Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij transcriptie

Wie is zo behulpzaam een transcriptie te maken van bijgevoegde afbeelding?

Bijvoorbaat dank, mede namens de persoon op leeftijd, voor wie ik het Schepenregister van Bergen Well doorloop om hem behulpzaam te zijn met het in kaart brengen van een historisch beeld. 

 

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 10/22/2022 - 07:56

ende vervolgens daeraen geërft, geguyt ende gerichticht Herman
van den Kerckhoff ende Goswina Gerarts sijne huysvrouwe ende haeren
beyden erven totter tijt ende wijelen dese rente gelost ende de
onderpanden vandyen vrijgecocht sijn met eene gelijcke summe
van 750 gulden loopent, welcke lossinge de comparanten alle jaers
sullen moegen doen, mits doende die opsegginge drie maenden
voor den verschijndageh, restituerende alsdan het voorsz. capitael
met alle onbetaelde renten in der renthefferen vrij behaelt ende
gewaelt, allet sonder argh ofte list, in oirconde der waerheyt
hebbe ick richterboede in qualiteyt als voorn. dese onderteeckent
ende wij schepenen dese beneffens onse onderteeckeninge met
onsen gemeynen schependombssegel becrafticht ende bij onsen
gerichts secretaris doen onderteeckenen, gedaen tot Bergen
op den 25 February 1693, was ondrteeckent Henrrick
Linders als richterboede tot Bergen, Jochim Houbroeck,
Willem Driessen, onder stont den voorsz. segel gedruckt met
groene was en overdeckt met wit pampier, leger stont
B. Jeurgens secretaris.
Accordeert met sijn origineel
B. Jeurgens secretaris

Overdraeght voor Derick
Goossens tot behoeff van
Adam Jeurgens
Wij Henrick Linders, richterboede, in plaetse ende bij absentie
van den heere Albert van Bondinckhuysen, scholtis, Herman
van den Kerkchoff ende Joachim Houbroeck, schepenen der vrij
heerlicheyt Wel ende Bergen, doen condt, tuygen ende verclaeren
dat voor ons in persoonen sijn gecompareert Derick Goossens
ende Gertien Weymans sijne huysvrouwe, ende hebben op
voorgaende vercoopinge van den 20e January 1693 met handt,
halm ende monde gecedeert ende overgedraegen, gelijck sij
cedeeren ende overdragen bij dese, tot erffelijck behoeff van
Adam Jeurgens ende Helena van den Kerckhoff een weyde
ofte pass genaempt den Trillpas, gelegen eendersijts het
kerckenschaer tot Bergen, andersijts de erfgenaemen van Derick Smits
weyde, schietende met den eenen eynde op den leygraeff ende met
den anderen eynde op de heyde, groot vier mergens negentich
roede, sijnde vrij erff, uytgesundert de contributie ende deses
gemeynts opstaende ende loopende lasten, ende hebben dyen-
volgens de comparanten gerenuncieert ende verthegen,
gelijck sij renuncieeren ende verthijen bij dese op den voorsz.
pass om hiernaer geen recht ofte gerechticheyt daeraen
meer te behouden, waerop ick richterboede in qualiteyt
als boven de voorsz. comparanten van den voorsz. pass offte
weyde hebbe onterft, ontguyt ende ontrechticht ende
vervolgens daeraen geërft, geguyt ende gerechticht Adam
Jeurgens ende Helena van den Kerckhoff eluyden ende haeren
beyder erven, daer beneffens beloofdt de comparanten t'
voorsz erff jaer ende daegh te wehren ende te guarandeeren
naer de lantrechten tegens allen diegeenige die des ten rechten
sullen willen coemen, allet sonder argh ofte list, in oirconde der
waerheyt hebbe ick richterboede in qualityet als vooren dese
onderteeckent ende wij schepenen dese beneffens onse onder-
teeckeninge met onsen gemeynen schependombssegel bevesticht
ende bij onsen gericht secretaris doen onderteeckenen,
gedaen tot Bergen op den 26e February 1693, was onderteec-
kent Hendryck Linders als gerichtsboden tot Bergen, Herman
van den Kerckhoff, Jochim Houbroeck, onder stont eenen segel
gedruckt in groene was, overdeckt met wit pampier,
leger stont B. Jeurgens secretaris.
Accordeert met sijn origineel
B. Jeurgens secretaris

Overdracht voor Gerart
Jaspers tot behoef van Lens
Peters ende sijne huysvrouwe
Wij Hendrick Linders, richterboede, in plaetse ende bij absentie
van den heere Albert van Bodinckhuysen, scholtis, Herman
van den Kerckhoff ende Joachim Hiubroeck, schepenen der vrij
heerlicheyt Wel ende Bergen, doen cont, tuygen endee verclaeren
dat voor ons in persoonen sijn gecompareert Gerart Jaspers,
geassisteert met sijnen momboir Peter Ariaens, ende hebben op
voorgaende vercoopinge op heden den 7e Marty 1693 gepasseert met
handt, halm ende monde gecedeert ende overgedraegen, gelijck
sij cederen ende overdraegen bij dese tot erffelijck behoeff van
Lens Peters ende Gertien Rutten sijne huysvrouwe, een
stuck bouwlant, gelegen tot Bergen in de Sittart, eendersijts
Adam Damen Portmans, andersijts kerckenerff,
groot eenen mergen een hondert roeden, sijnde vrij erff, uyt-
gesundert de contributie ende deses gemeynts opstaende ende
loopende lasten, ende hebben dyenvolgens de comparanten,
een ieder in hunne qualiteyt, gerenuncieert ende verthegen,
gelijck sij renuncieeren ende verthijen bij dese op het voorsz.
bouwlant, om hiernaer geen recht ofte gerechticheyt daer-
aen meer te behouden, waerop ick richterboede in qualiteyt
als boven de voorsz. comparanten vant voorsz. bouwlant
hebbe onterft, ontguyt ende ontrechticht ende vervolgens
daeren geërft, geguyt ende gerechticht Lens Peters ende
Gertien Rutten sijne huysvrouwe, ende haeren beyden
erven, daer beneffens beloofde de comparanten t'voorsz.
jaer ende daegh te wehren ende te guarandeeren naer de
lantrechten tegens allen diegeenige die des ten rechten
sullen willen coemen, allet sonder argh ofte list, in
oirconde der waerheyt hebbe ick richterboede in quali-
teyt als vooren dese onderteeckent ende wij schepenen
dese beneffens onse onderteeckeninge met onsen gemeynen
schependomnssegel becrafticht ende bij onsen gerichts-
secretaris doen onderteeckenen, gedaen tot Bergen op den
7e Marty sestien hondert drie en negentich, was onder-
teeckent Hendryck Linders richterboede tot Bergen,
Herman van den Kerckhoff, Jochim Houbroeck, onder stont
eenen segel gedruckt in groene wasch, overdeckt met
wit pampier, leger stont B. Jeurgens secretaris.
Accordeert met sijn origineel
B. Jeurgens secretaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.