Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie

Wie is genegen van  de rechterbladzijde een transcriptie te maken?

Dank hiervoor.

Reacties (1)

René van Weeren zei op ma, 09/12/2022 - 01:32

Testament voor
Jenneken van den Kerchoff
Condt ende kennelijck sije een ieder die dese
sullen sien ofte hooren lesen, dat voor ons
in persoone is gecompareert Jenneken van den
Kerckhoff, weduwe 't lest van Guert Linders,
ende heeft voor verclaert gelijck sij verclaert bij dese
dat de uure des doots onseecker is, heeft daeromme
uyt vrij deliberatie gemaeckt ende geslooten haer
testament ofte uytterste wille #in manier hier naer volgende.
In den eersten beveelt sij testatrysx haere aerme siele
aen Godt Almachtich, Maria, Sijn gebenedijde Moeder ende
alle Godts lieve heylige haer sterffelijck lichaem aen die
geweyde aerde om naer het gebruyck van Ons Moeder de
Heylige Kerck begraven te worden.
Ten tweeden disponeerende over haere tijdelijcke goederen,
maeckt ende legateert Guert, den soon bij Peter Siebert
ende Maria Linders, sij zalige huysvrouwe wettich geprocreert,
alle de goedere die sij al naer laeten.
Onder dese restrictie nochtans bij soo verne de
grootmoeder Jenneken voorsseyt voor Guert haeren soon
quaem aff te sterven, sullen alsdan alle haere gereede
en ongereede goederen, waer die gelegen sijn, aen een
openbaeren perck vercocht werden ende de penningen
daervan procedeerdende sulen door Herman van den
Kerckhoff uytgestelt worden op intrest om het kint
tot sijne jaeren ofte doet te onderhouden, waervan
Guert voorsseyt sal trecjen tot sijne mundige jaeren.
Item wilt ende begeert testatrix, indyen Guert de
soone voorsseyt vluxs of sonder kinderen naer
te laeten afstierff, dat alle de penningen ende goederen
van haer testatrix gecoemen sullen erven en versterven
aen de armen tot Bergen ende Ayen ende dat Gusken
van den Kerckhoff haer lange huyck naer haeren doot
sal hebben, mits draegende goede opsicht op het kint.
Willende ende versoeckende dat dese haeren uyttersten
willen sal volcoemen cracht sorteerden, schoon eenige solemniteyten
van recht soude overgeslaegen moegen sijn.
In oirconde van 'tgeende voorsseyt hebben wij, Thomas Heijlen
ende Joachim Houbroeck, schepenen deser Vrijheerlicheyt
Wel ende Bergen beneffens deses gerichts secretaris
het acte van testament onderteeckent. #Actum Bergen den 20en februarii 1682 ende was
onderteeckent
Jenneken van den Kerckhoff / Thomas Heijlen / Joachim Houbroeck
[getekend: P. Jeurgen, substuyt/secretaris]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.