Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp bij akte uit 1528

Wie kan me helpen met deze akte? Hoewel een volledige transcriptie welkom is, ben ik vooral nieuwsgierig naar de strekking ervan en de (relaties tussen de) genoemde personen. De akte vermeldt voor zover ik heb kunnen ontcijferen in elk geval Cornelia, weduwe van Jan Koller, en de kinderen Dirk, Frans, Ariaan, Willem, Martge en Margrijt Jans Koller(t). 

Ik heb voor de leesbaarheid helderheid en contrast aangepast. De originele scan staat op https://archief.rhcrijnstreek.nl/detail.php?id=9466020

Reacties (8)

Geert Ouweneel zei op wo, 02/16/2022 - 19:34

In maniere ende vorwarden hiernae bescreven zoe is Cornelia, Jan Hollerts
weduwe mit Anthonis Henrickz, haer man ende voicht, overghecomen bij bruder
ende maeghen van de kinderen van Jan Hollert, zaligher memorie, ende hebben te-
samen een uuytcoep ghemaect van den kinderen voirsz,. als bij name Dirck
Jansz Hollert, Frans Hollert, Adriaen Hollert ende Willem Hollert, ghebruders,
Mertge Jansdochter ende Margryt Jansdochter, gehsusters, in den
eersten soe zijn dese voirsz. kinderen uuytghecoft uten boedel van
horen vader voirsz. van alle datghene dat die voirsz. kinderen
aenbestorven mach wesen bij dode van Jan Hollert, haer vader saligher
memorien, ende dit voir die somme van achtien hondert schilden
hollans ghelt, te weten dat Cornelia voirsz. Anthonis Heyn-
rickz hair man ende voecht hiervoir hebben sullen in den eerste
die husinghe mit die brouwerie, staende aen die havenbrugghe
ende mitten huysraet ende inboel die haerluden thoebehorende, noch hier-
thoe dat bouhuys mit die bouwerie ploech, waeghen ende anders
als tot die bouwerie behoirt, ende noch een huys, staende aen die
haven dair Willen Aertsz nu ter tijt in woent, noch twee merghen
eyghen lants op Herswijck bij die heylighe horn respective, noch twee
hondert schiolt van de vristorvinghe van den erfpacht, ghelegen op
corte blocklant, noch hondert schilt van een rentenbrieff van
Dirck Aertsz, noch een rentebrieff van Berte Ghijsberts int ghe..
wedue resp., noch soe sal Cornelia mit Anthonis hoer man voirsz. hebben
dat schuldeboeck ende die kerfstock daer die voirsz. kinderen mede in
bestorven waeren, voert soe sal Cornelia mit Anthonis haeren man voirgeschreven
ses kinderen voirsz. beschreven int weeskinderboeck bij der burchmee-
steren ende gherecht als dat behoirt, soedat die kinderen daer mede
bewaert sijn, te weten dat elke kint voirsz. sal hebben voir haer vaderlicke
erve elk drie hondert schilden hollants, voirt soe sal Cornelia mit An-
thonis hoir man dese voirsz. kinderen houden in eten ende drincken in
kleeden ende schoen ende ter schoele laeten als redelick en moeghelick
is bij ghoetduncken van vrienden ende maeghen ende tot des gherechts
bescheydenheyt voir dat ghewin van desen ghelden voirsz. ende off
daer enighe van desen kinderen voirt uten huyse wouden ghaen,
soe sellen die kinderen dan haer renten ingaen te weten van hondert
schilden jaerlicx ses tot renten ende of air enich van de
kinderen hylickten soe soude Cornelia miet Anthonis hoeren man gheven
de wese dan opte legghen ende te betalen elke kint zijn drie hondert

 

Geert Ouweneel zei op wo, 02/16/2022 - 20:07

Correctie: Hollers moet zijn Kollert

Ronn zei op wo, 02/16/2022 - 21:12

Geweldig, dankjewel! Ik las o.a. Margyn waar maeghen blijkt te staan, dat maakt zo'n tekst begrijpen een stuk lastiger. De vermelding van brouwerie naast bouwerie viel me op. Zou dat een verschrijving zijn of hadden ze inderdaad een brouwerij naast hun landbouwactiviteiten?

Geert Ouweneel zei op do, 02/17/2022 - 08:20

Of ze echt een browuerij hadden is onzeker. Het zal eerder een verschrijving zijn.

Ronn zei op vr, 02/18/2022 - 00:09

Beste Geert, ik had niet gezien dat de akte op de volgende pagina doorloopt. Ik herkende op het tweede blad de namen van "Cornelia mit Anthonis Heynrickz". Er staat een stuk onder dat later lijkt te zijn toegevoegd (in verband met verkoop?), ik meen daarin "huys staende an die havenbrugghe mit die brouwerie" te lezen. Als dat klopt is er geen sprake van een verschrijving. Verder is dit schrift helaas nog te veel abracadabra voor mij. Zou ik nogmaals een beroep op je mogen doen?

Geert Ouweneel zei op vr, 02/18/2022 - 09:07

Op sommige plaatsen is de tekst erg aangetast. Daar moets ik even afhaken.

 

bynnen een vierendeel jaers nadat se ghehylickt? zijn, voirt zijnt
vorwaerden als desen voirsz, kinderen ghecomen zijn tot haeren mondighe
jaeren ende sij dan haer ghelt te doen hadden, soe sal Cornelia mit
haeren man ghehouden wesen die vorsz, kinder op te leggen hoer
voirsz. ghelt alsoe veere als vrunden ende maeghen dat kint bequaem
kennen sijn ghelt selfs te ontfangen ende mede bij ghoede duncken
van den burchmeyster mitten gherechten in der tijt wesende mede des
ghoetduncken sal, ende als Cornelia voirsz. mit hoeren man ende voirsz.
kinderen offlossen willen dese voirsz. penninghen indem dat Cornelia
heeft dan enighee ghoede rentebrieff, van daer sal sijn haren voirsz.
kinderen moeghen meer betalen, alsoe veer als die brieve ghoet gherekent?
worden bij den vrunden ende maeghen ende bij den gherechte in der tijt,
ende hiervoir alle dese voirsz. voirwarden set Cornelia mit Anthonie
Heynrickz, hoeren man ende voecht, tot eene onderpant alle hare
ghoet, rorende ende unrorende, dat sij nu heeft off noch crighen mach,
.. ... voir de de burchmeyster Jan Ghijsbertsz van de Poll, Yman
Hermansz, rentmeester, ..., scepenen, Heynrick Jacops,
Wouter Roelofsz van Loyesteyn ende Cornelis Claesz op Sinte Pou-
welsdach conversionis anno 1528.

Item van dese voirschreven achtienhondert schilden heeft Antonis Heynrickz op betaelt
vijftienhondert schilden, te weten dusent schilden mit dat groete huys, staende
an de havenbrugghe mit die brouwerie ende alle sijn toeboeren mit dat
verckescot, noch gegheven? twee merghen lants eyghelick gheleghen op Heeswijck boven
die heylighe horn nae vermoegen den eyghensbrieff daervan wesende,
mit alsulke lotinghe ende vruchten die daer nu ter tijt op leggende
sijn ende Thonis Heynrickz dairaen heeft, dese voirsz.
twee mergen lants ghetaxeert mit die voirsz. vruchten voir vier hondert
schilden hollants, noch hierthoe een rentenbrieff van tsestich lichte gulden sestien
brabantse stuvers voor den gulden, sprekende op Beerte Ghijsbert Rutgersz wedue
nae inhouts des rentenbriefs, noch sal Anthonis Heynrickz hierthoe
legghen veertich schilden hollants, te betalen tusschen dit ende den eersten dach
van der meyemart nu naestcommende wesende opth sestienste February anno
1533, vorder scout Heynrick Jorisesz ende burghermeyster Zweder Jansz,
Jan Ghijsbertsz van de Poll, scepenen, Dirck Aertsz Obijn, Wouter Roelofz van
Loyesteyn.
Item van dese vijftienhondert schilden is Jan Dirckz betaelt mit Mertge
sijn huisvrou die hondert schilden voer haer vaderlicke erve.
Item aengaende die andere twalif hondert schilden sal men bevinden hier-
nae mit dit boeck int dartienste blat.

Geert Ouweneel zei op vr, 02/18/2022 - 11:28

Website ziet er mooi uit. leuk met al die afbeeldingen tussendoor.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.