Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken vn de rechter pagina?

Bijvoorbaat dank.

Reacties (3)

René van Weeren zei op vr, 09/23/2022 - 11:18

Ik heb de indruk dat er nog een stuk tekst volgt, maar dit staat op de rechterblz

 

Opdracht van Gerart Coenen
tot behoeff van Herman van den Kerckhoff
Wij, Mathijs Hebben, statholder des scholtisampts,
Thomas Heijelen ende Herman Heijnen, schepenen der vrijheerlicheyt
Well ende Bergh doen cont, tuygen ende attesteeren
bij deese dat voor ons in persoone sijn gecompareert
Gerart Coenen ende Lijsbet Jochaims, sijne huysfrouwe,
ende hebben op voorgaende coop met Gerrart Rutten op
den 8en julii 1674 geslooten ende naer volcoomen
betaelinghe door Herman van den Kerckhoff,
vermits Gerrart voorszeyt, present sijnde, hem in sijnen
coop heeft gesteld met hant, halm, ende monde gecedeert
ende opgedragen tot erffelicken behoeff van Herman
van den Kerckhoff ende Gesuina, sijne huysfrouwe,
een stuck bowlant, gelegen in 't Vorsthofsche Velt,
d' endersits Derick van Gulick, andersits Henrick
Rutten erffgenaemen ende groot eenen mergen dry ende vijfftich
roeden volgens het gemeynts maetboeck ende sulx
voor vrij erff gereserveert die contributie ende
thinde op 't velyt, algelick hunne transportanten
'tselve erff bij Jochaaim Jans, hunnen vader,
op hylick is gegeven. Ende renuncierden
de voorszeyde transportanten voor hunne ende hunnen
erven naer de bestendichtser maniere rechtens
op het voorsseyde erffe, om hiernaer heen recht noch
gerechticheyt daeraen meer te behouden. Vervolgens
dat wij, stadtholder ende schepenen bij vonnisse
deselve eluyden transportanten ende hunnen erven daervan
hebben onterft, ontquyt ende ontrechticht ende
Herman van den Kerckhoff, Gosuina, sijne
huysvrouwe ende hunnen erven daeraen geerft, gequyt
ende gerechticht nu ende ten euwigen daegen, daer beneffens
beloofden deselve eluyden transportanten
dit voorsseyde erff te wehren ende the guaranderen.
Jaer ende daeche naer die Lantrechte tegens alle

Fred zei op vr, 09/23/2022 - 19:04

Dag René, heel attent. Ik was de tweede afbeelding vergeten.

Het gaat om het stukje tekst boven in de linker bladzijde.

Mijn dank.

René van Weeren zei op vr, 09/23/2022 - 22:04

die geene die des ten rechten soude willen coomen
ende alle coorcommer aff te doen, alles sonder
argh off list. In oorconde der waerheyt
hebben wij, stadtholder ende schepenen desen transportbryeff
eygenhandich onderteeckent. Gedaen
tot Bergen op den 29en decembris 1674.
[getekend: mij present Peter Jeurgens, secretaris]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.