Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hopelijk klopt dit (ongeveer] 1503

1503 Gielis Snoeye torfdrager verc Janne Mavosijn torfdrager huysken te Doerne op Luysbelaer tuss huys geh de Breeme.; huys geh de Breeme gest onder Doirne op Luysbekelaer.

Sr #123 f 124 r 002

 

1. Gielis Snoeye torfdrage[r] verc[ocht] Janne Mavosijn Janss oick torfdrage[r] een

2. huysken met eenen hove viere roeden groot fundo et p[er]t[inentii]s gestaen

3. en[d]e gelegen te Doerne op Luysbelaer tusschen thuys geheeten de Breeme

4. nu ter tijt toebehoorten den voirs[eyde] Gielise Snoeye daer af tgetuynte

5. tusschen beyde gestaen de voirs[eyde] Janne Mavosijn et sui zullen moeten

6. onderhouden thue[re]n coste ex una suytwaert comen[de] noortwaert en[de]

7. oistwaert aen Cornelis Moelenbroec erve dair af tgetuynte tuss[chen]

8. beyde gestaen gemeyn is gelijc hij dat anderwijlen jegens Janne

9. Snoeye sijnen brueder met ander[en] eerder gecocht heeft. Dr[oech] op te

10. waerne van alle co[m]mer ende calaeng[ien] op zesse ponden paeyments

11. erflic den vicarijsen tons[er] vr[ouwe] ende XV ts[iaers] erflic den godshuyse van Sinte

12. Michiels dair jaerlicx uitgaen[de] pr[ou]t litt[er]e ende dat de tvoers[gemelde] huysken

13. en[de] p[er]t[inentii]s medepant is over twee capuyne ende twee hynnen erflic den

14. vicarissen voers[eyt]. Item viere s[chellingen] IIII d[enieren] gr[ooten] br[abants] erflic

h[ere]n Janne van Ranst

15. riddere. Item thiene scellinge br[abants] erflic Janne Whrage c[u]m soc[ijs]. Item over

16. een sister rogx erflic jouff[rouw] Gheertruyden Scheilkens . Item over

17. een oude hynne en[de] I s[chellinge] gr[ooten] br[abants] erflic den erfg[enamen]

Peters de Deckere ende

18. over een viertele rogx erflick den erfg[enamen] Gielis van Loenhout welcken

19. co[m]mer van medepaentschape men sculdich is te betalene uuten voers[eyde]

20. Cornelis Moelenbroeck erve zonder des voirs[creven] huysken c[u]m p[er]ti[nentii]s

cost

21. oft last rtc p[ro]ut litt[er]e ende anders nyet. Cond[itio]ne dat de voirs[eyde] Jan

22. Mavosijn noch sijn nacomelinge opte vorig[he] erve vanden vorig[he] Godshuys

23. maer en selen moeghen houden gaende dan viere hynnen ende eenen

24. haen. Ende tsiaers een broeyende hynne

Eod[em] die

Reacties (1)

René van Weeren zei op ma, 02/26/2024 - 11:34

1. Gielis Snoeye torfdrage[r] verc[ocht] Janne Mavosijn Janss oick torfdrage[r] een
2. huysken met eenen hove viere roeden groot fundo et p[er]t[inentii]s gestaen
3. en[de] gelegen te Doerne op Luysbelaer tusschen thuys geheeten de Breeme
4. nu ter tijt toebehooren[de] den voirs[eyde] Gielise Snoeye dair af tgetuynte
5. tusschen beyde gestaen de voirs[eyde] Janne Mavosijn et sui zelen moeten
6. onderhouden thue[re]n coste ex una suytwaert comen[de] noortwaert en[de]
7. oistwaert aen Cornelis Moelenbroeck erve dair af tgetuynte tuss[chen]
8. beyde gestaen gemeyn is gelijc hij dat anderwijlen jegens Janne
9. Snoeye sijnen brueder met ande[re]n erven gecocht heeft. Dr[oech] op te
10. waerne van allen co[m]mer ende calaeng[ien] op zesse ponden paeyments
11. erflic den vicarysen tOns[er] Vr[ouwe] ende XV ts[iaers] erflic den Goidshuyse van Sinte
12. Michiels dair jairlicx uitgaen[de] p[ro]ut l[itte]re ende dat de tvoirs[>zeyde] huysken
13. en[de] p[er]t[inentii]s medepant is over twee capuyne ende twee hynnen erflic den
14. vicarysen voirs[eyt]. Item vive s[chellingen] IIII d[enieren] gr[ooten] br[abants] erflic
h[ere]n Janne van Ranst
15. riddere. Item thiene scellinge br[abants] erflic Janne Whrage cu[m] soc[ijs]. Item over
16. een sister rogx erflic jonff[rouw] Gheertruyden Scheilkens. Item over
17. een oude hynne en[de] I 1/2* gr[ooten] br[abants] erf[lic] den erfg[enamen] Peters de Deckere ende
18. over een viertele rogx erflick den erfg[enamen] Gielis van Loenhout welcken
19. co[m]mer van medepaentschape men sculdich is te betalene uutes voirs[eyde]
20. Cornelis Moelenbroeck erve zonder des voirs[zeyden] huyskens c[u]m p[er]ti[nentii]s
cost
21. oft last etc p[ro]ut l[itte]re ende anders nyet. Condit[i]o[n]e dat de voirs[eyde] Jan
22. Mavosijn noch sijn nacomelinge opte vorig[he] erve vanden voerg[enoemde] huyskens
23. maer en selen moeghen houden gaende dan vive hynnen ende eenen
24. haen. Ende tsiaers een broeyende hynne
Eod[em] die

* ik vermoed dat hier 1 1/2 staat, aangezien het tweede karakter sterk afwijkt van de aansuiding voor schellingen eerder in dit stuk

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.