Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Heytgraefschap Emilia van Nassau

Vriendelijk verzoek om transcriptie van de akte.

Blz. volgt  separaat.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 08/12/2023 - 17:41

Memorie voer monsr. La Primage
hoefmeyster van mevrouwe Princesse
van Portugaell, quartiermeester van
d'regiment van mijn heer van Chattillion.

Sin Ed. gelieve indachtich te sijn de propooste
bij Johan van den Hoevell soe voer hem selff
als meede uut den naem van sinen swaeger
Christoffell Birsan ende andere geërfden
langher den Berendonck ofte de Wychense
heyde mit sin Ed. gehouden, daerin bestaend-
de dat deselve J. van den Hoevell sin Ed.
te kennen gaff dat eenige tijt geleeden
eene van sijne huysluyden in t'Wychense
ween heft gesteecken gehadt eeniogen turff
om deselve op eene van sine hoeven
neevens t'selve ween (doch in t'schependom)
geleegen te gebruiken, ende dat d'heer
Burchgreeff doen den schout van Wychen
in name ende op t'aenhouden van die van
Wychen hadde doen interdiceeren ende ver-
bieden dat sich nymant onder t'schependum
soude onderstaen dien turff te vervoeren
ende soe wij daerover aen den heren Burch-
graeeff ons gingen beclagen, sin Ed. toen aen
de ten deele t'bewijs ons van onse voerouders
naegelaeten van weegen de possessye die bij
haer altijts was geweest ende onderhouden
van t'gemeene gebruuk mit die van Wychen
van de gemeinte soe heyde als t'ween in
t'weyden van beesten, vlaggen te houwen
turff te steeken ende allet mits doende jaerlijcks
aen den hygreeve de recognitie ofte kentenis
daertoe staende, daerop sijn Ed. belooft hadde
de stucken (daervan dit bijgaende de copyen
sijn) van ons over te neemen ende de nae-
bueren van Wychen voer sich te bescheyden
ende daer tegen te hoeren, ende hoewell wij
niet anders en verwachten dan de saecke
souden hierbij sijn verbleeven ende dat ons
geen vorder moeyten daerover souden sijn
voergecommen, soe heft doen mijn heere de

 

Henk de Kleijn zei op zo, 08/13/2023 - 14:07

Geert,

hartelijk dank.

Hier ben ik erg mee geholpen.

Vriendelijke groet, Henk de Kleijn

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.