Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

huisverkoop 1627 antwerpen deel 2

wie kan dit transciberen?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 12/09/2020 - 16:30

De volgorde van de teksten moet net andersom zijn!

Wij borgemeesteren, schepenen ende raedt der stadt van
Antwerpen doen condt ende kennelijck allen dengenen
die dese brief sullen sien ofte hooren lesen, dat op heden datum
van desen, voor ons gecommen ende gecompareert zijn
jouffrouwe Magdalena van Hove, weduwe wijlen
Guillaem Claessen, met eenen momboir haer gegeven,
metten rechte, Susanna van Hove haer suster, ongehout,
maer bejaert sijnde met eenen momboir haer gegeven metten
rechte, Barthelmees van Hove haeren broeder, bejaert
ende sijns selffs zijnde, ende jouffrouwe Johanna van
Hove, oock haeren suster, met Martinus Scholtens haren
man, ende hebben geconstitueert ende machtich gemaeckt,
constitueren ende maecken machtich mits desen
Anthoni ende Marcus van Hove, haere broeders,
tesamen ende elckx van hen besonder, alle wettige
kinderen van wijlen Anthoni van Hove, coopman was,
daer moeder aff was jouffrouwe Susanna Witre,
binnen deser stadt van Antwerpen geresideert hebbende
ende overleden, omme voor ende in den naeme
van hen comparanten ende van haerentwegen ende
vanwegen den gemeynen erffgenamen te aenveerden,
administreren ende beneficieren alle ende yegelicke
de goederen have ende wae,r de muebele goeden in den
sterffhuyse bevonden, nae costuyme alhier te
vercoopen, de penningen daer off commende t'ontfangen,
de coopmanschappen tot meesten proffijte te beneficieren,
die te vercoopen ende te verthichten t'sij uytte hant
nae coopmans handel of soo sij tselve profijtelicxste
sellen vinden, oock de penningen daeraff commende te ontfangen /

 

Arthur de la Vieter zei op do, 12/10/2020 - 09:02

Geert, bedankt weer voor de snelle reactie en het transciberen!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.