Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcryptie te maken van de de linker pagina vanaf "Rentbrief"en de rechter pagina? Bijvoorbaat dank.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op di, 12/12/2023 - 10:18

Renth brieff van Jan Weeren tot
behoeff van den heere scholtes A. van Boedinck-
huysen.

Wij Joannes Claessens, secretaris in dese als gesurrogeerde
scholtes, Herman van den Kerckhoff ende Jochim Houbroek,
beyde schepenen der vrijheerlijckheyt Well ende Bergen,
doen conde ende tuygen mits desen, hoe dat voor ons
persoonelijck gecompareert ende erscheenen sijn Jan
Weeren ende Maria van den Kerckhoff, eheluyden, de-
welcke voor ons voorsz. gerichtsperonen
hebben bekend, opgenomen ende wel ontfangen
te hebben genythende? van den heere Albert
van Boedinckhuysen, scholtes der vrijheerlijck-
heyt Wel ende Bergen, een capitaele somme
van hondert ducatons, sijnde getelt ende ontfangen
in goede harde, silvere, conix ne munte voor /
welcke voorsz. capitaele somme van een hondert
ducatons voorgemelte comparanten, eheluyden, hebben
gecedeert, getransporteert ende opgedraegen, gelijck de-
selve cederen, transporteren ende draegen op mits desen
aen de voorsz. heere scholtes Boedinckhuysen, sijnen
erven ofte den rechten thoonder deses, eenen jaerlixe
renthe ofte pensioen van hondert gelijcke ducatons tot
een erfrecht te hebben ofte dueren ten allen
jaeren ende eerst mael op Sinte Andries-
dagh als men schrijven sal 1689 te verschijndag
ende soo voorts van jaer tot jaer totte aflossinge
toe, uuyt haere comparanten weert groot ontrent
dry morgen, gelegen eensijts Geurt Heyken
weert, andersijts de Heyerbeeck, voorders uuyt
een stuck bouwlandt, groot ses morgen, gelegen
in het Haemdonck, eertijts neffens Peter Remmer,
andersijts Lens Peters voorhooft aent broeck
schietende, sijnde vrij erven, soo sij comparanten
verclaerden, uuytgenomen dat den weert belast
soude weesen met een capitael van 300 gulden loo-
pent aen den erfgoet vandt erkens tot Masees,
ende de ses morgen midts thinsroerich
aen den huyse Well met eenigen thinshoender sonder
meer, alle welcke voorsz. parceelen, te weeten
den weert ende bouwlandt comparanten, ehe-
luyden, voor de voorsz. capitaele somme
van een hondert ducatons hebben gestelt
tot een vest onderpandt ende hypotheque, als-
mede voor de jaerlixe interesse ende oncos-
ten, om deselve daeruyt, vrij, los ende
onbeswaert van alderhanden schultingen-
bede, steur, contributien,
ofte andere lasten die tegenwordich
sijn ofte hiernaermaels commen mochten,
in des renthheffers gewelt jaerlix te
ontfangen, om bij foute van betaelinge
de voorsz. jaerlixe t'sij ein deel ofte geheel
ten achteren, deselve achtersteige penningen
daerop te moegen doen uuytpeynden de goederen /

 

René van Weeren zei op di, 12/12/2023 - 17:17

genythende moet zijn: uuyt handen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.