Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij transcriptie gevraagd

Wie is genegen een transcriptie te maken van de linker blz. vanaf bovenaan tot aan 1673 (einde akte)

Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/23/2022 - 11:56

7-1673.jpg, 23-9-2022
Alnoch compareerden Henrick Linders, Maria Gossens, sijne
huysvrouwe, Thomas Linders ende Goritien Geurts, sijne
husyvrouwe, Jan Lindert Janssen ende Maria Linders, sijne
huysvrouwe, semptelick erffgenamen van Lindert Ardts ende
Gijsken Thomassen, hunne ouders, ende hebben also erschinnende
op voorgaende coop ende volcomen betaelinge met handt,
halm ende monde ende met renunciatie als voor vermelt
gecedeert ende overgedraegen tot erffelicken behoeff van
Berndt Thijssen ende Peterken Ypsseris, eluyden, ende hunnen erven
eenen pas gelegen eendersits Oswalt Berndts erffgenamen ende andersits
het kerckenschaer met den eenen eynde op Hubert
Moermans pas ende met den anderen op Peter Weymans erff,
waerover desen pas sijnen wegh heeft volgens de coopsedulle
daerover gerechtelicke gemaeckt, ende beloofden de
voorsz. transportanten desen pas te bevrijen ende t'guaranderen
voor vrij erff, dan alleen die contributue ende deses gemeyns
lasten daervan te betaelen, ende dat jaer ende daeghe
naer den lantrechte tegens alle die geeringhe die des
ten rechten soude willen coomen.
Alnoch hebben de voorsz. erfgenamen sampelick besunder
met hant, halm ende monde ende renunciatie als voor,
gecedeert ende overgedragen tot erfflick behoeff van
de erffgenamen van Henrick de Bels en Marteken, sijne
huysvrouwe, twee mergen heylant, gelegen eendersits
Peter Weymans, andersits Herman van den Kerckhoff,
met den eenen eynde op die heyde ende met den anderen
op Anthon Oswalts schaer, wesen belast aen den huyse
Well met een halff hoy tot thins, t'winnen naer den thinsten
rechten, vorts die contributie ende deses gemeyns lasten
daer van te betaelen ende beloofden de voorsz. trans-
portanten dit vercochte erff jaer ende daege naer der
lantrechte t'guaranderen en te bevrijen tegens alle die
de des ten rechten soude willen coemen, consenterende hier-
mede daervan acten in forma uyt te geven en aen partijen
medegedeelt te worden, alles sonder agh ofte list.
In orconde der waerheyt hebben wij schout ende schepenen
deese ondertekent, gedaen tot Bergen op den 29e July
1673.
Mij present
Peter Jeurgens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.