Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

hulp bij lezen testament gewenst deel1

Helaas heeft Johannis z'n testament laten opmaken bij Mr de Rouck, zijn eigen handschrift is voor elke 21e eeuwer nog leesbaar, terwijl dat van de Rouck een behoorlijke uitdaging is... Hoewel ik een heel eind kom met het ontcijferen, wil ik mensen niet op het verkeerde been zetten met mijn transcriptiefouten. Wie komt er helemaal uit?

Reacties (8)

Herman Geurts zei op ma, 11/07/2016 - 14:57

Ik kom ook een heel eind... maar om nu een heel testament over te tikken, terwijl je al veel vertaald hebt? En leesfouten maken we allemaal, dat hoort erbij. Wat mij betreft leg je de vraagtekens voor.
Groet Herman

beheerder Christian van der Ven zei op di, 11/08/2016 - 08:14

Maggy, ik voel ook wel wat voor het idee van Herman. Geef gerust de volledige transcriptie die je al maakte, met ... op de plekken van woorden die je niet kunt lezen, of voorzie woorden van een ? als je onzeker bent over je transcriptie daarvan.

Maggy zei op di, 11/08/2016 - 16:07

Okee, komt eraan. Om heel eerlijk te zijn is mijn computer een chaos, dus ik moet even spitten waar ik de transcriptie heb...

Van Rietvelde Johan zei op wo, 03/01/2017 - 15:48

Het stormt en regent, dus houden we ons nuttig bezig met de opvolging van deze vraag van vorig jaar...

1. Inden name des Heeren Amen! Kennelijck sij eenen ijegelijck/
2. der dese letteren van testament getoont sullen worden dat inden/
3. jare desselfs ons Heeren Jesu Christi een duijsent sesse hondert/
4. drijetsestich seven dagen inde maent van februario voor mij/
5. Hieronymus De Rouck notarie publick bijde Ed(ele) Raede van/
6. Brabant in 'sGravenhage ter excercitie van notarisschap/
7. geadmitteert binnen Bergen opde Zoom, residerende ende/
8. inde presentie vande gelooffweerdige getuijgen naerge-/
9. noemt in eygen persoon gecomen ende gecompareert/
10.is Mons(ieur) Johannes Du Me, schrijver vande Comp(agnie)/
11.van d(e)h(ee)r Cap(itein) Johan Justus Zummer in guarnisoen op/
12.Roovers fort buyten de v(ernoemde) stadt Bergen gelegen, mij notario/
13.ende getuijgen wel bekent sijnde. Zieckelijcken naer den/
14.lichaem doch sijn verstant sinnen ende memorie mach-/
15.tich gelijck opentlijck bleke, ende vercleerde dat hij/
16.considererende de fragiliteijt der menschen levens/
17.wetende de gewischeijt des doots ende d'onsekere ure/
18.van dijn, ende niet geerne van deser weerelt en soude/
19.scheijden sonder alvorens te hebben gedisponeert van zijne/
20.tijdelijcke goederen, waeromme deselve uit zijne eijg-/
21.ne vrije ende onbedwongen wille heeft gemaeckt ende/
22.geordonneert desen sijner testament ende uutterste/
23.wille inder manieren navolgende. Eerst ende alvoren/
24.beveelt en(de) recommandeert de testateur sijne ziele/
25.wanneer die uut sijen lichame scheyden sal , inde Genadige/
26.ende Bermhertige handen van God almachtich zijne/
27.Schepper ende Salichmaker, ende zijn doode lichaem inde./
28.toegeijgende aerde met eene eerlijcke ende christelijcke/
29.begravinge na zijn staet. Ende comende daermede
30.tot dispositie van sijns testateurs na te latene goederen/
31.waer ende op wat plaetse gelegen oft uit wat hoofd-/
32.die gecomen mochten zijn, geene uitgesondert bij den testateur/
33.stervende eenichsints metter doot te ontruijmen. Alle/
34.deselve goederen te weten den eijgendom van dijn heeft/
35.hij testateur bij desen gegeven aen sijnen broeder Mons(ieur)/
36.Wilhelm Du Me, deselven sijnen broeder instituerende/
37.ende nominerende voor sijnen eenige en universele/
38.erffgename met volle rechte van institutie, op den last en(de)/
39.conditie nochtans dat jonck(vrouw) Susanna Van Hoorn huijs-/
40.vrouwe vanden voors(eyde) heer Cap(itein) Summer, haer levenslangh/
41.gedurende sal hebben en(de) trecken het innecomen ende/
42.blading vande voors(eijde) sijns testateurs na te laten goederen/
43.deselve sijne moeder daerinne bij desen beneficerende/
44.ende legaterende ende de voors(reven) sijne geinstitueerde/
45.erffgename daer mede belastende met v(er)bote van detra[ctie]/
46.vande trebellianicque portie. Eijndelijck heeft de testa-/
47.teur oock bij desen gemaackt ende gelegateert aende/
48.arme ende behouftigen menschen onder de voorn(oemde) comp(agnie)/
49.van d(e)h(ee)r Cap(itein) Summer de somme van een hondert gul(den) ende/
50.dewelcke ten discretie ende goet vinden vande voor(seyde)/
51.Jonck(vrouw) Susanna van Hoorn, des testateurs moeder sal/
52.gedistribueert ende uijtgedeelt worden soo en gelijck dese/
53.sal goet vinden ende oordelen daer het best sal geem-
54.ployeert worden, sonder dat haer ende daervan aen ijeman-
55.de gehouden sal wesen eenige openinge oft bewijs te doen./
56.Allen dewelck na voorgaende pra(e)lecture seyde ende/
57.verclaerde de testateur te wesen sijne uuterste wille/
58.ende laetse begeerte willende dat dese voors(chreven) tes-/
59.tament na sijne doot inder manieren voors. alsoo sal/
60.naergecomen ende achtervolght worden, 't sij bij forme/
61.van testament, codicille gifte uut saecken des doots oft/
62.anderssints soo, ende gelijkc dese sijne dispositie alder-/
63.best bestaen ende subsisteren mach. Actum binnen het/
64.voorn(oemde) Roovers fort ter logement van bovengenoemde/
65.de heer Cap(itein) Summer te dagen, maenden ende jaren als/
66.boven . Ter presentie van Gillis Jurrin ende Jan Wouter-/
67.se beyde soldaten onder de meergenoemde compagnie
68.van desen guarnisoen als getuygen hiertoe v(er)socht ende/
69.sonderlinge geroepen.

<volgen de handtekeningen>
Johannes Du Me
Gellies Jurghens [Sic!]
Jan Wouters

quod attestor
J. De Rouck. Not(arius)

15: bleke, lees: blijke
18: dijn, lees: dien
42: blading : opbrengst
45: detractie: aftrek
46: trebellianicque portie: zie http://gtb.inl.nl/
56: pra(e)lecture : voorlezing

Maggy zei op do, 03/02/2017 - 13:57

Fantastisch, bedankt. Alleen geeft de GTB me na veel zoekpogingen nog geen antwoord op de vraag wat de trebellianicque portie nou betekent. Ik ben de term in veel andere testamenten ook tegengekomen. Ik krijg de indruk dat dit in de regel tegenover "legitieme portie" staat, dus vermoedelijk is "trebellianicque portie" dan een omstreden deel?

Maggy zei op do, 03/02/2017 - 14:05

Overigens heette Capt. JJ Zunner, niet Zummer. Hijn was familie van een andere JJ Zunner, uitgever in Frankfurt.

Van Rietvelde Johan zei op do, 03/02/2017 - 14:10

Hallo Maggy,

Misschien heb je niet het juiste lemma gebruikt... Hier het resultaat uit GTB:

TREBELLIAANSCH
Woordsoort: bnw.
Modern lemma: trebelliaans
— TREBELLIANIQUE —, bnw. Uit lat. trebellianus, resp. ontleening van fr. trébellianique.

Soms: trebellianisch. Veroud. rechtsterm, gebezigd met betr. tot erfstelling over de hand, waarbij een kwart van de erfenis toekwam aan den fideicommissaris, ingetrokken bij een decreet van 4 Juli 1811. Trebelliaansch raadsbesluit, trebellianique portie of vierdepart.

—  Soms als znw. bij verkorting voor — portie of vierdepart.

Veel plezier ermee!

Maggy zei op do, 03/02/2017 - 14:20

Overigens heette Capt. JJ Zunner, niet Zummer. Hijn was familie van een andere JJ Zunner, uitgever in Frankfurt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.