Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hulp aktes

Hallo. Hier een poging tot transscriptie. Verbeteringen en aanvulingen zijn welkom.

 

[85v]

[marge weggevallen, zelf na herziening reconstrueren]

 

Opdracht

 

Wij Johan Harlaer, schout in den machte van Soetermeer,

Pieter Adriaenssoon Colen, ende Jan Corneliss Hensbrouck,

schepenen in den selven ambacht, oirconden ende kennen dat

voor ons gecomen, ende persoonlijcken gecompareert sijn, Meijntgen

Fransdr van Leeuwen, wedue ende boedelhoutster van sa[liger] Johan

Deijmans, voor d’eene helft, ende Maria Bommans, wedue ende

medeboedelhoudster van Adam Franss van Leeuwen, voor den andere

helffte, den welcken bekenden int openbaer voor den kanne? vercocht te

hebben, den 19en januarii lestleden, ende dragen dientvolgens in

eijgendomme op mitsdesen, ten overstaen ende mit adsistentie van

………..enburch , haer ge….. ende bijstaende voocht in desen

aen Michiel Bastiaens de Cock, als principael cooper, ende Ariaen

Sijmanss als borch ende medestander, off …… af ….

selve vercrijgen, …. op ….. eell, l… ende gebroockenlant

leggende tot Soetermeer voorsz buijttenwech, te verongelden voor

twee morgen eg[ale] hont cleijnemaet, soogoet ende quaet als het

voorgaende verongelt is, streckende uijtte voorwechsche wateringen

tot Adriaen Cornelis Dingnaerssoons landt aff water toe, belent

noortwest Adriaen Corneliss Bremer, ende Lijsbeth Bromers met

……, suijtoost …. parcell, ende noch een parceel

heellants ……., int mergenbouck bekent staende voor

anderhalff mergen cleijnemaet, streckende mede uijtten voorwechsche

wateringen tot den voorsz Adriaen Corn[elis] Dingnaerssoons landt off

water toe, ende dit metten schuijr opstaende ladnt staende, belendt

aenden noortwestsijde t’voorgaende parceel, ende aen suijtoostsijde

den voorsz Adriaen Corn[elis] Dingaerss met Vranck Cor[enlis] DIngaerssoon

sijn broeder, ende dit alles soogroot, ende cleijn, goet ende quaet,

sulcxs den voorsz landen tusschen hare beleenden sijn gelegen, den

ende verongelde alvooren, ende voorts als buijrlanden, mitsganders

maeckende banwerck als recht is, sonder eenichsints meer belast

offe …… te sijn als gemenen buijrlanden, ende wijders

met soodanige verdere conditien voorwaerden ende waringen be-

grepen in den selve opdracht ende warbireven daerven …….

sijnde, t’recht van den welcken den coopers mitsdesen west getransporteert

…….. sullen hebben vergulden, ende sullen den comparanten

hierbij mede in eijgendomme hebben ………..

landen staenden, ende daertoe behoorenden ende belangende

den tijts gebruick van den voorn vercoopsters, off haer sa[liger] mans, …

voorsz soo … ende verbinden sij, met haer voorn voochten landt

bij desen tot waringen, ….. persoon ende alle hare goederen, roerend,

onroerend, present ende toecomend, ende keure vandien subject alle …

Reacties (3)

Jan zei op do, 09/09/2021 - 23:50

2/4 

 

86[r]

… rechten ende rechteren … [weggevallen]

bekennen haer deselven vercoopster van den coop ….. opdracht

deses voldaen met behoorlijcken schultbrieff op huijden bij den voorsz

coopers onder speciael verbandt van den voorsz gecochten landen, ende

meten borch onder renunchieren van rechten gepasseert, vrijgelt

van alles, ende sonder eenige cortinge, alles sonder bedroch,

t’oirconden deeses oodrachtbrieff … op den 4en unii anno 1638.

J[ohan] Harlaer

Pieter Adriaenss Colen

Jan Corneliss Hensbrouck

Jan zei op do, 09/09/2021 - 23:50

3/4 

 

87[r]

Michiel Bastiaenss de Cock, principaell schuldenaer,

Adriaen Sijmanss, borch ende medestander,

Adriaen Corneliss de Ruw, borch.

 

[Schultbrief]

 

Wij Johan Harlaer, schout in den ambacht van Soeter-

meer, Pieter Adriaenss Colen, ende Jan Corneliss Hensbrouck,

schepenen in den selven ambachte, oirconden ende kennen dat

voor ons gecomen, en persoonlijcken gecompareert sijn, Michiel

Bastiaenss de Cock, als principael schuldenaer, ende Adriaen

Sijmanss, beijden woonende in Segwaert als borch, ende meede-

stander, mitsgaders Adriaen Corneliss de Ruw, woonende in

Soetermeer, als borch, ende mede principaell, elxs … voor all

Ende solidum, renunchierende tot den eijndne den benefiten ordinaris

….sionis et ….sionis, soo veel beuijdenden dat den zelven

beniten ge…….. sijnde …… voor den geheelle schult

……. ende executeren den ……….. deses ………

…. houdende sulcs van den ………….. vandien well

onderrecht, ende bekennen dienvolgende mitsdeesen well, ende

deuchdelijcken schuldich te weesen aen Meijntgen Fransdr van Leeuwen,

wedue ende boedelhoutster van sa[liger] Johan Deijman, voor d’eene

helfte, ende Maria Bommans, wedue ende mede boedelhoudster

van sa[liger] Adam Franss van Leeuwen voor den wederhelfte, off

den gerechte houder deses brieffs, den somme van … duijssent

vijff hondert ende tweentsestich carolus gulden tot 40 grooten stuck,

spruijtenden uijt saecke der coop ende opdracht vererft? Van een

voortsz. buijttenwech, te verongelden voor twee mergen eg[ale] hont cleijne

maet, soo goet ende quaet als het voorgaende verongelt es,

streckende uijtte voorwechse wateringen tot Adriaen Cornelis

Dingaerssoons landt off water toe, belent noortwest Adriaen

Corneliss Bremer, ende Lijsbeth Bromers met ingelanden?, suijtoost

t'navolgenden parceell, ende noch van een parceel heelllants leggende

alsvooren, int mergenbouck bekent staend voor anderhalff merge

cleijnemaet, streckende mede uijtte voorwechse wateringen totte voorsz

Adriaen Corn[elis] Dingaerssoons lant off water toe, ende dit mette

schuijr opt selve landt staende, belent aende noortwestsijde

t’voorgaende parceell, ende aende suijtoostsijde den voorschenen?

Adriaen Cornelis Dingaerss met Vrank Corn[elis] Dingaerss sijn

broeder, te betalenden voorsz somme van een duijsent vijff

hondert, ende tweentsestich carolus gulden, met een gerecht vijff-

depart vandien gereet, ende voorts met gelijcke vijffdepart sjaers

……………… den tweeden februarii anno 1639 …….

duijsend, alsdan soo voor…. van jare tot jare ter volle betalingen

Jan zei op do, 09/09/2021 - 23:51

4/4

 

[87v]

[weggevallen] somme ………………………………………………

……………………………… betalingen …………………

……….. te moeten betalen, naer beloop van ………..

………. dat den comparanten in deesen ……………..

…………………………… sullen mogen …………..

…………….. deses brieffs ……. ende dit alles …

…………… sonder ennige cortingen van verpondingen,

contributien off schattingen, ordinaris of extraordinaris

van 10, 20, 40, 50, 100 minder of meerdere pen[ingen, ende anderen

impositien bekent ende onbekent bij wien in wat ….

offe tot wens …. d’selve alreede ingestelt ende omgeslagen

sijn ofte alsnoch ingestelt, ende omgeslachen souden mogen werden,

goe…. Den sonder mogen noemen, niet ter werelt uijtbesondert

oock niet ……… placcaten off ordonnanten uitgegeven

off noch uijt te geven ter contrarie disponden, als bekennende

tselve aen den coopgenooten, ende d’voorsz landen te dien regarde

te minder in prijse gecocht te hebben, verbindenden den principale

cooper, ende medestander voorn, tot verseeckertheijt vanne

betalingen …. alsvooren, eerst specialijcken t’selve

geochte landt met d…. daerop ende in …. sal mogen

voorts verbindenden alle drie den voorsz comparanten, elxs haer

persoon, ende generalen alle hare goederen, roerend, onroerend,

present ende toecomende, den keure vandien subject, alle

rechten ende rechteren, mette costen daeromme doende, des soo-

belonend? den principael[en] comparanten voorn, onder gelijck

s……., ende general verbandt alsvooren, den voorsz haeren

borgen van deesen weder te bevrijden, costeloos ende schadeloos

te houden, alles sonder eenich bedroch ……………

t’oorconden deeses schultbrieff bij mij, schout voorsz, doet

verlijde, ende begeerte van den comparanten voornoemt, met

mijn gewoonlijcken segel in groenen was uijthangend, besegelt

ende tot meerder kennis den selven brieff meede bij mij, ende

bijden voornoempde schepenen, ende den pl….. als oock

int protocolle respectivelijcken andertlijckent op den 4en

junii anno 16 ende achtendertich.

J[ohan] Harlaer

Pieter Adriaenss Colen

Jan Corneliss Hensbrouck

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.