Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij transcriptie

Wie is genegen een transcriptie uit te voeren van de Linker Bladzijde?

Bijvoorbaat dank.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/23/2022 - 12:18

Erffbuytinghe gehouden tuschen
Henrick Gudden, Herman Heumen
ende Claes Hoogen
1673
Op hudyen den 30en Juny 1673 compareerden in parsoene
Henrick Gudden ende Margarita Hebben, sijne husyvrouwe, item
Claes Hoogen ende Galants Heynen, sijne huysvrouwe, Herman
Heynen geassisteert met sijnen soene Henrick Heynnen,
ende hebben verclaert, gelick sij verclaeren bij dese, dat sij eene
erffelicke buytinghe hebben gehouden ende geslooten in der vuyghen
dat Henrick Gudden ende sijne husyvrouwe sullen erffelick
hebben sodaenigen werdt als Claes Hoogen ende Herman
Heynen hebben, gelegen eendersits Jan te Bardts, andersits
Peter Hermens, vorts op de Maese wesende belast aen den
huyse Wel jaerlix met vier off vijff loet peper tot
thins, voorts die contributie ende de gemeynen lasten,
waertegens Claes Hoogen, sijne huysvrouwe, Herman
Heynen off sijne kinderen sullen erffelick hebben een weyde,
genoemt Den Colck ende gelegen neffens Claes Pools erffgenamen,
algelicke deselve weyde aen Henrick Gudden en sijne
huysvrouwe is aengevallen, wesende vrij erff, dan alleen
de contributie ende deses gemeynslasten daervan te betaelen,
ende also Herman Heynen heeft ommundige kinderen,
so hebben Claes Hoogen ende Galant sijne huysvrouwe
hunne daervoor tot burghe gestelt, daervoor
verbindende de helft van de voorsz. gebuyte weyde,
genoemt De Colck, ende hiervoor vermelt, deselve op de
bestendichster maniere rechtens daervoor realiserende
ende vestende, in der vuygen off de kinderen van Herman
Heynen met deese buytinge niet tevreden mochte sijn,
dat Henrick Gudden ende sijne huysvrouwe hunne regtens
ende verhael daerop sullen hebben voor alle schaden, costen
ende interessen die sij door de t'nietdoeninge van dese
buytinge souden coemen te lijden, sonder dat Claes Hoogen
sijne huysvrouwe ofte hunne erven daertegesn sullen moegen
coemen in oppositie, ende hebben de respective partijen
een yder int besunder gerenuncieert ende verthegen op alle
exceptien, privilegien ende vrijheden die hunne tegens den inhoudt
van desen soude connen off moegen patrocineeren, ten welcker
orconde hebbe ick Henrick Willen Huysen, scholtis, Tilman
Buys ende Mathijs Hebben, schepenen der vrij heerlicheyt Well
dese op begeren van respective comparanten onderteckent,
gedaen in dato als boven.
Mij present
Peter Jeurgens, secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.