Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Dit verzoek is tussen de wal en het schip geraakt. Wie is genegen om een transcriptie van deze afbeelding te maken? Nogmaals dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 11/05/2022 - 14:21

In den naeme des Heeren, amen.
Bij den inhoude van desen openbaeren instrument
van houwelixe voorwaerden sije een ieder condt
ende kennelijck die dese sullen sien ofte hooren lesen,
dat in het jaer ons Heeren duysent ses hondert vijff en
negentigh, den 20e Augusti, een vrientlijck ende
minnelijck hylick is beraempt ende mits desen
geslooten, tusschen den eerbaeren Marcelus Linders,
geassisteert bij sijnen broeder Jan Linders ende
Geurt Lamberts als bruydegom, ende Maria van den Kerckhoff,
weduwe van Jan Werkens saliger, geassisteert bij
haeren vaeder Herman van den Kerckhoff, Adam Jeurgens,
Jan van den Bossche, Mathies Bom ende Jurien Peters,
ter andere sijden, om hetselve houwelijck te solemni-
seeren naer het gebruyck van onse moeder de heylige
kercke, Godt geve aen dese toecomende eluyden sijnen
segen ende benedictie, amen.
In den eersten brenght den bruydegom in tot
onderstant vant houwelijck eenen summe van een
hondert rixdaellers ende sijne kleederen.
Ten tweeden brenght de bruydt in tot onderstant
vant selve houwelijck alle haere gereede goederen,
metsgaeders de tochte voor haer leven van de erfgoederen.
Ten derden is geconditioneert indyen een van dese
toecomende eluyden binnen jaers sonder liefs erven
quame af te sterven, te weeten den bruydegom voor
de bruyt, soo sal de bruyt van den bruydegom profi-
teeren ende behouden de hondert rixdaellers hier-
vooren vermelt door den bruydegom ingebrocht, ende
indyen de bruyt in der maniere als voorsz. quame
af te sterven, sal dan bruydegom uytter de bruyts
bijgebrochte gereede goederen profiteeren ende
uytgereyckt worden eene summe van twee hondert
guldens loopent permissie gelt, waermede alsdan
alle bijgebrochte gereede goederen wederom sullen
succedeeren aen sijde ofte boessem daervan die
gecoemen sijn.
Ten vierden is expresselijck geconditioneert dat
alswanneer de drie kinderen van den eersten houwelijck
erweckt bij Jan Werkens saeliger sullen coemen te
trouwen ofte hunnen totten echten ofte gestelijcken
staet te begeven, dat alsdan aen de voorsz. drie
kinderen sal worden medegegeven ten houwelijck
ofte gestelijcken staet een ieder een, een derde part
van een stuck erff, gelegen in de Hoendonck, groot
ongevehr ses mergens ende voor desen staender ehe
van Dryes Derickxe aengecocht, ende daer beneffens aen
een ieder van deselve een eerlijcke uytsettinge, te weeten
aen den soone een bedde met sijn toebehoor, een koye,
kleederen ende mantel, ende aen de twee dochters een
ieder een koye, een bedde met sijn toebehoor, kleederen
ende huyck, soo ende gelijck sulx in eerbaerheyt bestaet
ende indyen een ofte twee van de voorsz. drie kinderen
quame af te sterven, sal denselven hylixpenningh
van het een kint op het andere versterven tot het leste
toe, ende aen hetselve uytgereyckt werden, ende
sullen alsdan naer omganck vant voorsz. jaer alle
gereede goederen met oock die gereede schulden verblieven
aen den langhstlevende, ende alle hetgeene hier-
innen niet en is gespecificeert ofte uytgedruckt en
staet, sal in alles geobserveert ende gevolght
worden desen overquartiers stadt ende landtrechten.
Aldus bededinght ende geslooten tusschen bruydegom,
bruydt ende beydersijts aenwesende vrienden die dese
ter oirconde hebben onderteeckent, gedaen tot Ayen
in dato als boven, was onderteeckent, X dit ist
handtmerckt bij Marcelus Linders als bruydegom
eygenhandigh gestelt, Marya van den Kerckhoff, & dit
ist merckt bij Jan Linders eygenhandigh gestelt, $
dit ist handhmerckt bij Geurt Lambers eygenhandigh
gestelt, Herman van den Kerckhoff, Jan Jochems,
Adam Jeurgens, Ties Blom, Jurrien Peters, onder stont
mij present, onderteeckent B. Jeurgens secretaris.

Gecollationeert tegens sijn origineel
is dese daermede accorderende
bevonden bij mij
B. Jeurgens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.