Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

huisverkoop antwerpen 1627 deel 1

Wie kan dit transciberen?

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/09/2020 - 16:28

Op een paar woorden na:

 

als oft hen eygen goeden ende penningen waren, insgelijcx
oock op te brengen te innen ende ontfangen alle
de uytstaende schulden soo van huyshuere, verloop van
renten, lantpachten, obligatien als andersints, quitantie
van heuren ontfanck oock te geven, ende daeromme
ende in gevallen des noot sijnde daeromme voor allen heeren
hoven wetten ende gerechten daer des van noode wesen als
rechtelijck te procederen, te litiscontesteren [recht plegen], alle
dagen ende termijnen van recht te observeren,
in de siele van hen constituanten te ... ende te
doene alle wat die tracht, eyscht ende oirloeft
commeritgen arrestementen te ... uytwinnen
op persoonen ende goeden te doene executien van alle
vonnissen te versuecken ende te vervolgen een ofte
meer persoonen ende dat onder sulcken all... is
recht te vervolgen, in haeren stede te stellen, te
substitueren ende oock te revoceren ende voorts
alle tgene daerinne te doene ende te te hantieren
dat sij constituanten sevle present ende voor ooghen
wesende doen souden mogen, al waer dat de saeke
breder of speciaelder macht behoeffde dan voorsz. staet,
ghelovende de voorsz. comparanten altijts te
houden voor goet, vast, gestentich ende van weerden
t'allen dagen allen tgene bij de voorsz. heuren broeders
ofte desself gesubsituteerde daerinne gedaen sal worden,
sonder daertegens te commen ofte te doen in eeniger
manieren, behoudelijck dat de voorsz, heure broeders /
gehouden ende schuldich sellen wesen van heuren ontfanck
ende administratie te doene goede wettige rekeninge,
bewijs ende reliqua des versocht sijnde, sonder
argelist ende des t'oirconde hebben wij den seghel
ter saecke de voorsz. stadt van Antwerpen deser ...
doen opdrucken op den lesten dach der maent Septembris
int jaer ons Heeren duysent sesse hondert ende
sevenentwintich.
A. Roose

Bart Jans zei op do, 12/10/2020 - 00:54

Dit nog misschien:

r10. te sweerene
r12. commeringe, arrestementen, besetselen ende uuytwin(ningen)

Arthur de la Vieter zei op do, 12/10/2020 - 09:03

bedankt voor toevoeging Bart

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.