaamd Anna Maria had. Het schepenboek van Well & Bergen over de periode 1746-1777 is een goed begin. Achterin dat boek staat een index, wat enig geblader zou schelen als je de index kunt lezen. Ook als nergens nadrukkelijk vermeld staat wie iemands ouders waren, kun je dat achterhalen. Misschien had Adrianus Basten wel een onroerend goed in bezit dat zijn vader ook al had? Een andere strategie is om de broers en zussen van Adrianus te onderzoeken. Als je de vader van een broer of zus van Adrianus kent en de broer of zus heeft dezelfde achternaam als Adrianus, dan weet je met grote zekerheid ook wie de vader van Adrianus is.

Fred zei op vr, 03/29/2024 - 20:46

Hartelijk dank voor deze uitgebreide info.
Ik ga eea eens  bestuderen. Overigens zie ik veel herkenning waarmee al rekening is gehouden.
Na bestudering  ( mogelijk na een week) koppel ik mijn bevindingen even terug.

Met vriendelijke groet, Fred

 

Ruud zei op zo, 03/31/2024 - 07:43

Tja, wie zal het zeggen waar Adrianus vandaan komt. Vreemd is dat bij de dopen van de kinderen niet één keer de naam Basten voorkomt terwijl er volop Basten's aanwezig zijn in Bergen Aijen en Well. Hij trouwt in bij Maria Peters. Hij trekt dan in op de boerderij genaamd "Papeeter". Zie meer: https://www.archiefaijen.nl/?id=458.

Bij de doop van het laatste kind is ene Anna Ariens doopgetuige. In akten wordt de naam Adrianus geschreven als Arriaen. Is de achternaam voornaam geworden ? Zou Adrianus baas zijn, van daar Baesen ? Kan zijn dat de "Papeeter" een pachtboerderij is geweest.

Vervelend is dat bladzijden uit de boeken van Well verdwenen zijn, net uit deze periode.

Meneer pastoor maakt ook helaas geen melding van dat Adrianus uit den vreemden komt. De vierde zoon Albertus of Lambertus vertrekt op een gegeven moment naar Eijmeren. Zou zijn vader daar vandaan komen ? Daar vind ik wel een "Adrianus filium bastiaen jacobs et joae de hardt". Gedoopt 11-06-1719 in Eijmeren.

Zoals Alessia eigenlijk ook zegt: als er niets expliciet in de schepenakten over zijn afkomst vermeld wordt lijkt het mij moeilijk e.a. bevestigd te krijgen.

 

 

 

Alessia zei op zo, 03/31/2024 - 17:33

De naam Baasen/Baesen is waarschijnlijk de naam Bassen, maar dan verkeerd gespeld. Bas is een roepnaamversie van Sebastianus, net als Bastiaan. De naam Bassen kan dan een patroniem zijn gebaseerd op de voornaam Bas. In dat geval betekent de naam Bassen kind van “Bas” oftewel Sebastianus. Het lijkt me sterk dat Adrianus de naam Baesen kreeg omdat hij baas van de Papeeter werd. Hij heette al Baesen met de achternaam alvorens hij en zijn vrouw in 1754 deze boerderij erfden. Bovendien zou dit een zeer ongebruikelijke manier zijn om aan een achternaam te komen.

De suggestie dat de achternaam Ariaens de voornaam Adrianus is geworden, oogt mij niet erg waarschijnlijk. Ik heb nog nooit zoiets zien voorkomen. Het dichtstbijzijnde wat ik kan bedenken, is dat de vader zijn voor- en achternaam in wezen omdraait. Bijvoorbeeld: mijn voorvader Geurt Peters was een zoon van Peter Willems. De oudste zoon van Geurt heette Peter Geurts. Het is niet zozeer dat de achternaam Peters de voornaam van Peter Geurts werd, maar beter gezegd werd Peter Geurts vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant, omdat die toen al overleden was. Wanneer een kind een voornaam krijgt die dezelfde is als de achternaam van zijn vader, dan wordt hij waarschijnlijk vernoemd naar zijn grootvader van vaderskant (en lijkt het slechts alsof de achternaam een voornaam werd). Zelfs in dat geval valt te verwachten dat het kind dezelfde achternaam heeft als zijn broers en zussen, in de meeste gevallen de achternaam van zijn vader (dan heeft hij een dubbele naam zoals Peter Peters) of een achternaam die afgeleid is van de voornaam van de vader (Peter Geurts). Immers was dit het standaard gebruik bij de vorming van een achternaam. De broers en zussen van deze Peter Geurts hadden dan ook dezelfde achternaam als hij; Helgerus Geurts, Joannes Geurts en Ida Geurts heetten ze. Ik ken nog wel een voorbeeld uit de tijd van vóór het kerkelijke register: Peter Jeuriens had een zoon genaamd Peter Peters en een zoon genaamd Jeurien Peters, die zijn zoon Peter noemde. De gebroeders hadden gewoon dezelfde achternaam.

Nee, inderdaad, in de huwelijksinschrijving staat niet vermeld dat Adrianus Basten uit een andere parochie dan Well komt. Meestal staat dat er echter wel bij als de bruid of bruidegom uit een andere parochie afkomstig is. Waarschijnlijk komt Adrianus dus gewoon uit Well.

Voor de rest, ik weet niet of er ergens een schepenakte is waarin expliciet wordt benoemd wie de ouders van Adrianus Basten waren. Ik heb de schepenakten van Well & Bergen uit de zeventiende eeuw uitvoerig voor mijn eigen onderzoek bekeken, maar stukken minder de schepenakten uit de tijd waarin Adrianus Basten leefde. Ik ken dan ook geen schepenakten van hem, behalve dan die ene akte die op de website van het Historisch Archief Aijen staat. Zelfs al wordt de relatie niet expliciet benoemd, kan het nog mogelijk zijn om te achterhalen wie zijn ouders waren. Eén tactiek die men in zo’n geval kan gebruiken, is het onderzoeken van de broers en zussen van de voorouder in kwestie. Echter lijkt Adrianus wel op een dag uit de lucht te zijn gevallen. Zoals Ruud schreef, geen andere mensen met de achternaam Basten waren getuige van de doop van de kinderen van Adrianus. Dus geen broers en geen zussen, geen ooms of tantes, zijn van hem bekend. Ik heb met Aezel gezocht naar vermeldingen van Adrianus Basten in de parochie Bergen, maar hij lijkt ook nooit getuige te zijn geweest bij de doop van een kind van een broer of zus van hem.

Fred zei op di, 04/02/2024 - 10:21

Beste Alessia,

Voortbordurend op jouw zienswijze zou onderstaand persoon ook nog in aanmerking kunnen komen.
Deze ben ik tijdens mijn onderzoek ook nog als kandidaat tegen gekomen.
Wat is jouw mening?

Vast bedankt voor je reactie.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Feit ID    2490282

Type    Doop

Bron    Bergen, Petrus: DHO register 1673 - 1794

Feit datum    03-10-1707

Plaatsnaam    Bergen

Geneatomen

Dopeling     Ariaens, Adrianus

Vader van de dopeling     Ariaens, Theodorus

Moeder van de dopeling     Peters, Henrina

Doopgetuige     Peters, Theodorus

Doopgetuige     Koenen, Sibilla

Vervangende doopgetuige     Ariaens, Joannes

Vervangende doopgetuige     Thonnissen, Aleidis

Byzonderheden

Transcriptie

Opmerking

van de invoerder

Bron-

Inventarisnummer    015.001

Blad-

Aktenummer    21/11

 

Immers zijn zus Anna Ariens, Derriks die getuige is bij:

 

Feit ID    2503659

Type    Doop

Bron    Bergen, Petrus: DHO register 1746 - 1798

Feit datum    30-05-1767

Plaatsnaam    Bergen

Geneatomen

Dopeling     Baesen, Joannes

Vader van de dopeling     Baesen, Adrianus

Moeder van de dopeling     Peters, Maria

Doopgetuige     Haegens, Henricus

Doopgetuige     Ariens, Anna

Byzonderheden

Transcriptie

Opmerking

van de invoerder

Bron-

Inventarisnummer    015.002

Blad-

Aktenummer    27/4

 

en

 

Feit ID 2279721

Type Doop

Bron Heijen, Dionysius: DHO register 1761 - 1798 Feit datum 25-09-1768 Plaatsnaam Heijen Geneatomen Dopeling  aries, Henrica Geboortedatum=<=25-09-1768 Vader van de dopeling  aries, Albertus Moeder van de dopeling  Ehren, Lucia Doopgetuige  Ehren, Joannes Doopgetuige  aries, Anna Algemeen=gehuwd loefs Vervangende doopgetuige  Lintzen, Joannes Byzonderheden Transcriptie Opmerking van de invoerder

Bron-

Inventarisnummer 054.002

Blad-

Aktenummer 15

 

Dat zou betekenen dat Adrianus, Arriaen, zijn achternaam Basen, Baasen, Baesen, Basten ergens onderweg aangemeten heeft gekregen.

 

 

Alessia zei op di, 04/02/2024 - 15:30

Ik geloof niet dat Theodorus Ariaens en Hendrina Peters de ouders van Arianus Basten zijn. Daar heb ik vier redenen voor. Ten eerste, hun zoon Adrianus Ariaens werd in Bergen gedoopt en niet in Well. Het huwelijk van Adrianus Basten en Maria Peters in Well suggereert echter dat Adrianus Basten, je voorouder, uit Well afkomstig is. Ten tweede, Adrianus Basten trouwde voor het eerst in 1744. Adrianus Ariaens werd in 1707 gedoopt. Het is dan wel mogelijk dat Adrianus voor het eerst trouwde toen hij 37 jaar oud was, maar zoiets gebeurde niet vaak. Ten derde, Theodorus Ariaens overleed in 1727: https://aezel.eu/details/feit/2489618. Als Theodorus de vader van Adrianus Basten was, zou Adrianus Basten zijn eerste zoon niet Henricus, maar Theodorus moeten hebben genoemd. Als laatste, ik zie niet hoe een stel Theodorus Ariaens en Hendrina Peters een zoon met de achternaam Basen/Basten kan voortbrengen. Zoals ik eerder heb geschreven, de standaard praktijk bij de vorming van achternamen was een patroniem afgeleid van de voornaam van de vader (Theodorus —> Dirkx) of dat het kind de achternaam van de vader kreeg, wat in dit geval de naam Ariaens zou zijn. De kinderen van Theodorus Ariaens hadden toch gewoon de achternaam Ariaens? Waarom zou Adrianus Basten niet dezelfde achternaam hebben als zijn broers en zussen indien hij ook een kind van deze Theodorus was?

Alessia zei op di, 04/02/2024 - 16:11

Beste Fred,

Ik heb je bericht aan mij op Geneanet gelezen. Ik beantwoord dat bericht hier maar. Ik heb mijn hypothese dat Henricus Basten de vader van Adrianus Basten was in mijn stamboom uitgewerkt, om enig overzicht te krijgen. Ik zou de stamboom van Adrianus Basten die in mijn boom staat nu nog maar niet al te serieus nemen. Op basis van de naam van de eerste zoon van Adrianus Basten, zou zijn vader Henricus Basten moeten hebben geheten, gelijk ik al heb uitgelegd. Deze conclusie is afhankelijk van slechts twee factoren: 

1. Adrianus Basten kende de naam van zijn vader. Maar als hij een onwettig kind was, dan kende hij deze naam mogelijkerwijs niet.

2. De vader van Adrianus Basten was al overleden.

Dat Adrianus Basten de naam van zijn vader kende, kan ik je niet verzekeren alvorens we weten wie Adrianus’ ouders waren. Ik heb wel enige informatie over een zekere Henricus Basten in de Limburgse parochie Bergen aangetroffen toen ik op Aezel naar de naam “Henrick Basten” zocht. De eerste keer dat ene Henricus Basten in de kerkboeken van Bergen voorkomt, is in 1736. Hij was getuige bij de doop van Anna Maria, dochter van Joannes Dijbels en Anna Daemen. Deze vermelding maakt het bestaan van ene Henrick Basten in de regio van je voorouder Adrianus Basten niet langer hypothetisch. Deze vermelding van hem is bovendien noemenswaardig, omdat de dopeling dezelfde naam kreeg als de enige dochter van Adrianus Basten. Zoals ik al zei, gezien de naam Anna Maria niet overeenkomt met de naam van de moeder van Maria Peters, de vrouw van Adrianus Basten, kan Anna Maria verwijzen naar de naam van Adrianus’ moeder. Ik heb een aantal keer gezien dat een weduwe of weduwnaar aanwezig was bij de doop van iemand die dezelfde naam kreeg als zijn/haar huwelijkspartner en soms is die weduwe of weduwnaar aanwezig bij de doop van een ouderpaar van wie hij helemaal geen familie is wanneer de dopeling dezelfde naam als zijn of haar overleden huwelijkspartner krijgt. In dat opzicht is het noemenswaardig dat de dopeling hier Anna Maria heette, gezien Henricus Basten mogelijkerwijs als weduwnaar aanwezig was bij deze doop.

 

Bergen D1736-007   -   18-04-1736   -   FS afb. 49 nr. 18

18 aprilis

Joannes Dijbels et Anna Daemen

Anna Maria

Henricus Basten et Henrina Dryssen.

r. p. van Loij minorita

Bron: https://www.genbronnen.nl/bronnen/limburg/bergen/dopen/1735-1739.html

 

Dan hebben we nog een vermelding in 1741. Een zekere Henricus Basten was aanwezig bij de doop van Joachim, zoon van Joannes Diebels en Anna Daemen. Dat we hier met hetzelfde stel te maken hebben, maakt het er waarschijnlijker op dat het hier om dezelfde Henricus Basten gaat.

https://aezel.eu/details/feit/2490943

Dit was de laatste vermelding van Henricus Basten in de DTB-boeken van Bergen. In 1743 doopten Jacobus Basten en Maria Heijnen hun zoon Henricus Basten te Bergen. Ik dacht, gezien Jacobus ook de achternaam Basten droeg, dat hij wellicht zijn zoon Henricus noemde omdat Henricus Basten wellicht zijn oom was. Normaliter vond vernoeming pas plaats als het desbetreffende familielid al overleden was. Bovendien, Henricus Basten was pas de tweede zoon van Jacobus Basten en Maria Heijnen, wat behoorlijk vroeg is om een kind naar een oom te vernoemen, dus als Henricus inderdaad de oom van Jacobus Basten was, dan maakt dit feit het er des te waarschijnlijker op dat vernoeming plaatsvond omdat Henricus ondertussen was overleden. Als Henricus Basten in 1741 nog leefde, toen hij doopgetuige was, en in 1743 was overleden, toen er schijnlijk een kind naar hem werd vernoemd, zo dacht ik: dan neem ik het midden en stel ik dat Henricus Basten rond 1742 is overleden. Dat is vóór 1745, toen Adrianus Basten zijn oudste zoon Henricus noemde.

Wie de ouders van Adrianus Basten waren, blijft echter hypothetisch zonder hard bewijs. Als het klopt dat voornoemde Henricus Basten een oom van voornoemde Jacobus Basten was, dan weet ik wie de ouders van die Henricus Basten waren. Jacobus Basten was een zoon van Hermanus Basten en Maria Heijlen die tot de parochie Bergen behoorden. Deze Hermanus Basten was een zoon van Petrus Basten en Gertrudis Coppis, die ook tot de parochie Bergen behoorden. Henricus Basten zou, mits hij de oom van voornoemde Jacobus Basten was, dan een zoon moeten zijn van Petrus Basten en Gertrudis Coppis. Dit alles staat ook in mijn stamboom op Geneanet.

Fred zei op di, 04/02/2024 - 17:14

Beste Alessia, Dank voor alle moeite die je neemt om eea te onderbouwen.

Alles op een rijtje zetten zie ik nog één optie

Toegegeven !! Adrianus was voor mij ook al niet de geschiktste kandidaat, qua leeftijd dan. Van zijn broer Hermannus weet ik verder ook niets. Geen trouwdatum geen overlijdensdatum. Weet wel dat dit vaker voorkomt maar....

Om dezelfde reden, opper ik als allerlaatste mogelijkheid, Hermannes achternaam is zijn voornaam geworden en wordt Arrien Baesen genoemd en heeft zijn zoon Henricus vernoemd naar de laatste zoon van zijn ouders die vroegtijdig overleden is.

Kun je je hierin vinden? Anders wordt het echt zoeken naar een speld in de hooiberg.

Groet, Fred

Alessia zei op do, 04/04/2024 - 20:08

De conclusie die ik hieruit zou halen is dat de ouders van Adrianus Baesen/Basten alleen gevonden kunnen worden wanneer er een document is dat nadrukkelijk de namen van zijn ouders of anders een broer of zus noemt. Ik weet niet of er een pachtboek is dat de tijd waarin Adrianus leefde omspant, maar er is waarschijnlijk wel een schepenakte in de voluntaire of contentieuze rechtspraak waarin de ouders van Adrianus worden genoemd. Die akte zoeken, mits die bestaat, vergt echter veel geblader. Als je er echter de tijd in wil steken, levert het vast wel wat op. Als ik zijn ouders vind, komen ze ook in mijn stamboom te staan, maar ik weet niet wanneer ik een akte van hen tegenkom en evenmin of dat überhaupt ooit zal gebeuren.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.