Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Heytgraefschap Emilia van Nassau

2e bladzijde van de akte

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 08/13/2023 - 08:05

Burchgreeff beliefe ons aen te dienen, dat
die van Wychen, aengehoort hebbende onse
bewijsstucken, well geen swaricheyt maecken
over t'gebruek van de heyde ende t'weyden
van de beesten, maer datse ons niet konden toe-
laeten t'gebruck van t'ween om aldaer
turff te steeken, sustinyerende (soe t'scheen)
dat het ween van andere natuer was als
de heyde ende niet en soude onder t'gebyet
van den heygreeve, daer t'selve nochtans
alle tijt heft mit de heyde gemeen geleegen
sonder dat hetselve oeyt daervan is gesepa-
ryrt ofte afgegraeven geweest, oeck niet
tegenstaende onse oude contschappen expres
seggen van turff te steeken, oeck over heyde
niet kan gedaen werden etc. ende alsoe bij
ons was voergenoemen de saecke hier bij niet
te laeten dan ons recht ende possessie om
onse posteriteyts wil te verdedigen, soe waeren
wij doch willens daervan ierst te doen adver-
tyeren aen mr. Wouter, mr. Wouter
Prinveesse van Portugaell etc. die als hey-
greeve hieraen ten hoogsten is geleegen,
alsoe wij niet en kunnen begrijpen hoe dit
ween van andre natuer soude sijn als de
heyde daermeede t'selve gemeen light, gelijck
de heyde oeck eenige cleine weertgyens
in sich is begrijpende, wende daerom
mijn heer den haeffmeester gebeeden ditselve
te communicyeren mit haere excellentie ende bij
d'een oft d'ander geleegentheyt ons t'advisyeren
hoe dit bij haer Excellentie werde verstaen, t'sij
dan dat deselve haer execllentie hierover aen den
heere Burchgreeff sall believen te doen
schrijven ofte ons bij acte te commandyeren
de possessye te continuyeren, waervan wij de
goede beliefte van haer execellentie onderdanichlijck
sullen verwachten, etc.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.