Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de linker bladzijde tot en met rechts bovenaan (tot 7 januari 1783)? Bijvoorbaat dank/

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/16/2023 - 10:53

Wij Peter Janssen, schepen naemens de heer
scholtis van Lendt, Jan Rutten Wienberghen
ende Johannis Gieten, beyde schepenen der vrij-
heerlijckheydt Well, Bergen en Aeyen, doen condt,
tuygen ende verclaeren hiermeede, dat voor
ons ondergeschreven gerechtspersoonen gecompareert en
erschenen sijn Arriaen Baasen en Maria Peters,
eheluyden, bekennen deughdelijcken in contante
penningen opgenoemen ende ontfangen te hebben
van den Eerw. heere Jacobus van Kersen, pastor
van Siftelijck, de somme van vierhondert guldens
cleefts in ducaeten, de ducaet gereeckent tegen
thien guldens thien stuyvers cleefts, maer weederom
in ducaeten te restitueeren, van welcke somma
de comparanten debiteuren belooven jaerlijckcx te
betaelen den intresse tegens vier percent
van ieder hondert derselve guldens voorsz.,
waervan de eerste intresse sal vervallen
als men schrieven 1700 vierentachtigh
ende soo voorts van jaer tot jaere tot de
effectieve afflossinghe toe, welcke afflossinge
de comparanten debitueren sal vrij staen de
opcondinghe te doen dry maenden voor den
vervaldagh, ende opdat den heer crediteur
soude sijn en blijven verseeckert, soo wegens
capitael als te verloopene intressen, toe
te stellen de voorsz. comparanten debiteuren tot
een vast ende speicael onderpandt huys, mons,
hoff, camp gelegen aen de Langstraete
ter eenre sijnde de de Wehr, ter andere sijde den
Papeter, noch vier morgen bouwlant op
het Heyvelt ter eenre sijde, /
sijnde jaerlijcx belast aen den Huys Well met 2½ heer
chins, sijnde voor den vrij erffen, uytgenomen de gemeents
en harbaerlijcke lasten soo de comparanten hebben verclaert,
renuntieerende de comparanten op alle exceptien expresselijcken
van non numerato peecunia ordenis de responis et excu-
sionis, van dyen effecten sigh onderrecht houdende, dat
alle renunciatie van geender waerde en is tenzij de
speciale voorgaet. In oirconde der waerheydt
hebbe ick scholtis, wij schepenen beneffens onsen secreatris
deese eygenhandigh onderteeckent. Actrum Bergen den
7 January 1783.
J. Gitten, secretaris, quod attestor

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.