Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Heytgraafschap Wijchen 1.

Vriendelijk verzoek om transcriptie van bijgaand bestand.

Bladzijde 2 van dit document wordt als volgend onderwerp nagezonden.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 08/04/2023 - 14:44

Den eirsamen wiesen ende voirsichtigen burgemeisteren, scepenen
ende raitmeisteren van Sente Nicolaesgilde der stat
Nijmegen, onsen bisonderen lieven heren ende gunstige vrienden.

Thoenen ende geven wij samenlicke nabueren ende geërffden over die tersch
langhe Wychenre heyde ende dairomtrent in den scependom van Nijmegen
geërfft wesende, uwe eirsamheiden ende frome lieffden oitmoedelicken ende
onderdanighlicken toe kennen, dat ende woe onse voiralderen ende nabueren
saliger van alts gewoenlick ende gebruyckelick sijn geweest die Wychensche
heide tot behuerff oerre beesten ende anders tot oeren profijt toe gebruycken,
gelijck die kerspelsude tot Wychem onbecrot ende onbecroent van elcker malck
sonder ennygen oerloff ter tijt van yemantsz deshalven toe gesinnen off
ennygen kommer int groet off int cleyn dairaff toe geven off toe doen
dair ennich man aff heefft hoeren off weten seggen ter tijt toe dat Jacob
van Galen saliger toe Wychen woenafftich (mit geen recht off gewoenten
dan durch vrientschappen) een lyffnise begeerden van denselven nabueren
ende geërffden over die tersch, hebben sij oen sulcx nyet willen weigeren
mer vrientschap ende lieffnisse beweesen als dat sij oen gaven een vet lam
off een roeff botteren, off een paer hoenre, off dergelijcken, elck nae sijnen
staet, ende gebruickten die heyde tot oen schoensten gelijck die van Wychen
heeft Rutger van Galen, sijn soen saliger, van die lieffnisse een
gewoent willen maicken ende heeft sulcke lieffnisse willen besweeren
ende gebrocht op enen hamell aen den rijcksten ende andere daironder
nae advenant oerre rijckdomme, gesan hij die nabueren s'jaers eens
toe dienen, soe maickten hij oer gueden cyer, is Jacob van Galen, sijn soen,
naderhandt gecomen ende heefft dat gedrongen opten sommygen op twee
golden rijders s'jaers, sommygen op enen rijder, sommygen op enen
brabantsche gulden, voirtaen nae advenant, ende aengesien dattet
(Got betert) een tijt van drangh ende dwangh geweest is, dat van etzlicken
transinieronge ende gewalt gehandelt is worden, dair elck voir beducht
ende gegruwelt heefft, hebben wij sulcx mit recht nyet dorven versuecken
off verdedingen, soe coemt nu joncher Herman van Bronckhorst
heer toe Bathoburch ende heefft sulcke lieffnisse ende gewoente erfflicken
behalden ende voell hoeger besweeren willen, alsoe dat hij nu op
drie vierdell schaepen of quellick soe voell ende weinich beesten onder
enen man gehoeren hebben will twee golden rijders, twee hoenre,
enen snaphaen int gelach ende dairtoe vier reisen dienst van enen man
op een jair, van sommygen twee brabantsche gulden min een oirt ende
een out brabantz golden int gelach ende oick vier maell dienst opt jair,
sommyge op enen golden rijder ende sommige op enen brabantsche gulden /

Henk zei op vr, 08/04/2023 - 19:34

Beste Geert,

hartelijk dank voor je snelle reactie.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.