Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Hingene 1634 Akte 3

Wie o wie kan helpen?

Als iemand de gehele serie 14 bladzijden zou willen helpen ook van harte welkom natuurlijk. Stuur dan even een reactie zodat ik ze eventueel kan e-mailen.

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op wo, 11/09/2022 - 17:52

verhaelen bij executie als vooren met
alle de costen daeromme gedaen ende
geschiet ende alsnoch te geschieden bij de
tweede verhueringe ende dat alles op
heerlijcke ende parate executie
als vooren, ende geldende meer sal
wesen tot proffijte van heeren verhuerders
alleene, welcke borgen sullen soo-
wel executabel wesen voor de pennyngen
van de pachte als d'originale pachters
elck voor al in solidum ende als principael
ter optie ende keuse van verhuerders.

Item elcken pachter wordt gehauden geduerende
zijnen termijn van pachtinge de saylanden
all dry jaren eens loffelijck te messen,
op pene van t'derde jaer te verbeuren
dobbelen pacht.

Item sijn de pachters noch gehauden
geduerende haeren voorsz. termijn van
pachte hunne gepachte goeden loffelijck
te beheynen, begraven ende bevrijen soo
zij proffijte daeraff sullen begeeren te
hebben, tot haeren coste alleene, ende
sonder cortten aen de penningen van hunnen
pacht, mitsgaders oyck van straeten te
maeken, namentlijck de straete
genaempt den Volderdam, loopende naer

 

De rest van de serie wil ik wel doen, maar zet die dan gewoon in porties op dit forum.

H zei op do, 11/10/2022 - 16:49

Hartelijk dank Geert!

Ik zal ze onder dit bericht uploaden.

Het heeft geen haast hoor, maar zoals je begrijpt kost het veel tijd en zelf ben ik ook druk met scans van het RHC te Eindhoven. Toch weer een andere schrijfwijze, want deze komen uit België.

Geert Ouweneel zei op vr, 11/11/2022 - 07:41

Rijpelmonde ende andere leyslooten
ende waterloopen te ruymen als oyck van
s'heeren heyninghen, alles onder affslach als
vooren, op pene dat de verhuerders t'zelve
t'hunnen coste sullen vermogen te doene.

Item sullen de pachters noch gehauden wesen
geduerende den termijn van haere voorsz.
pachtinge malcanderen te laeten
wegen naer aude costume.

Item sullen de pachters niet vermogen
te maeken eenige grontdammen opte
pene van 25 stuvyers t'elcken alst gebeuren
zal, tot proffijte van huysarmen
alhier.

Item de respective pachters sullen
gehauden wesen te betaelen alle de
heffingen omstellyngen, prochielasten
ende alle andere oncosten
geduerende dese hueren
opte voorsz. landen sauden mogen gestelt
ende geseth werden, hoedanich die sauden
mogen wesen ende geheeten worden, egeene
uytgesondert nochte gereserveert, in der voegen
dat de verhuerders sullen trecken hunne pennyngen
hupier.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.