Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Heytgraafschap Wijchen 2.

vervolg vorig verzoek.

Vriendelijk groet.

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/04/2023 - 15:41

ende oick viermael dienst in jair ende elck na aevenant, dair
doch schemele kneters nyet aff uutgescheiden sijn, durch welcke lieffnisse
ende verleoe die heyde ons nu behoirt ende onbruyckber gemaickt wordt,
die doch ons voiralderen ende nabueren saliger onbecrot ende onbecroent
woe voirsch t'gebruycken ende t'genyten plegen, soe dan eirsame lieve heren
ende gunstige vrienden, alle ongeboirlicke voirnemen dus langh buyten
recht ende reden, mit drangh, dwangh off anders mit gewalt gehandelt
ende gedreven is worden, nu enen keer kriecht ende wederom affgestalt wordt,
roepen hierom aen ende bidden oitmoedelicken ende onderdaniglicken
uwe eirsame ende frome lieffden onss schemele geërffden ende naburen voirschreven ende den
onsen der eirsamer stat ende scependoms van Nijmegen ondersaten
hier in voirstendich ende behulpelicken t'willen wesen ende aen den joncher
ende heer toe Bathoburch mit billicke ende betemelicke onderritoge verfuegen
bij ons der heyden aldaeir onbecrot ende onbecroent gebruycken ende genyten laten,
gelijck onse voiralden ende nabueren saliger t'doen plegen voir tijden Jacobs
van Galen saliger, ditselve en hebben wij nu ter tijt uwe eirsame ende frome lieffden
nyet kunnen off willen verswiegen, opdat ons in toecomende tijden
nyet naegegeven en warde, dat wij des scependoms huede gewoenlicke
gebruyck verswegen hedden ende nyet doen verdedingen in den tijden toe men
alle ongewoenlicke drangh, dwangh ende gewalt mit recht affstelden ende
nederlacht, ditselve uwe eirsame frome lieffden aldus doende als wij verhaepen
ende getrouwen, willen wij schemele geërffden ende uwe eirsame frome lieffden onderdanyge
voorschreven sulx altijt nae onser cleynre machten verschulden om dieselve
uwe eirsame frome lieffden die Got Almachtich tot langen tijden in wiesen, voirsichtigen
regiment voir allen onwill behueden ende bewaren moet, ende
bidden hiervan uwe eirsame frome lieffden toeverlatelicke antwort.

Veroirdonte der bannerheeren ritterschap ind stede der alinger lantschappen van Gelre
ind van Sutphen itzont barrynnen Nijemegen opten lantdage versamelt, hebbende op
deese tegenwoirdige supplicatie nae verhoer reeden ind wederreden certificatie
schijn ind bescheidt beyder parthijen in saicken ind tusschen den parthijen vursz.
rijpelych ind eyndrechtelich erkent ind geclairt ind avermitsz dusch erkennen
ind claren, alsdat die samentlicke naburen ind geërffde over die tersch
lans Wychenre sijde ind daer ... in der scependomp van Nijmegen ge-
erffte wezende, van nu voirtain in fruntschap inde lyeffnis t'sampt den
dienst ... gehalden sullen werden in alre maeten ind manieren als sij
bij thijden Jacops van Gaelen der alde zeilger, gehalden sijn woerden, ther
thijt ind soe lange der selve ind ... Herman van Brinckhorst, heer
to Batenborch etc. beter ind genochzamer schijn inde bescheidt dan noch ter tijt
verthoent bij bringht ind dairnevens then beyder zijden gehalden sijn sullen
in alsulcken oncosten der veroirdeninge vursz. dieselve erkennende sullen werckin
namptlick yeder parthije ses gulden brabants to betaelen, dys alles t'oirkonde der
wairheit der stat van Mijemegen, Goevert Siegel, Hierop Doris ind Heitte
Drutken up Saterdach post Sacrramenti anno 1538.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.