Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de linker pagina?

Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/23/2022 - 12:37

Overdracht van Peter Dryssen
tot bewhouff van Gerart Rieskens

Wij, Mathijs Hebben, statholder der scholtisampts,
Tilman Buys, Thomas Heylen ende Herman Heymen, schepenen
der vrij heerlicheyt Well ende Bergen, doen cont, tuygen ende
verclaeren dat voor ons in persoene sijn gecompareert
Peter Dryssen ende Jenneken van Straelen, sijne huysvrouwe,
ende hebben voor eene somma van een hondert vijfftich
gulden hollants op een wederlosse gecedeert ende getransporteert
met hant, halm ende monde, gelick sij cederen ende trans-
porteeren bij deese tot erffelicken behouff van sr.
Gerrart Rieskens, postmeester tot Maesees ende
Gertruidt Pauwelsen, sijne huysvrouwe, een stuck
bouwlant, gelegen opt rootlant, eendersits Gaesdonx,
andersits Claes Poels erffgenamen, met den eenen eyndt
op de kerckpaet ende met den anderen op Gulixhoff,
wesende belast aen den huyse Well jaerlix met
eenigen thins, vorts die thinde, contributie ende deser
gemeyns opstaende lasten daervan te betaelen,
ende renuncierden de voorsz. comparanten naer de
bestendichster maniere rechtens op het voorsz. erff
om hiernaer geen recht noch gerechticheyt daer-
aen meer dan voorsz. te behouden, also dat wij
statholder ende schepenen volgens daerover voor
recht hebben gewesen, dat sij comparanten ende hunnen
erven tot daertoe onterft, ontguyt ende ontrechticht
sijn ende dat nu voortaen Gerrart Rieskens sijne
huysvrouwe ende hunnen erven daeraen geërft, geguyt
ende gerechticht sijn ende sullen blijven sonder iemants
wederseggen met recht, voorders beloofden de
voorsz. transportanten het gemelte erff te
wehren ende guaranderen jaer ende daeghe
naer vereysch van de lantrechten tegens alle diegeene
die des ten rechten souden willen coemen, beheltelick
dat sij transportanten ofte hunnen erven dit voorsz.
erff ten allen tijden sullen moegen lossen ende wederom
aen haer behouden met een gelicke somme van een
hondert vijfftich guldens hollants gelt in de
restitutie cuyrs hebbende, mets doende de
opsegginge dry maenden tevoorens, alles sonder
arch off list. In oirconde der waerheyt hebben
wij statholder ende schepenen dese onderteken,
gedaen op den 15e December 1673.
Mij present,
Peter Jeurgens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.